SAN MATEO 5
HUSNT

SAN MATEO 5

5
Exobchix a Jesús c’al in exobalilchic
1Cum a Jesús in tsu’u lej mulcunenec an inicchic, c’athiy hue’ al i bolchal ani buxcan taja’. Ani uteychic c’al jaja’ in exobalil. 2Taja’ a Jesús in exobchalchic, in uchalchic:
Axi culbelchic
(Lc. 6.20–23)
3―Ne’ets quit culbechic max a ats’al it ts’ejhuantal ta ichich tin tamet a Dios, cum tamits a Dios ne’ets quin t’aja’ ti Ts’ale ta ichich.
4Ne’ets quit culbechic max it t’e’pith, cum tamits a Dios ne’ets ti culbethanchi a ichich.
5Ne’ets quit culbechic max it c’aya’ ta ichich, cum tamits ne’ets quit pithan an tsabal ax it bijchithits c’al a Dios.
6Ne’ets quit culbechic max it lej canat ca t’aja’ jahua’ bolith c’al a Dios, cum tamits a Dios ne’ets ti tolmiy abal ca t’aja’.
7Ne’ets quit culbechic max a yajnanchal a at inic, cum tamits a Dios ne’ets ti yajnanchi jaye.
8Ne’ets quit culbechic max it t’ocat ta ichich, cum tamits ne’ets ca tsu’chi in hual a Dios.
9Ne’ets quit culbechic max it juncuthmethom c’al ax u pejéx, cum tamits ne’ets quit olna ti tsacamil a Dios.
10Ne’ets quit culbechic max it yajchiquiyab tin ebal abal a t’ajal jahua’ bolith c’al a Dios, cum tamits a Dios ne’ets quin t’aja’ ti Ts’ale ta ichich.
11Max it tilibnab, max it othnab, max it t’ajchinal i janamtalab c’al tin ebal u bij, ne’ets quit culbechic. 12Yab quit t’e’pin max antsana’ ti quit t’ajchinchic, cum tam quit ulits ti eb ne’ets quit pithan lej yan a atohual. Ca t’ila’ abal antsana’its ti yajchiquiyame jaye im biyal caulomejilchic a Dios.
An at’em ani an tajaxtalab
(Mr. 9.50; Lc. 14.34–35)
13Tata’chic pel ejtil tit at’em c’al an inicchic. Expith max tsamc’ac’athits an at’em, yabats jant’o ti alhua’. Tocat ne’ets ca lejat huac’la ani ca q’uets’anq’ui c’al an inicchic.
14Tata’chic jaye pel ejtil tit tajaxtalab c’al an inicchic. Yab u ejtohuab ca tsinc’on am bichou axi c’uajat ba’ i oc’ bolchal. 15Yab ne’ets ca paxq’uiyat i lec’utsith tajablab c’al i poc’te’, tocat u c’uajbab jun ti t’ec’at abal ti tajbax c’al patal jitats c’uajat ti al an ata. 16Ca t’aja’chic alhua’ c’al a at inicchic abal quit t’ajchin ti cuenta ejtil max pel tit tajaxtalab c’al jaja’chic. Tam ojni’ c’al ta ebal ne’ets ca puhuenchat im bij i Tata ti eb.
A Jesús in exobchal in ey an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés
17Yab ca belchi jahua’ u uxnal abal in che’neccua’ cu talabethanchi an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés ani jahua’ thuchathits c’al in caulomejilchic a Dios. In che’nec abal cu exobchinchi in tequeth ey ani yab cu talabethanchi. 18Lej chubax jahua’ tu uchalchic abal ni jita’ yab ne’ets quin ejtou quin talabethanchi an ts’ejcath cau. Biyat hua’ats an eb ani an tsabal yab ne’ets ca pacuhuat ni jun i letra ani ma ni jun i tsacam pejach i letra. Ojni’ ne’ets ca tala’ putun jahua’ thuchath. 19Jaxtam jitats quin jec’onchi nixe’ xi ts’ejcath cau, aba ani’ pel i uchbixtalab axi más tsipcats in ey ti al an ts’ejcath cau, ani max quin exobchi q’ue’atchic quin jec’onchi jaye, jats ne’ets ca tsu’tat más tsipcats in ey tin c’uajattal a Dios ti eb jun ti jaja’ in t’ajal ti lej Ts’ale. Ani jitats quin t’aja’ jahua’ in ulal an ts’ejcath cau ani quin exobchi q’ue’atchic quin t’aja’ jaye, jats ne’ets ca tsu’tat pulic in ey tin c’uajattal a Dios ti eb jun ti jaja’ in t’ajal ti lej Ts’ale. 20Nan tu uchalchic abal ne’ets quit otsits tihua’ expith max a t’ajal jahua’ chubax alhua’ c’al a Dios. Yab ne’ets quit otsits max expith a eb t’ajalq’ui alhua’ ejtil an exobchixchic c’al an ts’ejcath cau ani an fariseochic.
In exobchal a Jesús tin cuenta an tsacultalab
(Lc. 12.57–59)
21Tata’chic tu c’al exobalil it olchinenequits jant’o ti uchbiyat am biyalabchic c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés yab quin tsemtha’ an iniccua’, ani max hua’ats i tsemthomac ca lejat ts’ejca tin tamet an ts’ejcom cau. 22Ani xo’ nan tu uchalchic abal jitats ca thubat alq’uith tsacuy c’al in at inic, ne’ets ca lejat ts’ejca tin cuenta in hualab. Jitats quin quithab ucha’ in at inic, ne’ets ca ts’ejca c’al an cuenel axi c’athpich in ey an ts’ejcom cau tin cuenta an tiyopanchic Israel. Jitats quin othnach ucha’ in at inic, ne’ets ca jolbiyat ma ca jolohuat ti al am pulic c’amal.
23Hualam max jun a q’uicha ne’ets ca bina’ i ts’acchixtalab c’al a Dios jun tu ts’acnaxnab ti al an tiyopan, ani tameq’ui ca t’ilpa’ abal it hualbinenec c’al a at inic. 24Yabaye ca bina’. Tocat ca jila’ utat an ts’acnaxtalab ani quit c’ale quit juncun c’al jaja’, ani tiq’uele tam quit huichiy ca bina’ an ts’acchixtalab.
25Max it junax ne’ets c’al a tomolnaxil abal quit ts’ejcanchat an cau c’al an oc’lecchic, in tomnalac ca cuete’ ts’ejca’chic an cau ti bel. Tam jaja’ yab ne’ets ti ne’tha’ c’al an ts’ejcom cau, ani yab ne’ets quit baliyat al an huic’axte’. 26Lej chubax max yab ca cuete’ ts’ejca’ c’al a tomolnaxil an cau ani max quit baliyat al an huic’axte’, yab ne’ets quit thubat caltha ma ta ca quithat jalbiyits jahua’ it uchanits ca jalbiy c’al an ts’ejcom cau.
A Jesús in olnal jita’ pel i inicbe ani jita’ pel i uxumbe
27It olchinenequitschic jaye abal am biyalabchic uchan c’al an ts’ejcath cau yab ca uxumbejin ani yab ca inicbejincua’. 28Ani xo’ nan tu uchalchic max an inic quin met’a’ i uxum ani expith quin at’ax tsalpay ja’its pel i uxumbe.
29Max ti hualbinthalac a hual ca t’aja’ ejtil max ca t’ajat caltha’ jun a hual ani ca pet’na’. In tomnal calthach jun a hual ani yab quit jolohuat ti al am pulic c’amal c’al a inictal quithat. 30Max ti hualbinthalac a c’ubac ca t’aja’ ejtil max ca t’ajat muts’q’uiy jun a c’ubac ani ca pet’na’. In tomnal muts’q’uith jun a c’ubac ani yab quit jolohuat ti al am pulic c’amal c’al a inictal quithat.
A Jesús in exobchal tin cuenta an jilcacaxtalab c’al i tomquilab
(Mt. 19.9; Mr. 10.11–12; Lc. 16.18)
31Uchbiyat jaye am biyalabchic max in le’ quin jilcacay in tomquil ca oc’ox ts’ejcanchat an uxum an u jun tu olnab abal yabats tomquithchic. 32Xo’ nan tu uchalchic max an inic quin jilcacay in tomquil yab tin ebal abal pel i inicbe, pel in hualab an inic max ca inicbejin an uxum. Ani pel i uxumbe an inic jitats ca tomquin c’al i uxum axi jilcacathits tin ebal abal pelac i inicbe.
A Jesús in exobchal tin cuenta i cau axi an inic quin cuba’ ti lej chubax
33It olchinenequitschic jaye jant’o ti uchbiyat am biyalabchic tam in cubamalits jant’o ti lej chubax tin tamet a Dios. Quin lej chubax t’aja’ jahua’ im bijith uchamalits a Dios ne’ets quin t’aja’cua’. 34Ani xo’ nan tu uchalchic abal yabats ca cuba’ jant’o ti lej chubax. Yab ca cuba’ ti chubax an eb, cum an eb pel in c’al a Dios. 35Yab ca cuba’ an tsabal, cum a Dios jats pel an lej abatnom ti tsabal. Ni yab ca cuba’ ti lej chubax am bichou Jerusalén, cum jaye pel in c’al am pulic Ts’ale Dios ti eb. 36Aniye jaye yab ca cuba’ ti chubax a oc’, cum yab pel a lej c’al. Yab a ejtohual ca thacni’betha’ ni jun a xi’il axi t’unu’ ani yab a ejtohual ca t’unu’betha’ axi thacni’. 37Ni jant’o yab ca cuba’ ti lej chubax, expith ca t’ajat ucha’ max ojni’ ne’ets ca t’aja’ jant’o o max iba yab ne’ets ca t’aja’. Max ca uchaye más i cau, tam ti hui’quiyal an teneclab.
A Jesús in exobchal tin cuenta jita’ huichbanchix
(Lc. 6.29–30)
38It olchinenequitschic jaye abal uchbiyat am biyalabchic c’al an ts’ejcath cau max ca q’uibethanchat jun in hual, tam ca q’uibethanchat jaye jun in hual an q’uibethanchix. Max ca pejcanchat in camab, tam ca pejcanchat jaye jun in camab am pejcanchixcua’. 39Ani xo’ nan tu uchalchic yab ca huichbanchi jitats ti t’ajchi quithab. Max jita’ ti cuajchi ta ts’a’ub, ca huenc’onchi jaye axi jum poq’ue’. 40Max quit t’e’tsiyat alq’uith tin tamet an ts’ejcom cau, ani an t’e’tsix max quin le’na’ ti tixc’anchi a coton, ca jila’ jaye quin ne’tha’ a pulic coton. 41Max i soldado ti ucha’ ca quitnanchi i quitalab jun i kilómetro, ca quitnanchi tsab i kilómetro. 42Max jita’ ti conchi jant’o, ca pitha’. Max jita’ ti conchi jant’o matith, yab ca ucha’ yab ne’ets ca matinchi.
A Jesús in exobchal tin cuenta an c’anithomtalab
(Lc. 6.27–28, 32–36)
43It olchinenequitschic jaye abal uchbiyat am biyalabchic quin c’anitha’ in ja’ub ani quim pojca in tomolnaxilcua’. 44Ani xo’ nan tu uchalchic ca c’anitha’ a tomolnaxil ani ca conchinchi i alhua’talab c’al a Dios jitats ti quithab uchal. Ca t’ajchi alhua’ jitats ti pojcal. Ca conchinchi c’al a Dios i alhua’talab jitats ti quithab cahuiliyal ani jitats ti othnal. 45Max antsana’ ta ca t’aja’, tam ojni’ ne’ets quit exlachic ti tsacamil i Tata ti eb. Ja’its i Tata ti eb in junini’ abchal in tajax a q’uicha axi alhua’ inic ani jaye axi pojcax inic. In junini’ ulthanchal an ab axi pututh inic ani jaye axi yab pututh inic. 46A Dios yab ne’ets ti lablinchi max expithq’ui a c’anithal jitats ti c’anithal. Ma am bats’c’ul jalbixtalab tumin c’al an gobierno antsana’ tu c’anithomchic. 47Max expithq’ui it t’ilomchic c’al a ja’ub, yab ne’ets quit tejhua’me tit alhua’ inic. Ma axi yab exlom c’al a Dios antsana’ u t’ilomchic jaye. 48Jant’ini’ i Tata ti eb in cua’al in ichich jum putat alhua’, antsana’ tata’chicte ta ca co’oy a ichich.

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About New Testament in Huastec San Luis Potosi