Yóni 1
AUY

Yóni 1

1
1Áwáuraꞌa maramá ímbo wéronkaꞌa Maníkóní imáyáama aráátímíwaima wenáwíꞌa Maníkón-aaigon-iye. Maníkón-aaigo aasiyaasí ména Maníkóe ména wemá Maníkó póna 2áwáuraꞌa Maníkón-aaigo Maníkóe ména 3seyaafá-tántááꞌá úmarowana Maníkó imáyáa amúwana seyaafá-tántááꞌá minkánáá paápé uráin-tantaaꞌa úmakaiye.
4Maníkón-aaigo waásimo maéꞌmaeꞌo íyawini áwáuman-iye. Miyáumai wemá waásifimba sáma kátinkena 5kumeuꞌó in-áémpáꞌá sáma kaisaná kumeuꞌó í-tántáákómá sámo kain-tántáákómbá ímba íyáákena kumeuꞌá uwánkaraiye. 6Moóráwigon-awiꞌa Yóni mérowana Maníkó aiꞌmaréna 7sámo kain-ááí maimaé seyaafáꞌ-wáásífáꞌá winasá minááí isésa sésa éraiꞌa Ísu Káráísitima waási sáma kátínkáíwain-iye síwae súwana 8Yóni wemá ímba sámo kátínkáíwai póna sámo kátinkaindawin-aai maimaéna kuráiye. 9Maníkón-aaigoma seyaafáꞌ-wáásífímbá sáma kátínkáíwain-iye. Yóni simátímakonkaꞌa Maníkón-aaigo marapáꞌ-wáásífímbá kumpaápé uráiye.
10Maníkón-aaigo maramá úmakena marapáꞌá kumbérowasa marapáꞌ-wáásí wení áwáuma ímba kaweꞌ-úmai awánaraawe. 11Wenamáápaꞌa kumbérowasa wenamááraa ímba aaweyáá uwánkówasa 12tuwímbai aaweyáá uwánkesa wenááisafesa timankúnkúmba ésa Maníkómpákémbá kunkáiye suwaná póna miwísáféna séna Maníkóní iyámpóísomban-owe siyáiye. 13Waási kentí imáyáafinkeniꞌa úmai wématinkaafo Maníkóní iyámpói ímba miyáumai Maníkóní iyámpóíyaaniꞌa wéowe. Maníkó wení imáyáafinkembo uwátínkáímba pósa Maníkóní iyámpóíyaaniꞌa wéowe.
14Maníkón-aaigo waási úkéna marapáꞌá ména kentááfímbá mérowata awánaraumne. Farumó
í-tántááꞌwárá arupísemo í-tántááꞌwáráꞌá wempímbá sáwífaꞌa wéron-kwaasi póna sámo kainkwáráꞌ-wáásí úwata awánaraumne. Afowámá ááninkomba kímborawigomba póna sáma amúwana misáwáráꞌá mérowata awánaraumne.
15Yóni wentáféna seyaafáꞌ-wáásí simátimena séna kembá ímbo masínkaronkaꞌa kesínaaembo tíndawi wenónkáámbá paápé uréna ména póna kembá íyáákaraiye siyáunda-aai minkwáásísáféꞌa
siyáumne siyáiye.
16Farumó í-tántááꞌá wempímbá sáwífaꞌo wéraiwai póna kentáá kaweꞌá wéuwasinkamaena wéwiye. 17Naaófáꞌá Maníkó Mósesemba aiꞌmaréna séna kesí ámáámba simátimiyo siyéna ánaaemba Ísu Káráísitimba aiꞌmaréna séna farumó í-tántááꞌé arupísemo í-tántááꞌé mútimiyo siyáiye. 18Naaófáꞌ-naofaꞌe káféꞌe marapáꞌ-wáásí Maníkón-aneꞌá ímba awánaraambanifo kímborawigo ááninkoma weséꞌa ména mimbóráíꞌa úmai ména póna kentáá wéaraasimiye.
Yóni nombó maitínkaraiwain-aai.
Mátíyu 3:1-12, Mááka 1:7-9, Rúku 3:15-17
19Yérúsaremu-naopakemba Yúndaa-kawaa-waasi ámáán-kisau-waasiye Rífáin-andafaken-kwaasiye tiꞌmárówasa Yónimpaꞌa tésa áísai esa sésa emá nááwaꞌono suwaná 20Yóni ímba umémpaꞌa tuwómba aforaꞌá séna Maníkómó íyáfasinankaraiwai Káráísiti ímba kemá úne súwasa 21sésa emá nááwaꞌo. Íráiyaa naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakaiwaiyaꞌono suwaná Yóni séna ímbaniye súwasa miwí sésa naaófáꞌá Maníkó séna kesáái simátimindawi Móseseraan-kwaasi aiꞌmáráanana kumíníyemo siyáimba wemá ewáꞌónó suwaná Yóni séna ímbaniye súwasa 22miwí sésa nááwaꞌono simásimiyo. Simásímínda-aai siꞌmákaawisa kosimátimeno suwaná 23Yóni simátimena séna Maníkón-aai simátímakowin-awiꞌa Áísáya naaófáꞌá agaimaréna séna
máásai-marafaꞌa moóráwigo ména aaemáíyakemba séna Fasiꞌaénkóní aambá wiꞌankáíyamba wení aambá arupíse
íyana minámpáꞌá wíno
siyáimba mindá kemá úne Yóni súwasa 24taáísai-un-kwaasifinkemba tuwímbai ámáán-kawaa-waasi miwí 25Yónimba áísai esa sésa emó sémo Maníkómó íyáfasinankaiwai ímba kemá úne. Ímba kemá Íráiyaa úne. Maníkón-aaimo simátimindawi Móseseraan-kwaasi ímba kemá úne. Emó siyáandanifo nóintafewa nombá wémaitinkaano suwaná 26Yóni séna kemá non-aantemba wémaitinkaunana kentí afufumpimbó moóráwigomo méraimba ímba wéawanaamba póna 27ánaaembo kesínaaenkaꞌo tíndawi wemó aaimó síndaraꞌo kemó sendá sáwíꞌan-iye. Wení kísaumo wémaundasafeꞌa kemá úwoi-waasi úne Yóni siyáiye. 28Yóndani-nonkoni menáípáꞌá Pétáni-naopaꞌa Yóni nombá wémaitinkowasa áísai uwaná Yóni minááí simátímakaiye.
Ísun-aai Yóni simátímakain-aai.
29Simátimena aafáyáaraamba Ísumo túmba Yóni awánéna simátimena séna kentí sáwí-imayaasafesa ísámai sipisípi-araaꞌo tufúꞌmaimo Maníkómbó áméntemba wétin-kwaasi seyaafáꞌ-wáásítí sáwí-imayaasafena ísámai maitiyuwáíndasafena póna puwíníye. Mindásafena Maníkó aiꞌmáráísana kúmímba póna puwíníye. 30Kembá ímbo masínkaronkaꞌa kesínaaembo tíndawi wendónkáámbá ména kembá íyáákaraiyemo siyáunda-aai minkwáásísáféꞌa siyáumne. 31Maníkómó íyáfasinankaiwain-aai iséꞌa nááwantafesawa séo siyáunda isaꞌá nombá wémaitinkaunda pósa Ísareri-waasi wembá
kaweꞌ-úmai awánánááwe Yóni siyáiye.
32-34Yóni awánaron-aai simátimena séna Maníkómó íyáfasinankaraiwaintafeꞌa séꞌa nááwaꞌiyomo siyáunda wíyómpakemba Maníkóní ámútanko mááufuꞌ-numagoraamba úmaena wenaneꞌá kumbéraisaꞌa awánéꞌa sáákaꞌa makáunda póna Maníkó siꞌmákaiwai séna nombá wémaitinkenana kesí ámútanko moórá-waasigon-aneꞌá kumbaína emá awáné sé Ufaen-ámútánkó tirumpimbá óraaꞌo uwátinkaindawin-iye siyáin-aai sáákaꞌo makáundaraꞌa póna miyámó
imbá awánéꞌa simátimeꞌa súne. Wemá
Maníkón-ááninkon-iye Yóni siyáiye.
Énduruwe Pítaaeꞌa Ísumbo arááíwakaayan-aai.
35Simátimena aafáyáaraamba Yóniye wení kísau-waasiyaiye méresa 36Ísumo kúmba awánésa uwaná Yóni séna minkwáásí Maníkó aiꞌmákain-kwaasi póna seyaafáꞌ-wáásítí sáwí-imayaasafena ísámai puwíníye. Kentí sáwí-imayaasafesa ísámai sipisípi-araaꞌo tufúꞌmaimo Maníkómbó áméntemba seyaafáꞌ-wáásítí sáwí-imayaasafena ísámai puwíníye súwasarai 37mindárai isésarai Ísun-ánaaemba arááíwáúyana 38Ísu faéꞌmai métuwanena séna nóintafekaiyaꞌoyo súwasarai miwí tááifinkemba sésarai Raapaiyo nááfara méraano waéꞌmai sésarai óraakoo nááfara méraano suyaná 39Ísu séna taawánaakaiyo súwasarai weséꞌa kuyambá mindáúmpáꞌá koméresa aafáúmó taenónkaꞌa koméraawe.
40Yónimo siyáin-aai iséna Ísumbo arááíwakon-kwaasi moóráwigon-awiꞌa Énduru wemá Sáímoni Pítaan-áfáko 41aifaꞌá awaaó ayaafáí úmai awánéna séna Maníkómó íyáfasinankaraiwai Mésíyaa méraisaꞌa awánaraumne siyáiye. Mésíyaawe-awiꞌa waéꞌmai Kíríki-waasi-taaifinkemba Káráísitiye sembá mináwíkóní áwáuma Maníkómó íyáfasinankaraiwain-iye wésewe. 42Sáímonimba áíꞌmaena Ísumpaꞌa tuyaná Ísu awánéna séna Yónin-ááninko óne. Enáwíꞌa Sáímoniye. Moórá-awiꞌa Pítaawe simánkaumne Ísu siyáiye. Miwí tááifinkemba Pítaawemo sembá óraaꞌ-ontankowe wésewe.
Fírípiye Nátániyeriye Ísumbo arááíwakaayan-aai.
43Aafáyáaraamba Ísu séna Káríri-aempaꞌa kónae séna Fírípimba ayaafáí úmai awánéna séna kembá sirááíwauwo siyáiye. 44Wemá Pétésáítafakemba Éndurunte Pítaanteti naaópaken-kwaasin-iye. 45Fírípi Nátániyerimba ayaafáí éna séna Mósese Maníkón-aai aúfáífimba agaimarówasa Maníkón-aai simátímakowiye aúfáífimba agaimarésamo siyáan-kwaasigonta awánaraumne. Wemá Násareti-naopakemba Yósepin-ááninkon-awiꞌa Ísun-iye súwana 46Nátániyeri séna kesáámó súndasa Násareti-naopakemba ímba kaweꞌ-wáásín-iye wésune súwana Fírípi séna taawánaao súwasarai 47kuyambá Ísu Nátániyerimba awánéna séna maandá éraiꞌa Ísareri-waasigo éna ímbo karoꞌ-ímáyáámó wéraiwai wétiye súwana 48Nátániyeri áísai ena séna nóra úmaiya kesí imáyáa suwánéwa sénó súwana Ísu séna Fírípi ímbo áántarainkaꞌa ení naaópaꞌa piyáí-áwáuraꞌa méraanaꞌa kesí imáyáafinkemba awánaraumne súwana 49Nátániyeri séna óraakoo emá Maníkón-ááninko e Ísareri-waasi kentáásí kawáágó óne súwana 50Ísu séna piyáí-áwáuraꞌa méraanaꞌa kesí imáyáafinkemba awánaraumne súndasafe kentáfé sé éraiꞌe Maníkón-ááninko óne wésene. Ení naaópaꞌa méraanaꞌa imáyáafinkembo awánaraundasafe sénda po mintántáákómbó íyáákainda-tantaaꞌa ánaaemba awánáínone. 51Éraiꞌa simátimeꞌa súne. Wíyómpaꞌa kampúaran-tawaai tuwínkaaꞌa ínasa wíyómpakemba waási úranko kumpaápé uráundawifaꞌa wíyómpaken-kisau-waasi iyé-kunke íyaꞌa tuwánánááwe Ísu siyáiye.

© 1984, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Aú-aai símai kááisamakain-aai