Mataioo 5
BJR

Mataioo 5

5
Amuaqunamusaa maridanoo qimannimu ufafa.
1-2Mi fasannai mi aukuanna Yisufa faiqí anaasee moomoosa narí faqa fimarusa niqafamaseenoo qufaqa kaqikaa amuaqunamusaa ooru narí faiqi namufaqa faiqí anaasee faqa fiqu fiqumma ooqu marifufanoo ufa maa qimaria amaana ufana qimanniminau.
Anoona asasirafa.
(Ruk 6:20-23)
3Faiqí moo fannoo nariara qinee qeeqara sia amanaikidee qimasee dadaaqi marifa dadaaqinaqa minannai kai andeeqasee marianauree qimarifa mifa uqanna anoona asasiranaki maridanoo. Innaaruna ququsara Anutufa amianinnanara asasidanoo.
4Noori runusee soofari mariasara foora marifa narí aaqaranara faqa faiqí aanaaseera faqa irisee oori runusee marifa mifa uqanna anoona asasiranaki mariannoo. Anutufa amiqi amiqirana amianinnanara asasidanoo.
5Reendeeni mariasa misa uqanna anoona asasiranaki marifaranoo. Anutufa narí innaarunai qumiasana nimianinnanara asasidaqa.
6Faiqí anaasee andeeqasee Anutuna iriranamau firaa iriranara aiqama irirana arusee uriqarara iriranee qimasee mi mau fimariasa misa uqanna anoona asasiranaki maridaqa. Anutufa misa dadaaqinaqa mi mau kai fifaranoo. Minara asasidaqa.
7Niqoonausara qimudaoo qimasee nifauee mariasa misa uqanna anoona asasiranaki maridaqa. Anutufa misara faqa qimudao̱o qimasee nifauama nimaqaaninnanara asasidaqa.
8Anaaqi faiqiara foora nisakadiki sia ikairi marisa misa uqanna anoona asasiranaki maridaqa. Anutufa narí oori faqa narí marirana faqa uqannifiqaaninnanara asasidaqa.
9Tinoo taanoo rirana uqeeraafaqa asooarana nimida faafaa qimariasa misa uqanna anoona asasiranaki marifaranoo. Anutufa misara qini faiqi namu fee qianinnanara asasidaqa.
10Anutuna iriranamau firana akiaqara narinausa misa firaa asasiranaki marifaranoo. Anutufa narí innaaruna ququsa nimianinnanara asasidaqa.
11Faiqí anaasee qini duqu saara inniara fidiaqaaidaqa naridaqa mandaikamma nimaqaidaqa oosana oosana mandainainara inniara unna qimarifaranoo. Miqifaqa innee anoona asasiranaki mariaqa. 12Qini ufa saara arirana akiaqara Anutufa innaarunnai firaa feefaurutia quqannimaqaifanoo maridanoo. Minara irisee sia noori runuaqa, firaaqoo asasiaqa. Sia inni kai narirafa maridanoo. Ooqai Anutuna tamummaqara fasiqauqa faqa miqi kaimmidaqa narimariqau.
Ooruku anoona faqa kaaqa qarana faqa mi ufafa.
(Mak 9:50; Ruk 14:34-35)
13Qinee sia fifau inni maa ufana qimannimidaqa. Innee qini ufa irimariasa maa maqa maaqanasaa oorukuara foora mariafanoo faiqí anaasee aiqama adiafaamma nimaqaanifeera. Innee qini maa ufana rukiaifaqa faiqí anaasee yai fee adiafaairana paqurifaree. Ooruku indeemariasa amiqira ooruku indasee maaqaki quqaidaqa. Manda ooruku indasee qafaafanoo mandaikifaqa doo aqusaafanoo madaapeekammidanoo. Innee qini maa ufana rukieeqa manda oorukuara foora marifara, manda oorukuara foora madaapeeki aqusaifaqa marifara.
14Innee qini ufa irimariasa maa maqa maaqanasaa qoomara foora mariafanoo. Maqusa moo fannoo aaqanasaa maridanoo faiqí anaasee aiqamausa arumundari qafaaqa sia kukeeqanoo maridanoo, akooqoo maridanoo. Innee qoomara foora miqikai iqa, kaaqa qaidaqa akooqoo mariafanoo, qaidaqa arumuki faqa kaaqa qeemariafanoo. 15Faiqí moo fannoo rambi qumbiseenoo sia kukeeqarannai quqaani, uqeeraraqoo quqaqainanoo aiqama maaqakinaasa faqa kaaqa qamannimaqaannoo. 16Innee miqi kai iqa rambi fooqaana niqoonausaki kaaqa qamannimaqaifaqa misa inni andeeqaranara qafamasee quandafinaqa inneeqa innaarunnai nikoonara susuiaqeera.
Mooseena sandufa kooroou ufafa.
17Innee iriaqa. Mooseena sandufa irimariafa faqa nikoona tamummaqara fasiqauqa ufa irimariana faqa, sia mina rukiararau qumidau. Mi ufafa anoonaikianifeera qinee qumidaqa. 18Simai, qini ufa iriaqa innaaaruna faqa maqa faqa firaa ainaina maridanoo. Mooseena sandufa faqa firaa ufa maridanoo sia dauni taikaannoo. Ati faqa kaqikaafa faqa sia uqanna taikaannoo kaqi uqanna mariannoo. Mooseena sandufa fifi inoo anoonaikinnaqoo miqoo innaaruna faqa maqa faqa mi sandufana faqa doo miqoo kai taikaannoo. 19Faiqí moo fannoo Mooseena sandufa aiqama muduka uqeeraidanoo ati kai rukiainafa faiqí moo aakapeenoo anee faqa miqiannee qinafa mifa innaaruna maqusa ureeqarafa mariannoo. Faiqí moo fannoo Mooseena sandufamau fidanoo naakapainafa mifa innaaruna maqusa uriqararafa mariannoo. 20Innee iriaqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Farisai amaana ufa qimariasa faqa misa irirafa sia andeeqanoo maridanoo sia uqanna innaarunnai fifaranoo. Innee faqa inneeqa andeeqara oosana misa nimana kai ooreeqaqa maridaqa sia amana innaarunai fifaranoo. Inni andeeqara marirafa misaindi firaaqoo oorinaaqaramasee marinaqa innee amana innaaruna ququsaki fifaranoo.
Aanoo iranara Yisufa qimannimu ufafa.
21Yisufa kaqi qimannimidanoo qinau. Maasa Yuda maqannaasa qikeeku qikaaku ufa maaqimminoo maridanoo. Sia innee faiqí naruannee qimasee kuqa naruaqa. Ya fee faiqí moo fannoo faiqí naruannee qimasee kuqannarinafa kootai maridana ufa mareennaranoo. 22Mi ufafa miqimminoo marifaqa qinee minara maaqi qidaqa. Ya fee faiqí moo fannoo sia firaa ainaina kaifau koota maridanoofau, fifau narí akaqaafasaara aanoo inafa maqusai kootaki ufa maraannoo. Ya fee faiqí moo fannoo fifau narí akaqara furufara midanoo mifoo qinafa mifa firaa kootaki maridanoo ufa maraannoo. Ya fee faiqí moo fannoo fifau narí akaqara manda ufa qimamaqainafa karaambaiqa marinannai oonuraina ani idaki mara aquandoora. 23Yisufa moo ufa qimanniminau. Innee inneeqa Anutuna amira ainaina aandau fee ooni fee nana ainaina fee Anutuna amianauree qimasee amaana maqaki munuseeqa inniqa nikeeku nikaaku Mooseena sandufa afaqaidee qimasee imarundee iqa, Anutuna amianee qimaseenana aneenna akaqaafasaa faqa ani aqiranara irisee sia kaqi Anutuna amiaqa. 24Aandau aina mina quqaseeqa oonurandee inneeqa nikaqaafasaa faqa moodaaqoo ufa qimaseeqa reendeenamma finaqa doo miqoo kai aandau aina Anutuna qaindasaa quqaa.
25Yisufa moo ufa maaqi qimasee qimannimidanoo qinau. Faiqí moo fannoo aniara mandaikamma qimaqaannee qimasee ani kootai afiqee finana aanai munu dauni andeeqa taikeenana aqoondikia. Sia andeeqa taikainanoo ani mareeqeenoo kiapana munu amiannoo. 26Mifa ani mareeqee firisuaiqa aminanoo ani rumbaannoo. Simai, qini ufa iriaqa. Anee rumbaranaki marinanoo ani numoo akiaqa aiqama uqanna taikafinana mikari kai misa ani iduku aiseefaranoo.
Faiqí anaasee ummuarira ufa.
27Maasa Yuda maqannaasa qikeeku ufa maaqimminoo maridanoo. Innee sia moo fasiqa anaaqa ummuariaqa. Mi ufafa miqimminoo marifaqa qinee minara maaqi qidaqa. 28Faiqí moo fannoo sia anaasee mareennara kaqi afu kai qafainnara aaqoo kai oonu mafi irinnanara minara Anutufa doo ummuarammiaanoo qiannoo. 29Aneenna asauku uqannai afu aaqoo fannoo aana andeeqasee marinanookaqi runna ani mareeqeenoo kaqi runna mara ubeekaidanoo quqamaqainnana manda ainaina maraannee qinana mi aaqoo afuna aunusee dimbasa. Moodaa afu aaqoo taikafinanoo aiqama afaaqa kaqi marinanoo idaaqammiannoo. Aiqama afaaqa Anutufa idaki aqusainanoo manda mariannoo. 30Aneenna asauku uqannai asauku fannoo aana andeeqasee marifanoo kaqirunna ani mareeqeenoo kaqirunna mara quqamaqeenoo mandainaina maraanee qinana mi asaukuna ateeka aqua. Moodaa afaaqa ati taikafinanoo aiqama afaaqa kaqi marinanoo idaaqammiannoo. Aiqama afaaqa Anutufa idaki aqusainanoo manda mariannoo.
Faiqí anaasee minnisara ufa.
(Mat 19:9; Mak 10:11-12; Ruk 16:18)
31Maasa Yuda maqannaasa qikeeku qikaaku ufa maaqimminoo maridanoo. Faiqí moo fannoo narí anaaqa minnisaanauree qimasee sia fifau minnisaannoo. Papiqasaa maa anaaseefa qini qinaaqa mariuna doo minniseeqa miqi qimaseenoo mi papiqanasaa akara rumeeqeenoo mi anaaseena amiannoo. Amiseenoo doo aqiqaannoo. 32Mi ufafa miqimminoo maridanoo, qinee Yisusa minara maaqi qidaqa. Faiqí moo fannoo narí anaaqa aqiqee mariana sia ummuari mari anaaseena amiqimari anaaseena fifau aqiqee marifa mi fasiqafa narí anaaqa mareeqeenoo ummuariranaki quqaidanoo. Quqasaifanoo faiqí moo fannoo mi anaaseena maraifa mifa faqa ummuarammidanoo.
Ufa rukiarana faqa nimana aqiqaranara faqa mi ufafa.
33Maasa Yuda maqannaasa qikeeku qikaaku ufa maaqimminoo maridanoo. Faiqí moo fannoo Anutuna afusaa ainainiani qinafa kuqaa mi ainainna ia. Sia Anutuna afusaa unna qia. 34Mi ufafa miqimminoo maridanoo, qinee minara maaqi qidaqa. Sia Anutuna afusaa ufa afeekaikamandee asauku uqeeraaqa. Sia mi oosanna araaqa. 35Sia innaarunaira qimasee amana aqiqaa. Miqoo Anutufa ufaqira qaari miqoo ufiqinoo maridanoo. Sia maa maqa maaqanara qimasee nimana aqiqaaqa. Maa maqa maaqanakina Anutufa aiku ramaqai maqa maaqafa maridanoo, naaquqaani sia nimana aqiqaaqa. 36Sia Yeerusareeara qimasee nimana aqiqaaqa. Yeerusaree firaa karaambaiqa Anutuna maqusa maridanoo, qimasaida qimariana minnisaaqa. Inneeqa nikiaqa kikiqa ususaida nimana aqiqee mariana sia miqiaqa. Innee amanee inneeqa kai moo fannoo eekara nikiaqa auqida fee moo fannoo dunduqarira nikiaqa auqida fee, sia amana auqifara. Anutufa kaimmauqinau. Naaquqaani sia nimana aqiqaaqa. 37Minara innee eedoo qiaqeera eedoo kai qiaqa. Innee qaoo qiaqeera andeeqasee qaoo kai qiaqa. Anee moo ainaina kikiqa usinana aneenna amuqusa ookiqari mandainaina marinakiqari moo ainaina kikiqa ususee unna qiananoo.
Akiaqara akiaqara qira ufa.
(Ruk 6:29-30)
38Ooqeenaa Mooseena sandufa maaqi qimaqoofa marida qinee iridaqa. Faiqí moo fannoo moona afu dimbaqaifaqa, faiqí firaasa ufa qimasee mina aru fasiqana narí afu dimbeefara. Kafaa moo fannoo asaukusamu moo oori arifanoo afai rufidifaqa faiqí firaasa ufa qimasee aru fasiqana narí afai rufidifaranoo. 39Mi ufafa miqimminoo maridanoo, qinee Yisusa minara maaqi qidaqa. Moo fannoo mandaikammamaqainana anee sia kaifaa quandafi narí mandaikammamaqaa. Moo fannoo ani aapaasa arinana sia aanoo ia, sia qaoo qia, dinni faqa kai quandasainanoo dinni faqa aruani. 40Faiqí moo fannoo kootai ani afiqee munuseenoo kootammamaqaseenoo ani siuta raipaqu marainnana sia oori runua, moo faqa amiqirana raipaueeqee kaqi aabaa mina faqa amia. 41Faiqí moo fannoo qafee faqaa fee sundia fee kiapa fee aniara qini faqa qini ainaina faqa sia feefauru amianaura kaqi qifiqeenana moo maqusai munuqisaannee qinana anee oori quqaseenana sia feefauruara iriseenana oori runua, mi maqusana fiaaqaree moo maqusai eedoo qimasee munaisaa. 42Faiqí moo fannoo munnimma fee qamunna fee qinana kaqi amia. Sia qaoo qia. Faiqí moo fannoo ani moo ainaina ufaasu qimiannee qinana sia qaoo qia, kaqimmamia.
Namuqaara sia fidiaqaaiani, nimuqusiani.
(Ruk 6:27-28,32-36)
43Misa ufa maaqinoo maruna iridaqa. Inneeqa niqoondiara nimuqusaki nidiani. Inneeqa namuqaara fidiaqaamiani. Misa ufa miqimminoo marifaqa minara qinee iridaqa maaqi qidaqa. 44Inneeqa namuqaara faqa nimuqusaki nidiani. Innee qini ufa irinausa mina saara narifaqa misara faqa quandafi innaaru qiaqa. Anutufa misa amiqi amiqianifeera innaaru qimannisaaqa. 45Miqiqa kai Anutufara foora marifaranoo. Mifa Anutufa miqiranara kai mifa qifanoo suani fannoo aiqamausa Anutuna namuqaaki mariasa faqa aqoondiki mariasa faqa aiqamatinai kaaqa qamannimaqaidanoo. Miqiranara kai Anutufa qifanoo aaku ridanoo andeeqarausa faqa sia andeeqarausa faqa ainaina ummaqusaafanoo kambiqa nimaqaidanoo. 46Innee inni nidinausa kai nidinaqa innee naqimmasee Anutufa mina akiaqara maasa feefauru qimiannoo fee qifaree. Sia nimiannoo. Innee miqinaqa unna qira takisa maree mariasa naanna reemariasa mariafanoo. 47Innee inni nidirausara kai nidinaqa amana amana kai mariafanoo. Innee sia aanaamuru urinaaqaraida. Misa faqa narí aidi narí aidirana amana amana kai mariafaqa minara qinee inni qimannimiqa. Inni namuqaara faqa nimuqusaki nidiani sia aqoondiara kai nidiani. 48Inni innaarunnai nikoofa andeeqarana fiqararafa maridanoo. Sia namuqaa fee qidanoo, sia maana qini qiqoondi fee qidanoo aiqamausa amiqi amiqimannimaqaidanoo. Innee faqa miqi kai iqa mina aanna raaqeera qidaqa.

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Anutuna Ufa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.