Oosana 1
BJR

Oosana 1

1
Maa maqa maaqana faqa faiqi faqa auqu ufafa.
1Oosana kuradoo aukuanna Anutufa sia maru ainainannai miri innaarunna faqa maa maqana faqa oosana arasee auqinau. 2Mi aukuanna maa maqafa fifau faafau inoo marufanoo, asukuna firaafa rafaaqafinoo marufanoo Anutuna maraquna fannoo nammari amuaqumau ufaira foora uqidanoo oonuree aniree imarinau.
3Mi faasaanna Anutufa qinau, kaaqa qaranara mariannee qufanoo kaaqa qarafa kambiqanau. 4Kambiqafufanoo qafamaseenoo amiqimambinoo qimaseenoo kaaqa qarana faqa asukuna faqa aadu aadu rakeemma quqanau. 5Rakeemma quqaseenoo qafamaseenoo Anutufa kaaqa qaranara faasaanee qinau, asukunara eendaki fee qinau. Miqi qimasoofanoo mikari indaaru oosana araseenoo eendirafa naaree anireenoo aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mifa mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa indaaruqaa faasaana marinau.
6Mina inaaqianaa faasaana Anutufa kaifaa qinau. Innaaruna kaqi saqanna rainafinanoo nammari mirinni faqa mianni faqa aadu aadu rainanoo marianifeera qufanoo miqimminau. 7Miqi qimaseenoo Anutufa innaaruna kaqi saqanna auqu quqaseenoo nammari raina mianni faqa mirinni faqa quqanau. Quqasoofanoo doo miqinoo marinau. 8Anutufa mi kaqi saqanna auqureenoo innaarunee qinau. Miqimmasoofanoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa inaaqianaa faasaana marinau.
9Qaaramoo faasaanaikufanoo Anutufa kaifaa qinau. Maqasaa nammari suqufinoo moodaanaki mandi finanoo maqa aadana koorooianifeera qimasoofanoo miqimminoo marinau. 10Anutufa aadanaikunara maqa fee qinoo auquranau. Nammari moodaanaki suqunara ooruku nammari fee qinoo auquranau. Miqi qimaseenoo doo andeeqafiifoo qimaseenoo asasinau. 11Asasammaseenoo fuka maqasaara Anutufa qinau. Andanda oosana oosana kambiqaani, oosana oosana andanda neemaru ainainna aqama faqa kambiqaanni, oosana oosana aqama ireemari saqarisa faqa kambiqaannee qufanoo miqimminau. 12Maqa fannoo, oosana oosana andanda faqa saqari faqa maqanau. Maqasoofanoo Anutufa aiquqummaseenoo doo amiqimminoo fee qimasee asasinau. 13Miqimmasoofanoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa qaaramookinau.
14Anutufa kaifaa qinau. Innaarunai qooma oosana oosana kambiqafinana, suani faqa quqoona faqa fasau faqa iaqarana faqa asukuna faqa rainaanifeera qinau, iaqarafa faqa aukuana faqa amaana suqirana oosana areemariana uqannifiqaani fee qinau. 15Mi qoomausa innarunaindari maqasaa kaaqa qamannimaqaani qufanoo miqimminau. 16Miqi qimaseenoo Anutufa firaa qoomatiaqara suani faqa quqoona faqa miqanda quqanau. Firaa qooma suaniara anee faasaana rakisinnimaqaannee qinau. Kaqikaa qoomara quqoonara anee eendaki rakisinnimaqaannee qinau. Fasau namu faqa auqu quqanau. 17Anutufa mi qoomausa innaarunaindari maqasaa kaaqa qaanifeera quqanau. 18Eendaki faqa faasaana faqa rakisidanoo asukuna faqa kaaqa qarana faqa rainaanifeera quqanau. Anutufa quqaseenoo aiquqummaseenoo doo amiqimmafinoo fee qimasee asasinau. 19Miqimmasoofanoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa qaara faqa qaara faqaikinau.
20Anutufa kaifaa qinau. Aiqama nammariki maria ainainausa oosana oosana kambiqaani, maqa mirinni kaqi saqanna oosana oosana ufinuqa qumbiqaqa maridaqa qaqaqa nuaqa. 21Miqi qimaseenoo Anutufa ooruku nammariki maria firaa aandausa faqa oosana oosana ainaina faqa auqu quqanau. Ufiniuqa oosana oosana faqa auqu quqanau. Auqu quqaseenoo aiquqummaseenoo amiqimmiifoo qimasee asasinau. 22Miqi qimaseenoo Anutufa narí afaaqooqa qimannimaqeenoo qinau. Inni asumu moomoo kambiqafiqa ooruku nammarki qumbiqaqa mariaqa. Mifa ufiniuqara faqa moomoo kambiqafi mariaqee qinau. 23Miqi qimasoofanoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa moodaannai qisaukukinau.
24Miqimma fufanoo Anutufa qinau. Maqa fannoo oosana oosana kasirana faqaa aandauqa maqaani. Maaqeena aadau faqa kaasau aandau faqa firaana faqa kaqikaana faqa maqa fannoo maqaani qufanoo miqimminau. 25Miqimmaseenoo Anutufa mi aiqama ainainausa auqu quqaseenoo amiqimmafinoo qimaseenoo asasinau.
26Miqimmaseenoo Anutufa kaifaa qinau. Maasa faiqí naanna faqaasa auquanaura, maasa qimana kai maasa qeeqa fooqaana auquanaura. Misa ooruku nammariki noodaanna ainaina faqa sandaaqai qaqamaree nimaria ufinisa faqa maaqeena aandauqa faqa kaasau aandauqa firaanauqa saa faqa kaqikaanauqa saa faqa rakisianifeera auquanaura.
27Miqi qimaseenoo Anutufa faiqí narí fooqaa irana kai auqinau. Faiqí faqa anaasee faqa naumoo faqaa qanda auqinau. 28Auquseenoo Anutufa nifaaqooqa qinoo qinau. Inniqara asumu moomoo kambiqeeqa maa maqa maaqanaki qumbiqafiqa rakisiaqa. Qinee inniqara mareeqee ooruku nammariki noodaanna faqa ufiniuqa faqa aiqama kaasau aandauqa rakisirausaika mannimaqaanaura.
29Anutufa kaifaa qinoo qinau. Inni narana sakummara foora ireemarina oosana oosana faqa oosana oosana saqari aqama faqa naaqeera nimidaqa. 30Doo qinee aiqama kaasau aandauqa faqa ufiniuqa faqa andanda faqa nariqa neemaria saqari amaneesa faqa naaqeera qinee nimidaqa. Miqi qimasoofanoo miqimminoo marinau. 31Doo Anutufa narí auqu quqasoo aiqama ainainauqa qafamaseenoo firaaqoo asasinau. Miqimmaseenoo eendirafa aiqaroofanoo iaqarafa aniroofanoo mi iaqarafa faqa mi eendirafa faqa moodaannai qisauku taikasee dinni moodaa marasee 6 faasaanaikinau.

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Anutuna Ufa

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.