János 1

1
Az örökkévaló Ige testté lett
1Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. 2Ez kezdetben az Istennél vala. 3Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. 4Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; 5És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. 6Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. 7Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. 8Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. 9Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. 10A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 11Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. 12Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; 13A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. 14És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. 15János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, #vers 27.30. mert előbb volt nálamnál. 16És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. 17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. 18Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.
Keresztelő János bizonyságtétele az Isten Bárányáról
19És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te? 20És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok #rész3,28. a Krisztus. 21És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem. 22Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől? 23Monda: #Ésa. 40,3. Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta. 24És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak: 25És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? 26Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek. 27Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, #vers 15.30. a kinek én nem #Mát. 3,11. vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam. 28Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala. 29Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az #Jel. 5,12. Istennek ama báránya, a ki #Ésa. 53,7. elveszi a világ bűneit! 30Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki #vers 15.27. előttem lett, mert előbb volt nálamnál. 31És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek. 32És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; #Mát. 3,16. Márk 1,10. Luk. 3,21. és megnyugovék ő rajta. 33És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel #Mát. 3,11. Csel. 1,5. Szent Lélekkel. 34És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
Jézus első tanítványai
35Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül; 36És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya! #vers 29. 37És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust. 38Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik: 39Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol? 40Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra. 41A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, #Mát. 4,18. András volt az egyik, a Simon Péter testvére. 42Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus); 43És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna #Mát. 16,18.19. fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla). 44A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem! 45Filep pedig Bethsaidából, #rész12,21. az András és Péter városából való volt. 46Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, #1 Móz. 3,15. 22,18. 49,10. 5 Móz. 18,15.18. 2 Sám. 7,12. Ésa. 4,1. 7,14. 9,6. 40,10.11. 53,1–12. Jer. 23,5. 33,14.15. Ezék. 34,23. 37,24. Dán. 9,24. Mik. 5,2. Zak. 6,12.13. 9,9. és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. 47És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é #rész7,41. valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg! 48Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen. 49Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál. 50Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel #Zak. 9,9. Királya! 51Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. 52És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, #1 Móz. 28,12. Mát. 4,11. Márk 1,13. Luk. 22,43. a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy