Parallel
40
A megmentett kegyes Istennek hálával, engedelmességgel és könyörgéssel áldozik
1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Várván vártam az #Zsolt. 38,16. Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. 3És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros #Zsolt. 69,3.15.16. fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 4És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. 5Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez! 6Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám. 7Véres áldozatot és #Zsolt. 51,18. Zsid. 10,5. ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és #Zsolt. 50,9–14. bűnért való áldozatot sem kívántál. 8Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, 9Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette #Ésa. 51,7. Zsolt. 119,70. 80–92. van. 10Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram! 11Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. 12Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. 13Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, #Zsolt. 38,5. a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. 14Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess #Zsolt. 70,2. Uram segítségemre! 15Szégyenüljenek #Zsolt. 70,3. meg és piruljanak mind, a kik életemre törnek, hogy elragadják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, a kik bajomat kívánják. 16Pusztuljanak el #Zsolt. 70,4. az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé! 17Örülnek #Zsolt. 70,5. és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat. 18Rólam is, noha én szegény #Zsolt. 70,6. és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!