Parallel
24
'E³ la²³ ca²³ji̱i̱'²³ co̱'³ Jesús
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
1'E³ quie'²³ xe̱'n² tá³ jmɨ́ɨ² domingo i²guín¹ te'²³ mɨ́³ too³ 'loo³ co̱'³. Quie̱³te'²³ 'oo³ mɨ³róo³ 'e³ ca²³jmóo²te'²³ ji̱i̱³. Xen³ cɨ² mɨ́³ 'i³ ca²³guín²³ quia̱'²te'²³. 2Ŋó²³te'²³ 'e³ ca²³je̱'n²³ cú̱u̱² 'e³ ca²³jní³ 'oo'² too³ 'loo³. 3'E³ jo̱³ ca²³ta'n²³te'²³ too³ 'loo³. 'E³ quie'²³ 'a²³'i̱³ ma²³ xen³ 'lɨ́ɨ³ Jesús Juii³ra². 4'E³ la²³ xín³ 'ín³te'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ ca²³lǿ²³ la'³, ŋǿn²te'²³ áan²³ dsa³ 'i³ té̱e̱n³ caan²³te'²³. Quii'³ 'mɨɨ'³ 'e³ bi²³ rɨ³jii'³¹. 5'E³ jo̱³ bi²³ ca²³jue'n² miin²³ mɨ́³. Ca²³quiaa³te'²³ xi³'lɨ² ca²³jñʉ́ʉ²³ 'uǿ²³ quí²te'²³. 'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³jua'³ dsa³ 'í³. Ca²³sɨ'²³ mɨ́³:
―¿'Ee² lǿ² 'naa'n²³na'³ dsa³ 'i³ rɨ³ji̱'²³ je² 'aan³²te'²³ 'lɨ́ɨ³? 6'A²³'i̱³ xen³ la³ xú̱n³. Qui² mɨ³ji̱i̱'²³ co̱'³. 'Ne'² li²³liin³²na'³ 'e³ jmii'³¹ ca²³jua'³ 'ñée² ma²nee'n²³²cɨ²na'³ quia̱'n²na'³ estado Galilea. 7'E³ la²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ hua² 'e³ ca²³jɨ̱'n²te'²³ 'ñée² Jo̱o̱³¹ Dsa³ quie'² dsa³ 'i³ bi²³ xa³ dsoo² quiee'³². Qui² ca²³jua'³ la'³ 'ñée² mɨ²jo̱³. 'E³ la²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ hua² 'e³ ca²³te̱e̱n³te'²³ cruz. 'E³ la²³ rɨ³lø³¹ 'i'²³ hua² 'e³ mɨ³ji̱i̱'²³ co̱'³ je² 'nɨ³ jmɨ́ɨ² 'e³ la²³ jú̱n²³. Qui² ca²³jua'³ la'³ 'ñée². ―La'³ ca²³jua'³ dsa³ 'i³ rɨ³jii'³¹ 'mɨɨ'³ 'e³ quii'³. Ca²³sɨ'²³ mɨ́³.
8'E³ jo̱³ ca²³la²³líi²³te'²³ júu² 'e³ ca²³lʉ́³ Jesús mɨ²jo̱³. 9Ma²ca¹dxi¹guiin³²te'²³ 'e³ la²³ i²guín¹te'²³ too³ 'loo³, ca²³jmóo²te'²³ júu² 'e³ jmii'³¹ ca²³lǿ²³. Ca²³sɨ'²³te'²³ dsa³ 'i³ gui²³quie̱e̱n³ quia̱'² la²³jɨn³ jia'³ cɨ'²³ dsa³ quien³² Jesús. 10I²³lee² quia̱'² I²³huoo² quia̱'² Ma³rii³¹ xóo² Jacobo quia̱'² mɨ́³ 'i³ quia̱'²te'²³, 'i³ 'í³ hua² 'i³ i²jmóo¹ júu², i²xii'²³² dsa³ xiin²³. 11Bi²³ ŋoo'² júu² 'e³ lʉ²³ te'²³ mɨ́³, lǿn³te'²³ dsa³ xiin²³. 'E³ jo̱³ 'a²³jia'³ ca²³táan³te'²³.
12'E³ quie'²³ ŋóo² Peen²³² ca²³la²³dxí². Ca²³dxóo² too³ 'loo³. Tó̱o̱²³ rɨ³'in³². Ca²³jóo² ñʉ'²³. Ŋó²³ 'mɨɨ'³ sɨɨ³² 'e³ ro̱o̱³ ca³jné³. 'E³ jo̱³ bi²³ xín³ 'ín³ la²³jɨ³ 'e³ ca²³lǿ²³ 'e³ la²³ ŋø'n².
'E³ la²³ ca²³lǿ²³ je² ta'n² jui³¹ sɨ³guiin³² Emaús áan²³ dsa³ quien³² Jesús
(Mr. 16:12-13)
13'E³ quie'²³ jmɨ́ɨ² jo̱³ xen³ áan²³ dsa³ quien³² Jesús 'i³ ta'n² jui³¹ 'e³ sɨ³guiin³² juɨɨ³ je² xi̱i̱n³ Emaús. Xa³ co̱o̱³ gui²³quie̱e̱³ kilómetros 'e³ dsoo³²ra² Emaús naan³na² juɨɨ³ Jerusalén. 14'E³ la²³ ta'n²te'²³ jui³¹, lʉ²³te'²³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² la²³jɨ³ 'e³ ca²³lǿ²³. 15'E³ la²³ ta'n² lʉ²³te'²³, 'e³ sɨn²³te'²³, ca²³lǿn²³ mɨ³lén² 'ñée² Jesús. Ŋóo² quia̱'² te'²³ dsa³ 'í³. 16'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ jmɨ́ɨ² ca²³lǿ²³ juø'² ca²³la²³cuiin²³te'²³ Jesús xe̱'n², juø'n³ quie'²³ ŋǿn²te'²³. 17Ca²³jua'³ Jesús. Ca²³sɨ'²³ dsa³ 'í³:
―¿'Ee² júu² 'e³ mi³róo²ra'³ 'e³ la²³ ta'n²na'³ jui³¹? ¿'Ee² lǿ² bi²³ ŋɨ́³ 'óo²ra'³?
18'E³ jo̱³ ca²³jua'³ jø̱n³ dsa³ 'í³ 'i³ xi̱i̱n³ Cleofas. Ca²³sɨ'²³ Jesús:
―Ñi³² la²³jɨn³ dsa³, juø'n³ quie'²³ dsa³ 'i³ i²guín¹ ca²³ji̱i̱³ juɨɨ³ Jerusalén, 'e³ jmii'³¹ cu³lø³¹ ca²³lǿ²³ núu²³ mɨ³tu³la³ nɨ³. ¿'A² jø̱n³ 'nʉ³ cɨ² 'íi² rɨ²máan² 'e³ jo̱³ ru'³?
19'E³ jo̱³ ca²³jua'³ 'ñée². Ca²³sɨ'²³ dsa³ 'í³:
―¿Jmii'³¹ cu³lø³¹ ca²³lǿ²³ jo̱o̱²³na²³?
'E³ jo̱³ ca²³jua'³te'²³ ca²³sɨ'²³te'²³ Jesús:
―'En²³²na'³¹ Jesús dsa³ Nazaret. Dsa³ 'i³ 'ɨɨ³ júu² quiee'³² Dios hua² 'í³ 'u². Lǿn³ Dios quia̱'² la²³jɨn³ dsa³ 'e³ bi²³ gáan³ la²³jɨ³ ta² 'e³ ca²³jmée³, la²³jɨ³ júu² 'e³ ca²³'ɨ́ɨ³ co̱'³. 20'E³ quie'²³ ca²³jɨ̱'n² dsa³ 'í³ te'²³ juii² jmii³ dsa³ quia̱'² te'²³ dsa³ 'i³ ta'n² ta² quiée²ra'³¹ 'e³ rɨ²³mi²³'ien³te'²³ júu² 'e³ rɨ²³jŋɨ'n²³te'²³. 'E³ jo̱³ ca²³te̱e̱n³te'²³ cruz. 21Líi³ra'³¹ xe̱'n² 'e³ 'i³ 'í³ hua² 'i³ rɨ²³láan² dsa³ Israel 'u². 'E³ quie'²³ 'a²³la³ 'nɨɨ'n³¹ la'³. Rɨ³nɨ²³ mɨ³tɨ́³ 'nɨ³ jmɨ́ɨ² 'e³ ca²³jŋɨ'n²³te'²³. 22Xen³ ca³dxáan² uu'n²na'³¹ 'i³ mɨ́³ 'i³ mɨ³jmóo² 'e³ juø'²³ mɨ³ti³cø̱n³¹na'³¹. Mɨ³'ñʉʉ² tá³ mɨ³i²guín¹te'²³ too³ 'loo³ je² ca²³'áan²te'²³. 23'E³ quie'²³ 'a²³'i̱³ xen³ 'lɨ́ɨ³. 'E³ jo̱³ mɨ³ja³guiin³²te'²³ co̱'³. 'É̱e̱² 'e³ mɨ³cɨ́³te'²³ mɨ³ji̱'²³te'²³, mɨ³jua'³te'²³, 'e³ mɨ³ŋøn³² te'²³ ángeles 'i³ mɨ³jua'³ 'e³ rɨ³ji̱'²³ co̱'³ Jesús. 24Mɨ³i²guín¹ too³ 'loo³ ca³dxáan² dsa³ 'i³ quia̱'n²na'³¹. Lǿ² ca³quie̱e̱² too³ 'loo³ 'e³ la²³ lǿ² mɨ³jua'³ te'²³ mɨ́³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ ca³ŋøn³²te'²³ Jesús.
25'E³ jo̱³ ca²³jua'³ Jesús. Ca²³sɨ'²³ dsa³ 'í³:
―¡Bi²³ 'uaa'³ mɨ²dxí²ra'³! ¡Bi²³ rɨ³laa³ 'óo²ra'³ 'e³ 'a²³jia'³ sɨ³táan³na'³ la²³jɨ³ 'e³ ca²³jua'³ dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³²! 26Rɨ³lø³¹ 'i'²³ 'e³ rɨ²³dxi²³quié̱n² la'³ Cristo 'i³ rɨ²³xíin²³ Dios, ¿mɨ³naa'³¹? Jo̱³ hua² li²³gáan³ 'ñée². ―La'³ ca²³jua'³ Jesús.
27Ca²³tín²³ lʉ²³ je² lʉ²³ ji³ 'e³ ca²³jmée³ Moisés quia̱'² je² lʉ²³ la²³jɨ³ ji³ 'e³ ca²³jmóo² dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³². Ca²³jmée³ jɨn³. Ca²³sɨ'²³ dsa³ 'í³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² la²³jɨ³ júu² quiee'³² Dios je² 'en³² 'ñée².
28'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³lǿn²³te'²³ mɨ³lén² juɨɨ³ je² sɨ³guiin³²te'²³. Ca²³ŋɨ́n³ ca³dsaan³² Jesús. 29'E³ quie'²³ ca²³sɨ'²³te'²³ 'e³ cu²cuaa'n²³ ca³quie̱e̱². Ca²³jua'³te'²³:
―Rɨ²cuaa'n²³nu³ quiée²ra'³¹ xú̱n³. Qui² mɨ³ rɨ²³nʉʉ³. Ca³juɨ² cɨ² jné³.
'E³ jo̱³ 'í² xi²ñʉ'¹ Jesús. Ca²³cuaa'n²³ quie'² dsa³ 'í³. 30'E³ la²³ jen³¹ coo³¹ mesa quia̱'² te'²³ dsa³ 'í³, 'e³ quie'²³ jo̱³ so̱'²³ 'ɨ²³juɨ². Ca²³ji̱i̱n³ mɨ²'áa² quie'² Dios. Ca²³xíin² 'ɨ²³juɨ². Ca²³cuǿø²³ te'²³ dsa³ 'í³. 31'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³lǿ²³ 'é̱e̱² 'e³ ca²³mo'² mɨ²ñi²te'¹. Ca²³la²³cuiin²³te'²³ Jesús. 'E³ quie'²³ jo̱³ co̱'³ la²³ ca²³lǿ²³ 'e³ 'a²³'i̱³ ma²³ xen³ 'ñée². 32Ca²³lʉ́³te'²³ i²³la³ i²³nɨ³. Ca²³jua'³te'²³:
―Bi²³ 'née²³ dsɨ³ra² 'e³ la²³ mɨ³lʉ́³ quia̱'² jne² dxi²jui³¹, 'e³ la²³ mɨ³jmée³ jɨn³ júu² quiee'³² Dios 'e³ to̱o̱²³ ji³, ¿mɨ³naa'³¹?
33'E³ jo̱³ ca²³'uǿøn²³te'²³ xe̱'n² jmɨ́ɨ². Ca²³guín²³te'²³ co̱'³ juɨɨ³ Jerusalén. I²joon³te'²³ dsa³ 'i³ gui²³quie̱e̱n³ quia̱'² dsa³ 'i³ rɨ³ŋɨɨn³¹ quia̱'². 34Ca²³jua'³ dsa³ 'i³ rɨ³ŋɨɨn³¹. Ca²³sɨ'²³ dsa³ 'i³ ca²³dxi²³guín²³ co̱'³:
―Ca³quie̱e̱² mɨ³ji̱i̱'²³ co̱'³ Juii³ra². Mɨ³mi³jnen³ 'ñée² caan²³ Muun³² ―ca²³jua'³te'²³.
35'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³jmóo² júu² miin²³ dsa³ 'i³ ca²³dxi²³guín²³ co̱'³ 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ ca²³lǿ²³ dxi²jui³¹, 'e³ jmii'³¹ lǿ² 'e³ ca²³la²³cuiin²³te'²³ Jesús 'e³ la²³ ca²³xíin² 'ɨ²³juɨ².
'E³ la²³ ca²³mi²³jnen³ 'ñée² Jesús caan²³ dsa³ quien³²
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36'E³ la²³ lʉ²³te'²³ la'³, co̱'³ cɨ'²³ ca²³jmée³ Jesús 'e³ mɨ³xi'n²³ ja² jee²³² quiee'³²te'²³. Ca²³jua'³ ca²³sɨ'²³ dsa³ quien³²:
―Cu²li³co̱o̱³ 'óo²ra'³.
37'E³ jo̱³ juø'²³ ca²³jóon²te'²³. Bi²³ ca²³jue'n² miin²³. Lǿn³te'²³ 'e³ 'lɨ́ɨ³ hua² joon³²te'²³. 38'E³ quie'²³ ca²³jua'³ 'ñée². Ca²³sɨ'²³ dsa³ 'í³:
―¿'Ee² lǿ² bi²³ ñúun³ 'óo²ra'³? ¿'Ee² lǿ² 'a²³jia'³ sɨ³táan³na'³? 39Jóo²ra'³ guaan²³. Jóo²ra'³ tɨɨn²³. Jné² hua² la³. Xe̱e̱'³ra'³ jmɨn²³ ŋun²³. 'E³ jo̱³ rɨ²móo²ra'³ jo̱o̱²³na²³ 'e³ xa³ jmɨn²³ ŋun²³ jné². Qui² 'a²³'e³ xa³ jmɨ² ŋu² 'lɨ́ɨ³, ¿mɨ³naa'³¹? 'E³ quie'²³ joo³²ra'³ 'e³ xa³ jmɨn²³ ŋun²³ jné².
40Ma²ca¹jua'³ la'³ Jesús, ca²³'ée²³ dsa³ guoo³ tɨɨ². 41Rɨ²³jú̱n³la²³cɨ²te'¹ 'e³ la²³'nɨɨ'n³¹ 'née²³te'²³ 'u² cu²ru'³ 'e̱'n³, lǿn³te'²³. 'E³ quie'²³ 'a²³jia'³ 'e̱'n³ la²³ cɨ² lǿn³te'²³. Bi²³ juø'²³ ca²³ti²³cø̱n³¹te'¹. 'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³jua'³ 'ñée². Ca²³sɨ'²³ dsa³ quien³²:
―¿'A² juø'² xa³ la³ 'e³ rɨ²ee'n²³²?
42'E³ jo̱³ ca²³cuǿø²³te'²³ co̱o̱³ 'noo³¹ quie'² 'moo'³ 'e³ ca²³too³te'²³ dxi³¹ji³ quia̱'² ca³juɨ² cuɨɨ'² to'² 'e³ 'o² jmɨɨ'³¹. 43Có̱²³ 'ñée² 'e³ jo̱³. Ca²³e'² 'ñée² quia̱'² 'noo³¹ quie'² 'moo'³ xi²ñi² dsa³. 44'E³ quie'²³ jo̱³ ca²³jua'³:
―Mɨ³lǿ²³ 'e³ la²³ ca²³juǿøn²na²³ 'nee'²³ mɨ²jo̱³ ma²ca¹ŋɨ́n¹ quia̱'n²³²na¹ 'nee'²³. Ca²³juǿøn²na²³ 'nee'²³ 'e³ 'ne'² rɨ²³lí³ la²³jɨ³ 'e³ to̱o̱²³ ji³ 'e³ rɨ²³lí³ 'e³ 'en³² jné². 'Ne'² rɨ²³lí³ 'e³ la²³ to̱o̱²³ ley 'e³ ca²³ŋɨ́n² Moisés quia̱'² ji³ 'e³ ca²³jmóo² dsa³ 'i³ ca²³'ɨ́ɨ³ júu² quiee'³² Dios mɨ²jaa²³² quia̱'² ji³ 'e³ xi̱i̱n³ Salmos. ―La'³ ca²³jua'³ Jesús.
45'E³ jo̱³ ca²³jmée³ Jesús 'e³ ca²³tɨ́³ dsɨ́²te'²³ júu² quiee'³² Dios. 46Ca²³jua'³:
―La²³la³ cu³lø³¹ to̱o̱²³ ji³: 'Ne'² rɨ²³dxi²³quié̱n² Cristo 'i³ rɨ²³xíin²³ Dios. Je² 'nɨ³ jmɨ́ɨ² 'e³ la²³ jú̱n²³ 'ne'² rɨ²³ji̱i̱'²³ co̱'³. 47'E³ cɨ² rɨ²³'ɨ́ɨ²³ dsa³ júu² quiee'³² jee²³² quiee'³² la²³jɨn³ dsa³ 'e³ jua'³ rɨ³løn³¹te'¹ dsa³ quien³² Cristo. Juɨɨ³ Jerusalén rɨ²³tín²³te'²³ xe̱'n². Rɨ²³sɨ'²³te'²³ dsa³ 'e³ 'ne'² rɨ²³tʉ́²te'²³ 'e³ jmoo³²te'²³ 'e³ 'a²³jia'³ dxʉ́²³ 'e³ la²³ rɨ²³yʉʉ³ dsoo² quiee'³²te'²³. 48'Nee'²³ rɨ³løn³¹na'³ dsa³ ñi³ quién²³na²³. Qui² mɨ³ñíi³ra'³ la²³jɨ³ 'e³ mɨ³jí̱i̱n²³. 49Jné² rɨ²sɨɨn³¹na¹ Espíritu Gáan³ quién² 'nee'²³ 'e³ rɨ²cø̱n²³na'³ 'e³ la²³ ca²³jua'³ Ñu'n²³ 'e³ rɨ²³lí³. 'E³ quie'²³ rɨ²cuaa'n²³na'³ juɨɨ³ la³ la²³huø'n²³ rɨ²³tɨ́²³ 'e³ rɨ²³'ién²na'³ ju²³bíi²³ 'e³ rɨ²³jióo²³ jí̱i̱n² yʉʉ'³¹ güii³.
'E³ la²³ ŋø'n² yʉʉ'³¹ Jesús
(Mr. 16:19-20)
50'E³ jo̱³ ca²³jøn²³ dsa³ quien³² 'ioo³¹ juɨɨ³ Betania. Ca²³xóo² yʉʉ'³¹ guoo³: Ca²³mi²³jé̱e̱n² dsa³ quien³². 51'E³ la²³ mi³jé̱e̱n² dsa³ quien³², ca²³bǿn³ jee²³² quiee'³²te'²³. Ca²³huɨ́ɨ³ yʉʉ'³¹ güii³. 52'E³ jo̱³ ca²³mi²³gáan³te'²³ Jesús. 'E³ quie'²³ jo̱³ bi²³ jɨn³ dsɨ́²te'²³ ca²³guiin³²te'²³ co̱'³ juɨɨ³ Jerusalén. 53Bi²³ ca³xe̱e̱'n³ ca²³ta'n²³te'²³ 'ñʉ́² gáan³ je² mi³gáan³ Dios dsa³ Israel. Núu²³ ca²³mi²³gáan³te'²³ Dios. Nɨ³ mɨ³líi².