Jǎan 1
FON13

Jǎan 1

1
Xó e nɔ́ ná wěziza kpódó gbɛ kpó mɛ é
1Cóbónú Mawu ná ɖó gbɛ ɔ́, xó ɔ́ kó tíin ; é kó ɖe kpódó Mawu kpó, bó nyí Mawu. 2Xó énɛ́ kó ɖe tɛgbɛ xá Mawu ɖo bǐbɛ́mɛ. 3É jí wɛ è gbɔn bó bló nǔ e ɖo gbɛ ɔ́ mɛ lɛ́ɛ bǐ; è blǒ nǔ ɖěbǔ é mɛ vo ǎ. 4É mɛ wɛ gbɛ ɖe, bɔ gbɛ ɔ́ ka nɔ ná wěziza gbɛtɔ́. 5Wěziza ɔ́ ɖo hǐnhɔ́n wɛ ɖo zǐnflú mɛ, bɔ zǐnflú ɔ́ ka sixú wa nǔɖé n'i ǎ.
6 Mawu sɛ́ mɛɖé dó, bɔ nyǐkɔ tɔn nyí Jǎan . 7É wá ɖe kúnnu nú wěziza ɔ́, bónú mɛ bǐ ná dó ɖi nǔ nú wěziza ɔ́, gbɔn kúnnuɖiɖe tɔn gbla mɛ. 8É ɖésú wɛ nyí wěziza ɔ́ ǎ; lo ɔ́, é wá, bó ná ɖe kúnnu nú wěziza ɔ́. 9Wěziza énɛ́ ɔ́ wɛ nyí wěziza nǔgbó e wá gbɛ ɔ́ mɛ, bó hɔ́n dó gbɛtɔ́ lɛ́ɛ bǐ jí é.
10Xó ɔ́ kó ɖo gbɛ ɔ́ mɛ; é jí wɛ è blǒ gbɛ ɔ́ gbɔn cóbɔ gbɛtɔ́ lɛ́ɛ ka tunwun i ǎ. 11É wá mɛ tɔn lɛ́ɛ gɔ́n, bɔ mɛ tɔn lɛ́ɛ ka yí i ǎ. 12Nǔ ɖo mɔ̌ có mɛɖé lɛ́ɛ ka yí i, bó ɖi nǔ n'i. É ná acɛ mɛ énɛ́ lɛ́ɛ, nú yě ná húzú Mawu ví. 13Yě nyí vǐ gbɔn hun gbla mɛ ǎ; yě ká nyí vǐ gbɔn jlǒ agbaza tɔn gbla mɛ ǎ; yě ká nyí vǐ gbɔn gbɛtɔ́ sín jlǒ gbla mɛ ǎ; lo ɔ́, Mawu wɛ nyí Tɔ́ nú yě.
14Xó ɔ́ húzú gbɛtɔ́, bó wá nɔ mǐ mɛ; é ɖe fɛ́nú kpódó nǔgbó kpó xlɛ́ mǐ, bɔ mǐ mɔ susu tɔn, susu e Tɔ́ nɔ ná Vǐɖokpónɔ tɔn é. 15Jǎan ɖe kúnnu n'i, bó sú xó ɖɔ: “Mɛ e xó un ɖɔ nú mi bó ɖɔ: ‘Mɛ ɖokpó ɖo gǔdo ce jǎwe; mɛ énɛ́ hú gǎn mì, ɖó é kó ɖe cóbɔ è wǎ ji mì’ ɔ́ ɖíe.” 16Nyɔ̌ná tɔn mɛ wɛ mǐ bǐ mɔ dɔkun e nyí mǐtɔn ɔ́ yí ɖe, bó mɔ fɛ́nú yí dó fɛ́nú jí. 17Đó Mɔyízi jí wɛ Mawu gbɔn, bó ná sɛ́n lɛ́ɛ mǐ, bó gbɔn Jezu Klísu jí, bó ná fɛ́nú kpódó nǔgbó kpán mǐ. 18Mɛ ɖěbǔ mɔ Mawu kpɔ́n gbeɖé ǎ; lo ɔ́, Vǐɖokpónɔ e nyí Mawu bó ɖo akɔ́n tɔn mɛ ɔ́ wɛ wá ɖe e xlɛ́.
Jǎan Yɛhwesinlɛnúmɛtɔ́ jlá Mawuxó
(Matíe 3.1-12; Maki 1.1-8; Luki 3.1-18)
19Jwifugán e ɖo Jeluzalɛ́mu lɛ́ɛ sɛ́ vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ lɛ́ɛ kpódó Levíi ví lɛ́ɛ kpó dó, bónú yě ní yi kanbyɔ́ Jǎan ɖɔ mɛ nǎhún wɛ é ka nyí a jí.
20Ée yě kan nǔ byɔ́ ɛ ɔ́, Jǎan gbɛ́ ǎ; é ɖɔ tawun ɖo mɛ bǐ nukɔn ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí Klísu ɔ́ ǎ.”
21 Bɔ yě kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌ wɛ a ka nyí lo? Hwi wɛ nyí Elíi ɔ́ a?” Bɔ é gbɛ́ nú yě ɖɔ: “Éeǒ, nyɛ wɛ ǎ.” Yě lɛ́ kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Gbeyíɖɔ Mawu tɔn ɔ́ wɛ a nyí a?” Bɔ é gbɛ́ nú yě ɖɔ: “Éeǒ.”
22Yě ká wá kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Bɔ mɛ nǎhún a ka nyí tawun? Mǐ ɖó ná yi ɖó gbe nú mɛ e sɛ́ mǐ dó lɛ́ɛ; étɛ́ hwi ɖésú ká nyí bó tunwun?”
23 Jǎan yí gbe nú yě ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí mɛ e ɖo xó sú wɛ ɖo gbětótló mɛ é:
‘Mi bló Aklúnɔ sín ali ɖó.’ ”
(Nǔ e gbeyíɖɔ Mawu tɔn Ezayíi ɖɔ é nɛ́.)
24 Falizyɛn lɛ́ɛ lɔmɔ̌ ɖo mɛ e è sɛ́ dó Jǎan gɔ́n lɛ́ɛ mɛ. 25Bɔ yě kan xó élɔ́ byɔ́ ɛ: “Nú a ma nyí Klísu ɔ́ ǎ, bó ma nyí Elíi ǎ, bó ma ka nyí gbeyíɖɔ Mawu tɔn ɔ́ ǎ ɔ́, étɛ́wútu a ka nɔ lɛ yɛhwesin nú mɛ lɛ́ɛ lo?”
26Jǎan yí gbe nú yě ɖɔ: “Nyɛ ɔ́, sin wɛ un sɔ́ dó ɖo yɛhwesin lɛ nú mi wɛ; lo ɔ́, mɛ ɖokpó ɖo mi tɛ́ntin, bɔ mi tunwun mɛ e é nyí ɔ́ ǎ. 27Mɛ énɛ́ wɛ nyí mɛ e ɖo gǔdo ce jǎwe ɔ́, bɔ un nyí mɛɖé bó sixú tún afɔkpakan tɔn lɛ́ɛ vɔ́vɔ́ ǎ.”
28Nǔ énɛ́ lɛ́ɛ jɛ ɖo Betaníi, ɖo Judɛ́ɛn tɔ ɔ́ gúdo, fí e Jǎan ɖo yɛhwesin lɛ nú mɛ ɖe wɛ é.
Lɛ̌ngbɔ́ví Mawu tɔn
29Ayǐhɔ́ngbe tɔn ɔ́, Jǎan mɔ Jezu jǎwe bó ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Lɛ̌ngbɔ́ví Mawu tɔn e nɔ sɔ́ hwɛ kɛ gbɛtɔ́ lɛ́ɛ ɔ́ ɖíe. 30Mɛ e xó un ɖɔ nú mi bo ɖɔ: ‘Mɛ ɖé ɖo gǔdo ce jǎwe; mɛ énɛ́ hú gǎn mì, ɖó é ko ɖe cóbɔ è wá ji mì ɔ́ nɛ́.’ 31Mɛ e é ná nyí ɔ́, nyɛ ɖésúnɔ ko tunwun ɖ'ayǐ ǎ; lo ɔ́, bónú Izlayɛ́li togun ɔ́ ná dó tunwun i wú wɛ un wá sɔ́ sin dó ɖo yɛhwesin lɛ nú mɛ wɛ.”
32Jǎan ɖe kúnnu ɖɔ: “Un mɔ Yɛ Mawu tɔn gosín jǐxwé wá jɛ te dó jǐ tɔn ahwannɛ́ ɖɔhun, bó cí jǐ tɔn. 33Mɛ e é ná nyí ɔ́, nyɛ ɖésúnɔ ko tunwun ɖ'ayǐ ǎ. Lo ɔ́, mɛ e sɛ́ mì dó, bónú má wá sɔ́ sin dó lɛ yɛhwesin nú mɛ ɔ́, ko ɖɔ nú mì ɖ'ayǐ ɖɔ: ‘Mɛ e jí a nǎ mɔ Yɛ Mawu tɔn ná jɛ te dó, bó ná cí jǐ tɔn ɔ́, mɛ énɛ́ wɛ ná sɔ́ Yɛsinsɛn dó lɛ yɛhwesin nú mɛ.’ 34Nyi ɖésú wɛ mɔ nǔ e jɛ ɔ́, bó ɖe kúnnu ná ɖɔ é wɛ nyí Mawu ví.”
Jezu sín ahwanvú nukɔntɔn lɛ́ɛ
35Ayǐhɔ́ngbe tɔn ɔ́, Jǎan ko lɛ́ ɖo fí ɖokpó ɔ́, kpódó ahwanvú tɔn we kpó. 36Ée é mɔ Jezu wá xweyǐgbe ɔ́, é ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Lɛ̌ngbɔ́ví Mawu tɔn ɔ́ ɖíe.”
37Ée ahwanvú Jǎan tɔn we lɛ́ɛ se xó énɛ́ ɔ́, yě jɛ Jezu gúdo. 38Jezu lílɛ́ kpan nukɔn yě, bó mɔ ɖɔ yě xwedó émí, lobo kanbyɔ́ yě ɖɔ: “Ani ba wɛ mi ɖe?” Bɔ yě kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Fítɛ́ wɛ a nɔ́ nɔ, Hlabi?” Hlabi sín tínmɛ wɛ nyǐ Mɛ̌si. 39Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Mi wá kpɔ́n fí e un nɔ nɔ ɔ́.” Yě ká xwedó e, bo yi mɔ fí e é nɔ́ nɔ ɔ́, bó nɔ gɔ̌n tɔn gbe énɛ́ gbe. (Hwelɛ́kɔ gan ɛnɛ mɛ mɔ̌ wɛ nǔ énɛ́ ɔ́ ɖo jijɛ wɛ.)
40Andlé e nyí Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ sín nɔví ɔ́ lɔ ɖo mɛ we e se Jǎan sín xó, bo xwedó Jezu lɛ́ɛ mɛ. 41Nǔ nukɔntɔn e Andlé bló ɔ́, é wɛ nyí ɖɔ é yi mɔ nɔví tɔn Sinmɔ́ɔ, bo ɖɔ n'i ɖɔ: “Mǐ mɔ Mɛsíya ɔ́.” 42Bɔ Andlé kplá nɔví tɔn Sinmɔ́ɔ yi Jezu gɔ́n. Jezu kpɔ́n Sinmɔ́ɔ, bó ɖɔ: “Hwi wɛ nyí Sinmɔ́ɔ, Jǎan sín vǐ ɔ́; amɔ̌, è nǎ nɔ ylɔ́ we ɖɔ Sefási (nyǐkɔ énɛ́ ɔ́ sín tínmɛ wɛ nyí awǐnnya.)”
Jezu ylɔ́ Filípu kpódó Natanayɛ́li kpó
43Ayǐhɔ́ngbe tɔn ɔ́, Jezu sɔ́ nǔ, bó xwe Galilée. É kpé Filípu, bó ɖɔ n'i ɖɔ: “Xwedó mì!”
44(Filípu ɔ́, Bɛtisayidanu wɛ, Andlé kpódó Piyɛ́ɛ kpó ɖɔhun.) 45Filípu yi mɔ Natanayɛ́li, bó ɖɔ n'i ɖɔ: “Mɛ e wú Mɔyízi sín sɛ́n lɛ́ɛ kpódó gbeyíɖɔ Mawu tɔn lɛ́ɛ kpó ɖɔ xó dó ɔ́, mǐ mɔ ɛ. Jezu Nazalɛ́ti tɔn Jozɛ́fu ví ɔ́ wɛ.”
46Natanayɛ́li ka kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Nǔ ɖagbe ɖě ká sixú tɔ́n sín Nazalɛ́ti a?” Filípu ka ɖɔ n'i ɖɔ: “Wǎ, bó wá kpɔ́n.”
47Đěe Jezu mɔ Natanayɛ́li jǎwe ɔ́, é ɖɔ dó wútu tɔn ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Izlayɛ́li ví titewungbe ɖokpó ɖíe; é nɔ hízí nǔ ǎ.”
48Đěe Natanayɛ́li se xó e Jezu ɖɔ dó wútu tɔn nɛ́ ɔ́, é kanbyɔ́ ɛ ɖɔ: “Nɛ̌ a ka wa gbɔn bó tunwun mì?” Bɔ Jezu yí gbe n'i ɖɔ: “Hwenu e a kpo ɖo fígitínsá dɔ̌n ɔ́, un ko mɔ we, cóbɔ Filípu wá ylɔ́ we.”
49Natanayɛ́li yí gbe n'i ɖɔ: “Mɛ̌si, hwi wɛ nyí Mawu ví ɔ́ nǔgbó; hwi wɛ nyí Izlayɛ́li xɔ́sú.”
50Jezu ka yí gbe n'i ɖɔ: “Ée un ɖɔ nú we ɖɔ un mɔ we ɖo fígitínsá ɔ́ wútu wɛ a ɖi nǔ; a ka ko mɔ nǔɖé ǎ; a nǎ lɛ́ wá mɔ nǔ e hú gǎn mɔ̌ lɛ́ɛ.”
51 Jezu lɛ́ ɖɔ n'i ɖɔ: “Ma ɖɔ nǔgbó nú mi: mi ná mɔ jǐnukúnsin ná hun, bɔ wɛnsagun Mawu tɔn lɛ́ɛ ná nɔ ɖo jǐ yi wɛ, bó ná nɔ ɖo te jɛ wɛ dó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ́ jí.”
Jezu jlɛ́ nǔ nukɔn nukɔntɔn ɔ́ ɖo asidida tɛnmɛ ɖo Kana

La Bible en langue fon © Alliance Biblique du Bénin, 2012.


Learn More About MAWUXÓWÉMA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.