Jǎan Xónusɔ́ɖóte
FON
Xónusɔ́ɖóte
Wɛn Ɖagbe e Jǎan wlán ɔ́ ɖe xlɛ́ ɖɔ Jezu wɛ nyí Mawuxó mavɔ mavɔ ɔ́; Mawuxó mavɔ mavɔ ɔ́ húzú gbɛtɔ́ bó wá nɔ tɛ́ntin mǐtɔn (1.14). É jlɛ́ nǔ tɛnmɛ tɛnmɛ dó ɖe acɛ Mawu tɔn e é ɖó ɔ́ kpó susu Mawu tɔn e é ɖó ɔ́ kpó xlɛ́; é kplɔ́n nǔ mɛ dó nǔ énɛ́ lɛ́ɛ ɖokpó ɖokpó wú (2--12).
Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, Wɛn Ɖagbe Jǎan tɔn ɔ́ ɖɔ xó gǔdo gúdo tɔn e Jezu ɖɔ xá ahwanvú lɛ́ɛ é (13--17), lě e è wlǐ i gbɔn é, hwɛgun e è kplá ɛ yi bó kan nǔ byɔ́ ɛ é, ká e è ká ɛ nyi aklúzu jí é kpó fínfɔ́n sín kú tɔn kpó (18--20) jɛ fínɛ́. È ɖɔ nǔ énɛ́ lɛ́ɛ bǐ “bónú mi ná ɖi nǔ ɖɔ Jezu wɛ nyí Klísu Mawu ví ɔ́; nú mi ɖi nǔ n'i ɔ́, mi ná mɔ gbɛ gbɔn jǐ tɔn.” (20.31).
Wɛn Ɖagbe e Jǎan wlán ɔ́ gbɔn vo nú Wɛn Ɖagbe ɖě lɛ́ɛ. Azɔ̌ e Jezu wa ɖo Judée kpó Galilée kpó lɛ́ɛ sín xó wɛ Jǎan ɖɔ tawun. Nǔ e gbɔn vo ɖo Wɛn Ɖagbe élɔ́ mɛ ɔ́ wɛ nyí ɖɔ è nɔ zán nǔ e è tunwun ganjí lɛ́ɛ dó tín Mawuxó ɔ́ mɛ. Kpɔ́ndéwú tɔn ɖíe: sin, wɔ̌xúxú, lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ kpó lɛ̌ngbɔ́ tɔn lɛ́ɛ kpó, vǐwuntín kpó sínsɛ́n tɔn kpó.
Nǔ tají tají e ɖo wěma ɔ́ mɛ lɛ́ɛ
Xó e nɔ́ ná wěziza kpó gbɛ kpó mɛ é (1.1-18)
Jǎan Yɛhwesinlɛnúmɛtɔ́ ɔ́ kpó ahwanvú Jezu tɔn nukɔntɔn lɛ́ɛ kpó (1.19-51)
Azɔ̌ e Jezu wa nú togun ɔ́ lɛ́ɛ (2--12)
Jezu ɖɔ yiyi tɔn xó nú ahwanvú tɔn lɛ́ɛ (13--17)
Yajiji Jezu tɔn kpó kú tɔn kpó (18--19)
Jezu fɔ́n sín kú bó tɔ́n dó ahwanvú tɔn lɛ́ɛ jí (20--21)