Jǎan 2
FON
2
1Azǎn tɔn atɔngɔ́ ɔ́ gbe ɔ́, nya ɖé ɖo asi kplá wɛ ɖo Kana Galilée yíkúngban jí. Jezu sín nɔ ɖo alɔwlíwlí ɔ́ tɛn mɛ. 2È ylɔ́ Jezu kpódó ahwanvú tɔn lɛ́ɛ kpó, bɔ yě lɔmɔ̌ yi tɛn ɔ́ mɛ. 3Ée vɛ̌ɛn wá vɔ ɔ́, Jezu sín nɔ wá ɖɔ n'i ɖɔ: “Yě sɔ́ ɖó vɛ̌ɛn ɖě ǎ.”
4Jezu ka yí gbe n'i ɖɔ: “Nyɔ̌nu, é ma ka nyí hwi wɛ ná ɖɔ nǔ e un ná wa ɔ́ nú mì nɛ́; hwenu e un ná wa nǔ dó ɔ́ ko su ǎ.”
5Nɔ tɔn ka ɖɔ nú nǔɖuɖumátɔ́ lɛ́ɛ ɖɔ: “Mi bló nǔ e é ná zɔ́n mi lɛ́ɛ bǐ.”
6Dozɛ́n e è sɔ́ awǐnnya dó bló ná ɔ́ ayizɛ́n ká ɖo fínɛ́, bɔ Jwifu lɛ́ɛ nɔ dun sin dó yě mɛ, bó nɔ dó slá wǔ ná. Dozɛ́n énɛ́ lɛ́ɛ ɖokpó ɖokpó nɔ́ hɛn sin lǐtli kanwe (80) abǐ kantɔn (120) mɔ̌. 7Jezu ɖɔ nú nǔɖuɖumátɔ́ lɛ́ɛ ɖɔ: “Mi dun sin gɔ́ dozɛ́n élɔ́ lɛ́ɛ!” Bɔ yě dun sin gɔ́ yě flélé. 8Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi bo wún yi jó nú nǔɖuɖumátɔ́ lɛ́ɛ sín gǎn,” bɔ yě wún yi jó n'i. 9Nǔɖuɖumátɔ́ lɛ́ɛ sín gǎn ɔ́ ɖɔ́ sin e ko húzú vɛ̌ɛn ɔ́ kpɔ́n; é ka tunwun fí e vɛ̌ɛn énɛ́ gosín ɔ́ ǎ; (mɛsɛntɔ́ e yi dun sin ɔ́ lɛ́ɛ wɛ tunwun.) Gǎn ɔ́ ylɔ́ asisúnɔ ɔ́, 10bó ɖɔ n'i ɖɔ: “Vɛ̌ɛn ɖagbe ɔ́ wɛ mɛ lɛ́ɛ bǐ nɔ ná mɛ jɛ nukɔn, bɔ hwenu e ahan wá ɖo mɛ jí yi wɛ ɔ́, è nɔ wá zán vɛ̌ɛn e ma nyɔ́ sɔ mɔ̌ ǎ é; bɔ hwɛ ka zé vɛ̌ɛn ɖagbe ɔ́ ɖ'ayǐ káká jɛ din.”
11Nǔ nukɔn nukɔntɔn e Jezu jlɛ́ é nɛ́; Kana Galilée yíkúngban jí wɛ é jlɛ́ ɖe. Mɔ̌ wɛ Jezu ɖe susu tɔn xlɛ́ gbɔn, bɔ ahwanvú tɔn lɛ́ɛ ɖi nǔ n'i.
12 # Matíe 4.13 Énɛ́ gúdo ɔ́, Jezu kpódó nɔ tɔn kpó, kpódó nɔví tɔn lɛ́ɛ kpó, kpódó ahwanvú tɔn lɛ́ɛ kpó wá yi Kafaanawúmu, bó nɔ fínɛ́ xɔ azǎn kpɛɖé.
Jezu nya nǔsatɔ́ lɛ́ɛ sín sinsɛnxɔ mɛ.
(Matíe 21.12-13; Maki 11.15-17; Luki 19.45-46)
13 # Tíntɔ́n 12.1-27 Ée Dǐndínwáyi sín xwe e Jwifu lɛ́ɛ nɔ ɖu ɔ́ sín azǎn ɖo sisɛyá wɛ ɔ́, Jezu yi Jeluzalɛ́mu. 14É mɔ mɛɖé lɛ́ɛ ɖo sinsɛnxɔ ɔ́ mɛ, bɔ yě ɖo nyibú sa wɛ, bó ɖo gbɔ̌ sa wɛ, bó ɖo ahwannɛ́ sa wɛ. Akwɛ́ɖyɔ́tɔ́ lɛ́ɛ lɔ ɖo sinsɛnxɔ ɔ́ mɛ, bó ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo távo yětɔn lɛ́ɛ kɔn#2.14 Jwifu e gosín to ɖěvo mɛ wá lɛ́ɛ nɔ́ ɖyɔ́ akwɛ́ yětɔn. Énɛ́ ɔ́, yě hɛn ɔ́, yě ná xɔ kanlin e yě ná dó sá vɔ̌ ná lɛ́ɛ, bó ná ná nǔjɔ e è nɔ ná ɖo Mawu xwé gbe é.. 15Ée Jezu mɔ mɔ̌ ɔ́, é sɔ́ kan dó bló bǎ ná, bó nya yě bǐ sín sinsɛnxɔ ɔ́ mɛ, yě kpódó gbɔ̌ yětɔn lɛ́ɛ kpó, kpódó nyibú yětɔn lɛ́ɛ kpó. É fúnfún akwɛ́ɖyɔ́tɔ́ lɛ́ɛ sín akwɛ́, bó flí távo yětɔn lɛ́ɛ xwe. 16É ɖɔ nú ahwannɛ́satɔ́ lɛ́ɛ ɖɔ: “Mi bɛ́ nǔ mitɔn lɛ́ɛ, bó tɔ́n sín xɔ ɔ́ mɛ. Mi ma zé tɔ́ ce sín xwé dó húzú ajɔ̌xwé ná ó.”
17 # Ɖɛhan 69.10 Ée ahwanvú tɔn lɛ́ɛ mɔ mɔ̌ ɔ́, yě flín xó élɔ́ e è wlǎn dó Mawuxówéma ɔ́ mɛ ɔ́: “Wǎn yíyí e un ɖó nú xwé towe ɔ́, wǎn yíyí ma ɖó jlɛ̌ ɖé wɛ, bó nɔ́ sɔ́ akpakpa mì.”
18Lo ɔ́, Jwifu lɛ́ɛ yí xó, bó kanbyɔ́ Jezu ɖɔ: “Étɛ́ a ka ná jlɛ́ nú mǐ, bó ná dó ɖe xlɛ́ mǐ ɖɔ Mawu ná acɛ we ɖɔ a ní wa nǔ gbɔn mɔ̌?”
19 # Matíe 26.61; 27.40; Maki 14.58; 15.29 Jezu ka yí gbe nú yě ɖɔ: “Mi gba sinsɛnxɔ élɔ́; un ná sɔ́ azǎn atɔn ɖó te bó ná lɛ́ vɔ́ gbá.” 20Jwifu lɛ́ɛ ka ɖɔ n'i ɖɔ: “Xwe kanɖé ayizɛ́n (46) wɛ è sɔ́ ɖó te, bó dó gbá sinsɛnxɔ élɔ́ ná; bɔ hwɛ ka ɖɔ din ɖɔ émí ná zé azǎn atɔn ɖó te, bó dó vɔ́ gbá ná a?”
21Lo ɔ́, sinsɛnxɔ e xó ɖɔ nú yě wɛ Jezu ɖe hwenɛ́nu ɔ́, agbaza é ɖésúnɔ tɔn wɛ. 22Énɛ́ ɔ́ wú wɛ hwenu e Mawu wá fɔ́n Jezu sín kú ɔ́, ahwanvú tɔn lɛ́ɛ flín ɖɔ é ko ɖɔ mɔ̌ ɖ'ayǐ; bɔ yě ɖi nǔ nú Mawuxówéma ɔ́, bó lɛ́ ɖi nǔ nú xó e Jezu ɖɔ nú yě lɛ́ɛ.
Jezu tunwun nǔ e ɖo ayi mɛ ɖokpó ɖokpó tɔn mɛ é
23Hwenu e Jezu ɖo Jeluzalɛ́mu, Dǐndínwáyixwe hwenu ɔ́, mɛ gěgé ɖi nǔ n'i, ɖó yě mɔ nǔdábaɖa e é jlɛ́ lɛ́ɛ. 24Jezu ka gán jɛ yě wú ǎ, ɖó é tunwun yě bǐ ganjí; 25é sɔ́ byɔ́ ɖɔ è nǐ ɖɔ xó n'i dó mɛɖé wú ǎ, ɖó é ɖésúnɔ ko mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖo gbɛtɔ́ xomɛ ɔ́ bǐ wú.
Jezu kpódó Nikodɛ́mu kpán