Bǐbɛ́mɛ Xónusɔ́ɖóte
FON
Xónusɔ́ɖóte
Wěma élɔ́ e è ylɔ̌ ɖɔ “Bǐbɛ́mɛ” ɔ́, bǐbɛ́ nǔ lɛ́ɛ bǐ tɔn sín xó wɛ ɖ'é mɛ: lě e Mawu ɖó wɛ̌kɛ́ ɔ́ gbɔn é, lě e é ɖó gbɛtɔ́ lɛ́ɛ gbɔn é, kpódó lě e é ɖó togun tɔn ayǐ gbɔn é kpó wɛ ɖ'é mɛ. Lě e hwɛhuhu kpó yajiji kpó byɔ́ gbɛ ɔ́ mɛ gbɔn ɔ́ lɔ ɖ'é mɛ. Wěma ɔ́ lɛ́ ɖe xlɛ́ mǐ ɖɔ è wa nǔ nyanya ɔ́, Mawu nɔ́ dɔn tó nú mɛ; amɔ̌, é nɔ́ ba ná dɔn gbɛtɔ́ lɛ́ɛ dó wǔ hwebǐnu.
Wěma ɔ́, akpá we wɛ è mǎ ɖó:
Nǔ e ɖo akpá nukɔntɔn ɔ́ (1--11) mɛ ɔ́ ɖíe: Mawu ɖó gbɛ ɔ́, kanlin lɛ́ɛ kpódó gbɛtɔ́ lɛ́ɛ kpó. Nǔ e Mawu bló lɛ́ɛ bǐ wɛ nyɔ́; lo ɔ́, gbɛtɔ́ nukɔntɔn lɛ́ɛ, Adámu kpó Ɛvu kpó ɔ́, yě se tónú nú Mawu ǎ. Gbɛtɔ́ lɛ́ɛ jɛ dǎka xo nɔzo yětɔn lɛ́ɛ wú jí, bɔ nǔ énɛ́ fɔ́n bó ɖo jijɛ jí wɛ. Énɛ́ ɔ́, Mawu zin alɔ dó akɔ́n ɖɔ émí ná zé tɔ ɖaxó ɖé dó vɔ gbɛ ɔ́, bó ká bló nǔgbó. Mɛ e ɖo gbɛ ɔ́ mɛ lɛ́ɛ bǐ kú, Nɔwée kpó vǐ tɔn lɛ́ɛ kpó kɛ́ɖɛ́ wɛ má kú ǎ. Yě wá gba kún bó gɔ́ gbɛ ɔ́; lo ɔ́, mɛ gěgé ɖo yě mɛ bó nɔ́ sɛn Mawu ǎ.
Akpá wegɔ́ ɔ́ (12--50), Izlayɛ́li ví lɛ́ɛ sín tɔ́gbó lɛ́ɛ sín tan wɛ ɖ'é mɛ. Tɔ́gbó yětɔn Ablaxámu ɔ́, nǔɖiɖi tɔn kpó tónú e é se nú Mawu ɔ́ kpó zɔ́n bɔ è tunwun i. Mawu Mavɔmavɔ sɔ́ ɛ bɔ é nyí togun tɔn sín tɔ́. É dó akpá n'i ɖɔ kúnkan tɔn ná nyí nyɔ̌ná nú gbɛtɔ́ lɛ́ɛ bǐ. Ablaxámu sín tan ɔ́, vǐ tɔn Izáki sín tan wɛ bɔ d'é wú, bɔ vǐvú tɔn Jakɔ́bu e è nɔ lɛ́ ylɔ́ ɖɔ Izlayɛ́li ɔ́ tɔn jɛ fínɛ́. Jakɔ́bu ví súnnu wěwe lɛ́ɛ wá ɖó akɔta Izlayɛ́li tɔn wěwe lɛ́ɛ ayǐ.
Nǔ e ɖo wěma ɔ́ sín vivɔnu lɛ́ɛ ɖíe: xwédo Jakɔ́bu tɔn ɔ́ ɖo Ejípu. Jozɛ́fu húzú tokpɔngán nukúnɖéjí ɖokpó ɖo mɛ ɖěvo to énɛ́ ɔ́ mɛ; Jakɔ́bu ví súnnu lɛ́ɛ ɖokpó wɛ nɔ́ nyí Jozɛ́fu. Ée Jakɔ́bu xwédo ɔ́ ɖo Ejípu é ɔ́, adɔ ɖaxó ɖé tɔ́n có nǔ ɖěbǔ hwedó xwédo ɔ́ ǎ. Tɔ́ yětɔn Jakɔ́bu kú. Jozɛ́fu lɔ wá kpo. É ɖɔ nú xwédo tɔn ɖɔ:
“Zaanɖé din ɔ́, un ná kú; amɔ̌, Mawu ná wá gɔ́ alɔ nú mi dandan. É ná kplá mi sín Ejípu fí yi to e sín akpá é kó dó nú Ablaxámu, Izáki kpó Jakɔ́bu kpó ɔ́ mɛ.” (50.24)
Nǔ tají tají e ɖo wěma ɔ́ mɛ lɛ́ɛ
Mawu bló wɛ̌kɛ́ ɔ́ kpódó gbɛtɔ́ lɛ́ɛ kpó (1--2)
Hwɛhuhu kpódó yajiji kpó byɔ́ gbɛ ɔ́ mɛ (3)
Adámu sín tan káká yi Nɔwée sín tan jí (4--5)
Nɔwée kpódó tɔ ɖaxó e gba gbɛ ɔ́ kpó (6--9)
Gbɛtɔ́ lɛ́ɛ sukpɔ́, bó mɛ síngbó ɖaxó Babɛ́li tɔn (10--11)
Tɔ́gbó Izlayɛ́li ví lɛ́ɛ tɔn lɛ́ɛ: Ablaxámu, Izáki, Jakɔ́bu (12--35)
Kúnkan Esawu tɔn lɛ́ɛ (36)
Jozɛ́fu kpódó nɔví tɔn lɛ́ɛ kpó sín tan (37--50)