Bǐbɛ́mɛ 2
FON

Bǐbɛ́mɛ 2

2
1Lě e Mawu ɖó wɛ̌kɛ́ ɔ́ kpó nǔ e ɖ'é mɛ lɛ́ɛ bǐ kpó gbɔn ɔ́ nɛ́. 2 Hǔn, azǎn ayizɛ́ngɔ́ ɔ́ gbe ɔ́, Mawu wa azɔ̌ tɔn lɛ́ɛ bǐ fó bó gbɔjɛ́ azǎn tɛ́nwegɔ́ ɔ́ gbe. 3É xo ɖɛ dó azǎn tɛ́nwegɔ́ ɔ́ jí, bó ɖe ɖó vo, ɖó ée é wa azɔ̌ tɔn lɛ́ɛ bǐ fó ɔ́, azǎn énɛ́ ɔ́ gbe wɛ é gbɔjɛ́. 4Lě e Mawu ɖó wɛ̌kɛ́ ɔ́ gbɔn ɔ́ nɛ́.
Jikpá Edɛ́ni tɔn
Hwenu e Mawu Mavɔmavɔ ɖó wɛ̌kɛ́ ɔ́ tlóló ɔ́, 5zunkan ɖěbǔ kó ɖo ayǐkúngban ɔ́ jí ǎ, gběhan ɖěbǔ ká kó wú ǎ, ɖó Mawu Mavɔmavɔ kó sɛ́ jǐ dó ayǐkúngban ɔ́ jí ǎ, gbɛtɔ́ ɖě ká kó ɖo ayǐkúngban ɔ́ jí bó ná lɛ ǎ. 6Ahǔn nɔ́ tɔ́n sín kɔ́ glɔ́ bó nɔ́ ja dó ayǐkúngban ɔ́ bǐ jí.
7 Mawu Mavɔmavɔ kán kɔ́ dó mɛ gbɛtɔ́, bó fún funfún e nɔ ná gbɛ mɛ ɔ́ dó awɔntín tɔn mɛ, bɔ gbɛtɔ́ ɔ́ húzú mɛ gbɛɖe. 8Mawu Mavɔmavɔ ɖó jikpá ɖokpó ɖó Edɛ́ni, ɖo zǎnzǎnhwe jí wa jí, bó zé gbɛtɔ́ e è mɛ ɔ́ d'é mɛ. 9 É bló bɔ atín alɔkpa alɔkpa e nyɔ́ kpɔ́n, bɔ sínsɛ́n yětɔn nyɔ́ ɖu lɛ́ɛ wú ɖo jikpá ɔ́ mɛ. É bló bɔ atín e sínsɛ́n tɔn nɔ́ ná gbɛ mɛ ɔ́, kpódó atín e sínsɛ́n tɔn nɔ́ zɔ́n, bɔ è nɔ tunwun nǔ ɖagbe kpódó nǔ nyanya kpó ɔ́ wú ɖo jikpá ɔ́ tɛ́ntin.
10Tɔ ɖé jɔ ɖo Edɛ́ni, bó nɔ sa wá hú sin nú jikpá ɔ́, bó zɛ ala ɛnɛ sín fínɛ́. 11Ala nukɔntɔn ɔ́ nɔ́ nyí Picɔ́ni. É nɔ́ sa lɛ́ lɛ̌ dó Hawíla. È nɔ mɔ siká ɖo Hawíla to ɔ́ mɛ. 12Siká akú wɛ ɖo fínɛ́. È nɔ lɛ́ mɔ atínhúnhɔ́n wǎnɖagbenɔ ɖé ɖo fínɛ́, bɔ è nɔ ylɔ́ ɖɔ budeliyɔ́mu; è nɔ lɛ́ mɔ awǐnnya ɖagbe ɖagbe e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Onísi ɔ́. 13Ala wegɔ́ ɔ́ nɔ́ nyí Gixɔ́ni; éyɛ́ wɛ nɔ́ sa lɛ́ lɛ̌ dó Kúci sín to ɔ́ bǐ. 14Ala atɔngɔ́ ɔ́ nɔ́ nyí Tígli; éyɛ́ nɔ́ sa yi Asilíi sín zǎnzǎnhwe jí; ala ɛnɛgɔ́ ɔ́ nɔ nyí Efláti.
15Mawu Mavɔmavɔ sɔ́ gbɛtɔ́ ɔ́ ɖó jikpá Edɛ́ni tɔn ɔ́ mɛ, bónú é ná nɔ́ lɛ, bó ná nɔ́ kpé nukún d'é wú. 16Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ nú gbɛtɔ́ ɔ́ ɖɔ: “A sixú ɖu atín e ɖo jikpá ɔ́ mɛ ɔ́ bǐ sín sínsɛ́n. 17Amɔ̌, atín e sín sínsɛ́n è nɔ ɖu bó nɔ tunwun nǔ ɖagbe kpódó nǔ nyanya kpó ɔ́ kɛ́ɖɛ́ jɛ́n a ma ná ɖu ǎ, ɖó gbe e gbe a nǎ ɖu ɔ́, a nǎ kú.”
18Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ: “É nyɔ́ bónú gbɛtɔ́ ná nɔ é ɖokpónɔ ǎ. Un ná bló alɔgɔ́númɛtɔ́ ɖokpó n'i, bɔ é ná jɛ xá ɛ.” 19Mawu Mavɔmavɔ kán kɔ́ dó bló kanlin e ɖo ayǐkúngban jí lɛ́ɛ bǐ, kpódó xɛ lɛ́ɛ bǐ kpó, bó kplá yě wá gbɛtɔ́ ɔ́ gɔ́n, bó ná kpɔ́n nyǐkɔ e é ná ná yě ɔ́. Nyǐkɔ e é ná ná yě ɔ́ wɛ yě ná nɔ́ nyí. 20Énɛ́ ɔ́, gbɛtɔ́ ɔ́ ɖó nyǐkɔ nú kanlin xwé gbe tɔn lɛ́ɛ bǐ, bó ɖó nú gběkanlin lɛ́ɛ bǐ, lobo ɖó nú xɛ lɛ́ɛ bǐ. Lo ɔ́, é mɔ mɛ e ná jɛ xá ɛ, bó ná gɔ́ alɔ n'i ɔ́ ǎ. 21Hwe énɛ́ ɔ́ nu ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ ɖó sɛnmlɔ nú gbɛtɔ́ ɔ́, bó ɖe ajajaxú tɔn ɖokpó, bó lɛ́ sú lanti ɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ. 22Mawu Mavɔmavɔ zé ajajaxú ɔ́ dó bló nyɔ̌nu ɖokpó bó kplá ɛ yi jó nú súnnu ɔ́. 23Ée súnnu ɔ́ mɔ nyɔ̌nu ɔ́ lě tlóló ɔ́, é sú xó bó ɖɔ:
“Áahɛɛnnɛ́! Nyi ɖɔhun ɖokpó ɖíe lo.
Xú tɔn lɛ́ɛ cí xú ce ɖɔhun,
agbaza tɔn cí agbaza ce ɖɔhun!”
È nǎ nɔ́ ylɔ́ ɛ ɖɔ nyɔ̌nu, ɖó súnnu sín lanmɛ wɛ è ɖe e sín.
24 Énɛ́ ɔ́ wú wɛ súnnu ná jó tɔ́ tɔn kpó nɔ tɔn kpó dó, bó ná jɛ kpɔ́ xá asi tɔn, bɔ yě mɛ we lɛ́ɛ ná húzú ɖokpó géé.
25Súnnu ɔ́ kpó asi tɔn kpó bǐ wɛ ɖo mɛ̌, có é ká nɔ́ hu winnyá nú yě ǎ.
Mawu nya Adámu kpó Ɛvu kpó sín jikpá Edɛ́ni tɔn ɔ́ mɛ