Chɔ᷄ŋ 1
KBQ
1
Dīōmndo̍ o̍ to̍sā mī wāŋnda̍ sɔ̄la̍ yōōmū kpe̍e̍kpe̍i̍yo̍ wo̍
1Lɔ̍ɔ̍pa̍ bɛ̍ɛ̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ tōōsīāā chi̍e̍ēŋndo̍, ō nda̍ vēēlū āā, Dīōmndo̍ wo̍ ō wa̍ ni᷅ŋ. Ō nda̍ vēēlū ko̍ŋ āā, Dīōmndo̍ wo̍ ō wa̍ hɔ̄lāā tūlu̍ nda̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍. Ndu̍yɛ̍, Dīōmndo̍ ho̍ō, ndu̍ ko̍ni̍ wa̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ ni̍. 2Chɔ̍ŋ o̍ kāndɔ᷄ŋndo̍ pe̍kēkē, Dīōmndo̍ ho̍ō ō wa̍ hɔ̄lāā tūlu̍ nda̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍. 3Dīōmndo̍ ho̍ō, ndu̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ tōsa̍ a̍ sa̍bū mbo̍ tōsā nyɛ̄ o̍ nyɛ̄ fe̍e̍ ni̍. Nyɛ̄ o̍ nyɛ̄ cho̍ mbō kɛ̄ɛ̍ wā ndu̍ le̍ to̍o̍si̍a̍a̍ le̍. 4Dīōmndo̍ ho̍ō, ndu̍ nɔ̍ yōōmū kpe̍e̍kpe̍i̍yo̍ o̍ bā ni̍. Ndu̍yɛ̍, yōōmū kōŋ ndu̍ wa̍ nyɛ̄ wa̍wo̍ŋndo̍ le̍ ŋ̄wāŋndā chīe̍e̍ ni̍. 5Nyɛ̄ wa̍wo̍ŋndo̍ ho̍ō chō dīōndɔ̄ɔ̍ o̍ nyūmnda̍ŋ ni᷄ŋ. Ndu̍yɛ̍, nyūmnda̍ŋ mā nɔ̍lā ndu̍ nyūmī le̍.
6Bōōndi̍i̍ pi᷅lɛ̍ mi̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ vīām lāŋu̍nɔ̄ pīlɛ̍, dīōla̍ŋ āā, Chɔ᷄ŋ. 7Lāŋu̍nɔ̄ɔ̍ ho̍ō, ndu̍ hi᷅ŋ ni̍ le̍ mbō dīmu̍l ŋ̄wāŋndā chīe̍e̍ a̍ nyɛ̄ wa̍wo̍ŋndo̍ ho̍ō o̍kɔ̄ɔ̄ le̍ mī nda̍ kpo̍u̍ a̍ tu̍e̍ī yōōŋgū kālāa̍, ndu̍yɛ̍, mā lāāla̍ŋ. 8Ō cho̍ Chɔ̍ŋ te̍ wa̍ nyɛ̄ wa̍wo̍ŋndo̍ ho̍ō le̍. Chɔ᷄ŋ ndu̍ hi᷅ŋ māhūnāā le̍ mbō dīmu̍l wāŋnda̍ a̍ nyɛ̄ wa̍wo̍ŋndo̍ ho̍ō o̍kɔ̄ɔ̄. 9Wāna̍ cho̍ ho̍ō māā tē ō hīŋ o̍ chi̍e̍ēŋndo̍ chōo̍ pɛ̍, ō hu᷄ŋ ke᷅ ŋ̄wāŋndā chīe̍e̍ kpo̍u̍ nyɛ᷅ wa̍wo̍ŋndo̍ wo̍, wānā ko̍ŋ, ndu̍ cho̍ nyɛ̄ wa̍wo̍ŋ kpe̍e̍kpe̍i̍yo̍ ni̍.
10Ō wa̍ o̍ chi̍e̍ēŋndo̍ chōo̍. Ndu̍yɛ̍, ndu̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ tōsa̍ a̍ sa̍bū ni̍ mbo̍ tōōsīāā chi̍e̍ēŋndo̍. Kɛ̍, o̍ ko̍ŋ ni̍ŋ kpo̍u̍, wāŋnda̍ o̍ chi̍e̍ēŋndo̍ ni᷄ŋ ā chu̍e̍ ndu̍ mɛ̄ɛ̍ o̍ cho̍ yɛ̍ le̍. 11Mbo̍ hūŋ o̍ lɛ̄ŋndē ndɔ̄le̍ŋ ni᷄ŋ. Kɛ̍, wānāā ndūa̍a̍ o̍ lɛ̄ŋndē ndɔ̄le̍ŋ ni᷄ŋ a̍ chɛ̍l ndu̍ le̍. 12Wāŋnda̍ ā ti᷄ŋ ko̍ni̍ a̍ chɛ̍l ndu̍ ma̍ dūāū tīīnda᷄ŋ ndāa̍ o̍ ndu̍ ni̍ŋ ni̍. Le̍ he̍ī, a̍ chɛ̍l ka̍ŋ ndu̍ wa̍, nda̍ o̍ to̍sa̍ a̍ sa̍bū ni̍ ma̍ sīmnu᷄ŋ chu̍a̍u̍wāā Mɛ̄lɛ̄ka̍. 13Ndu̍yɛ̍, sīmnɔ᷄ŋ nda̍ sīmnu᷄ŋ chu̍a̍u̍wāā Mɛ̄lɛ̄ka̍ wo̍, ō cho̍ su̍ɛ̍i̍ yɔ̍nūŋ o̍ nɛ̄i̍ īwāna̍ chi̍e̍e̍ya̍ ni᷄ŋ te̍. Ko̍ŋ cho̍ ni̍, ā vīlu̍ŋ mɛ̄ɛ̍ fi̍nyāa̍ chi̍e̍ēŋ na̍nu᷄ŋ a̍ vi̍a̍lū chu̍a̍ūwa̍ yɛ̍ le̍. Mɛ̄lɛ̄ka̍ pi̍la̍ to̍sa̍ ni̍ ma̍ sīmnu᷄ŋ chu̍a̍u̍wāā ndɔ̄.
14Mi̍ ō nda̍ vēēlū ko̍ŋ āā, Dīōmndo̍ wo̍ sīmnu᷄ŋ wa᷅na̍ chi̍e̍e̍. Mbo̍ hu᷄ŋ wa᷅ na̍a̍ tɛ̄ɛ̄ŋ. Mi̍ ŋ̄ chā nāŋɔ̄ɔ̄ ndɔ̄ɔ̍, nāŋɔ̄ɔ̄ o̍ sɔ̍la̍ le̍ mɛ̄ɛ̍ o̍ cho̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ fi̍nyāa̍ Po̍ ndɔ̄ pi᷅lɔ̍ɔ̍ wo̍ yɛ̍. O̍ nāŋɔ̄ɔ̄ ndɔ̄ɔ̍ ho̍ō ni᷄ŋ, mbo̍ tōsāl na̍a̍ kɛ̄ndɛ̄ī bɛ̍ndū sa̍na̍a̍ a̍ kāālā o̍ ka̍a̍la̍ na̍a̍ wo̍. Ndu̍yɛ̍ o̍ ko̍ŋ kɔ̍ɔ̍lī, mbo̍ chɔ̄m na̍a̍ wa̍la̍ŋ o̍ ka̍ā ndɔ̄ɔ̍ ni᷄ŋ mɛ̄ɛ̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ chō yɛ̍.
15Mi̍ Chɔ᷄ŋ di̍mī a̍ ndu̍ o̍kɔ̄ɔ̄. Mbo̍ dīmī chōo̍ cho̍o̍ āā, “Wāna̍ ya̍ I̍ wa̍ sūɛ̍i̍ a̍ ndu̍ o̍kɔ̄ɔ̄ wo̍, ndu̍ cho̍ ho̍ō ni̍. Ndu̍ ya̍ di̍mi̍ ni̍, a̍a̍, ‘Wānā cho̍ hūnɔ̄ɔ̄ ya̍ kɔ̄ɔ̄lī, ō chō ō bɛ̄ndū ō hīōū ya̍. Kāni̍ lɔ̍ɔ̍pa̍ bɛ̍ɛ̍ nda̍ vīālū ya̍ ō wa̍ ni᷅ŋ.’ ”
16Ō chō wāna̍ īkɛ̄ndɛ̄ bɛ̄ndū bɛ̍ndū nāa̍ na̍a̍ chūā. Le̍ he̍ī, mbo̍ dūāū na̍a̍ kpo̍u̍ sa̍lā ta̍u̍ te̍le̍ŋnda̍ fa̍ŋgā fa̍ŋgā. 17Sāwāla̍ŋ nda̍ŋ, la̍ŋ Mɛ̄lɛ̄ka̍ yɔ̄ŋgu̍ Mūu̍sē le̍ ŋ̄wāŋndā chīe̍e̍ ni̍. Kɛ̍, nyɛ̄ Mɛ̄lɛ̄ka̍ yɔ̄ŋgu̍ Chi̍i̍sū Ki̍li̍tī le̍ na̍a̍ wo̍, ndu̍ cho̍ kɛ̄ndɛ̄ī bɛ̍ndūī o̍ to̍sa̍l na̍a̍ ve̍ ni̍, kɛ̄ndɛ̄i̍ o̍ to̍sa̍l na̍a̍ sa̍na̍a̍ a̍ kāālā o̍ ka̍a̍la̍ na̍a̍ wo̍, a̍ chɔ̄m o̍ chɔ̍m na̍a̍ wa̍la̍ŋ o̍ ka̍ā ndɔ̄ɔ̍ ni᷄ŋ mɛ̄ɛ̍ Mɛ̍lɛ̄ka̍ chō yɛ̍ wo̍. 18Wānā o̍ wānā chi̍ wɔ̍ Mɛ̍lɛ̄ka̍ lēpīlɛ̍ bɛ̍ɛ̍ le̍. Kɛ̍, wāna̍ cho̍ ho̍ō Mɛ̄lɛ̄ka̍ Po̍ ndɔ̄ pi᷅lɔ̍ɔ̍ wo̍, mbo̍ wā vɛ̄lɛ̄ Mɛ̄lɛ̄ka̍ wo̍, o̍ ko̍ŋ kɔ̍ɔ̍lī, mbo̍ wā Mɛ̄lɛ̄ka̍ fi̍nyāa̍ īkɛ̄i̍ yo̍, wānā ko̍ŋ, ndu̍ chɔ̍m wāŋndā chīe̍e̍ya̍ kpe̍nde̍ke̍le̍ wāna̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ chō wo̍ ni̍.
Yōōŋgū Chɔ᷄ŋ Wānā Yi̍ŋāa̍ hīŋ ndo̍
(Māa̍ti̍u̍ 3:1-12; Ma̍kī 1:1-8; Lu̍kū 3:1-18)
19Mi̍ wānāā bɛ̄ndūāā Chu̍ūwa̍ a̍ cho̍ Chūlu̍sɛ̄lɛ̄m nda̍, vīām wānāā sōlīāā lāsa̍lāa̍, nda̍ wānāa̍ ma̍lā o̍ chīɛ̍i̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ ni᷄ŋ nda̍, nāa̍ Chɔ᷄ŋ Wānā Yi̍ŋāa̍ chūā. Ma̍ vīām nda̍ le̍ mā nyūna̍ Chɔ᷄ŋ āā, “Wāna̍ māāvɛ̄ɛ̍nɛ̍ ŋ̄ chō yɛ̄?”
20Chɔ᷄ŋ o̍ kɛ̍ɛ̍ le̍ nda̍ dīōm mūlī le̍. Mbo̍ chɔ̄m nda̍ kpe̍nde̍ke̍le̍. Nyɛ̄ o̍ di̍mi̍ a̍ ndu̍ pi̍la̍ o̍kɔ̄ɔ̄ wo̍ ndu̍ cho̍ ho̍ō ni̍. Mbo̍ dīmūl nda̍ āā, “Ō cho̍ ya̍ le̍ cho̍ Ki̍li̍tī, wāna̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ chu̍a̍ būŋgɛ̄i̍ māā ō chō vīōmɔ̄ɔ̄ le̍ wāŋnda̍ pīŋīo̍o̍ wo̍ le̍.”
21Ma̍ nyūnā ndu̍ āā, “Mɛ̄ɛ̍ wāna̍ māāvɛ̄ɛ̍nɛ̍ ŋ̄ chō yɛ̄? Bāā nu᷄m cho̍ wāna̍ su̍a̍ā le̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ wo̍ Īla̍a̍chā ni̍?”
Mi̍ Chɔ᷄ŋ mu̍lī āā, “Ɛ̄ ɛ̍, ō cho̍ ya̍ le̍ cho̍ Īla̍a̍chā le̍.”
Ma̍ nyūnā ndu̍ āā, “Bāā nu᷄m cho̍ wāna̍ su̍a̍ā ko̍ŋ le̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ wo̍ ni̍?”
Mbo̍ mūlī āā, “Ɛ̄ ɛ̍.”
22Ma̍ lō o̍ ko̍ŋ ma̍ dīmūl Chɔ᷄ŋ āā, “Mɛ̄ɛ̍ chɔ̄m na̍a̍ wāna̍ ŋ̄ chō wo̍. Ŋ̄ nɔ̄ mī ŋ̄ kɔ̍ di̍mūl wānāa̍ ve᷅m na̍a̍ wa̍ mɛ̄ɛ̍ ŋ̄ chō mūlī yɛ̍. Yɛ̄ɛ̍nɛ̍ ŋ̄ nɔ̄ yɛ̄ le̍ dīmī a̍ nūm pi̍la̍ o̍kɔ̄ɔ̄?”
23Mi̍ Chɔ᷄ŋ mu̍lī mɛ̄ɛ̍ wāna̍ su̍a̍ā le̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ wo̍ Āīsa̍yā di̍mi̍ yɛ̍. Mbo̍ dīmī āā,
“ ‘Ya̍ ya̍ I̍ cho̍ māchūāā wāŋndo̍ o̍ cho̍ yōndāa̍ o̍ po̍llo̍ ni᷄ŋ ndo̍ āā,
Lā tōōsi̍a̍a̍ nɛ̍īyo̍ sa̍kpō le̍ Māsānɔ̄ɔ̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍.’ ”
24Mi̍ wānāā ku̍ndā Fālīsi̍īya̍ vēm nda̍ dīmūl Chɔ᷄ŋ āā, 25“Mɛ̄ɛ̍ ŋ̄ dīmi̍ māā ō cho̍ nu᷅m te̍ cho̍ Ki̍li̍tī le̍ yɛ̍, ndu̍yɛ̍, māā ō cho̍ nūm te̍ cho̍ Īla̍a̍chā le̍, ō cho̍ yɛ̍ nūm te̍ cho̍ wāna̍ su̍a̍ā ko̍ŋ le̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ wo̍ le̍, mɛ̄ɛ̍ vɛ᷅ ni᷅ŋ ma̍ wā wāŋnda̍ yīŋɔ̄ɔ̍?”
26Mi̍ Chɔ᷄ŋ lo᷅ o̍ ko̍ŋ mbo̍ mūlī āā, “Ya̍ ya̍ a̍ mɛ̄ŋnda̍ŋ ya̍ I̍ pu̍lū wa᷅ŋnda̍ pūlɔ̄ɔ̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ ni̍. Kɛ̍, wānā pu̍m chō nya̍ tɛ̄ɛ̄ŋ lā si̍nā wa᷅na̍ o̍ cho̍ wo̍ le̍. 27Tē I̍ fa̍ŋa̍ŋ pɛ̍, wānā ko̍ŋ ndu̍ cho̍ hūnɔ̄ɔ̄ ya̍ kɔ̄ɔ̄lī ni̍. I̍ cho̍ bɛ̍ɛ̍ o̍ sɔ᷅vɛ̍ mī ti̍mbi̍ yūēī ndūɛ̍i̍ lākɔ̄ɔ̄vɛ̄i̍ye̍ le̍.”
28Bɛ̍ta̍nī chi̍e̍e̍ sɔ̄ɔ̍ŋ mu᷅ŋ kpo̍u̍ ŋ̍ yɔ̍nu̍ŋ ni̍, Chɔ̍ɔ̍dāŋ le̍e̍lōo̍, kūmbū pāa̍le̍ŋ lē chāŋ ndo̍, o̍ fo̍ndāŋ Chɔ᷄ŋ wa̍ wāŋnda̍ yīŋɔ̄ɔ̍ wo̍.
Wāna̍ to̍sa̍ mi̍ chi̍e̍ēŋndo̍ sɔ̄lā mālɔ̄ɔ̍ le̍ yɔ̄ŋ wɔ̄ɔ̍ŋndo̍ wo̍
29Dīi̍mā ndɔ̄ɔ̍ pīlɔ̍ɔ̄, mi̍ Chɔ᷄ŋ cha᷅ Chi̍i̍su̍ hūnɔ̄ɔ̍ nāa̍ ndu̍ chu̍a̍. Mɛ̄ɛ̍ o̍ che᷅ ndu̍ hūnɔ̄ɔ̍, mbo̍ dīmī āā, “Mi̍ lā che᷄ŋ Sa̍a̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍. Ndu̍ cho̍ wāna̍ to̍sa̍ mi̍ chi̍e̍ēŋndo̍ sɔ̄lā mālɔ̄ɔ̍ le̍ yɔ̄ŋ wɔ̄ɔ̍ŋndo̍ wo̍ ni̍. 30Wāna̍ ya̍ I̍ wa̍ sūɛ̍i̍ a̍ ndu̍ o̍kɔ̄ɔ̄ wo̍, ndu̍ cho̍ ho̍ō ni̍. Ndu̍ ya̍ I̍ di̍mi̍ ni̍ a̍a̍, ‘Wānā cho̍ hūnɔ̄ɔ̄ ya̍ kɔ̄ɔ̄lī, ō chō ō bɛ̄ndū ō hīōū ya̍. Kāni̍, lɔ̍ɔ̍pa̍ bɛ̍ɛ̍ nda̍ vīālū ya̍ ō wa̍ ni᷅ŋ.’ 31Kɛ̍, ya̍ i̍i̍ si̍nā ndu̍ le̍. Kɛ̍ ndu̍yɛ̍, le̍ sa̍bū ya̍ I̍ wa̍ wāŋnda̍ yīŋɔ̄ɔ̍ o̍ mɛ̄ŋnda̍ŋ ni᷄ŋ ndo̍ cho̍ ni̍, māā le̍ mī I̍ to̍sa̍ mī wāŋnda̍ I̍sɔ̄lūɛ̄ī a̍ si̍na̍ wāna̍ o̍ cho̍ wo̍.”
32-33Mi̍ Chɔ᷄ŋ chɔ᷅m nyɛ̍ yɔ̍nu̍ŋ ndo̍ kpe̍nde̍ke̍le̍. Mbo̍ dīmī āā, “Kāni̍, mi̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ o̍ ve᷅m ya̍ le̍ wāŋnda̍ pūlɔ̄ɔ̍ o̍ mɛ̄ŋnda̍ŋ ni᷄ŋ ndo̍ dīmūl la̍ āā, ‘Ā chō wāŋndo̍ chɔ̄ mī Nyi̍nā nūu̍ tōl ndu̍ kɔ̄ɔ̄lī, ndu̍yɛ̍, mbō wa̍ ndu̍ kɔ̄ɔ̄lī. Wānā ko̍ŋ, ndu̍ cho̍ wāna̍ cho̍ wāŋnda̍ pūlɔ̄ɔ̄ a̍ Nyi̍na̍ Nūu̍ wo̍ ni̍.’ ” Mi̍ Chɔ᷄ŋ di̍mī āā, “Tē Mɛ̄lɛ̄ka̍ ndu̍ o̍o̍ di̍mu̍l la̍ le̍nde̍ le̍ I̍ ve̍ wa̍nā ka̍lāa̍ sīnā le̍. Kɛ̍ ndu̍yɛ̍, o̍ ko̍ŋ kɔ̍ɔ̍lī, mi̍ cha᷅ mi̍ Nyi̍na̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ cha᷄ŋ o̍ fo̍nda᷄ŋ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ o̍ īka᷅ŋgbo̍ mbo̍ tūāl ndu̍ kɔ̄ɔ̄lī, ndu̍yɛ̍, mbo̍ wā ndu̍ kɔ̄ɔ̄lī. 34Mi̍ cha᷅ pɛ̍ɛ̍ŋ mi̍ he̍ī yɔ̄nu᷄ŋ. Ndu̍yɛ̍, mī di̍mu̍l nya̍ kpe̍nde̍ke̍le̍, lāŋu̍nɔ̄ɔ̍ ho̍ō, ndu̍ cho̍ Po̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ ni̍.”
Wānāā tāsi̍a̍a̍ a̍ si̍mnu᷄ŋ bu̍ɛ̍īya̍ le̍ Chi̍i̍sū wa̍
35Dīi̍mā ndɔ̄ɔ̍, Chɔ᷄ŋ nda̍ bu̍ɛ̍i̍yāā ndūāā ŋi̍ɔ̍ɔ̍ŋnda̍ ā wa̍ vɛ̄lɛ̄ o̍ fo̍ndāŋ kōŋ. 36O̍ ko̍ŋ, mi̍ Chɔ᷄ŋ cha᷅ Chi̍i̍su̍ hīōūwɔ̄ɔ̍. Chɔ̄ɔ̍ ndu̍ hīōūwɔ̄ɔ̍, mbo̍ dīmī āā, “Mi̍ lā che᷄ŋ sa̍a̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍.”
37Mi̍ bu̍ɛ̍i̍yāā ŋīɔ̍ɔ̍ŋnda̍ ha̍ā tūɛ̄ī nyɛ̄ Chɔ᷄ŋ di̍mi̍ wo̍. O̍ ko̍ŋ, ma̍ tūāl Chi̍i̍su̍ kɔ̄ɔ̄lī. 38Mi̍ Chi̍i̍sū mūli᷄ŋ mbo̍ chā nda̍ ā chō ndu̍ hūnɔ̄ɔ̍ kɔ̄ɔ̄lī. Mbo̍ nyūnā nda̍ āā, “Lā vɛ᷅ hūnɔ̄ɔ̍?”
Ma̍ mūlī āā, “Kūɛ̍ɛ̍nɛ̍ ŋ̄ chō yɛ̄ o̍ yīya̍, Lūābo̍nī?” Ko̍ŋ cho̍ ni̍, Ti̍chā.
39Mi̍ Chi̍i̍sū di̍mūl nda̍ āā, “Lā hu᷄ŋ mī lā hu᷄ŋ to̍fā nāa̍ ya̍ cho̍ o̍ yīya̍ wa̍.” Ma̍ kūā nda̍ nda̍ā. Ma̍ chā nāa̍ o̍ wa̍ o̍ yīya̍a̍ wa̍. Pāa̍le̍ŋ lē wa̍ ni᷅ŋ lē yɔ̄ŋga᷄ŋ. Ma̍ lō ni̍ko̍ lo̍ŋ nda̍ nda̍ā mi̍ pāa̍le̍ŋ lē sīōū dēlɔ̄ɔ̄.
40Bu̍ɛ̍i̍yāā ŋīɔ̍ɔ̍ŋāa̍ tu̍e̍ī nyɛ̄ Chɔ᷄ŋ di̍mi̍ wo̍, ndu̍yɛ̍, ma̍ tūāl Chi̍i̍su̍ kɔ̄ɔ̄lī wa̍, ō pīlɔ̍ɔ̄ ndu̍ o̍o̍ nɔ̍ dīōla̍ŋ ni̍ āā, A̍ndūlū, pɔ̄mbɔ̄ɔ̍ Sa̍i̍mɔ̄ŋ Pītɛ̍. 41Mi̍ A̍ndūlū ko̍ŋ ku̍ā lēpīlɛ̍ kpe̍, mbo̍ kɔ̍ nu̍u̍vīāā Sa̍i̍mɔ̄ŋ bɛ̍ ndɔ̄. Mbo̍ dīmūl ndu̍ āā, “Ŋ̄ sāālu̍ŋ wa᷅na̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ chu̍a̍ būŋgɛ̄i̍ māā ō chō vīōmɔ̄ɔ̄ le̍ wāŋnda̍ pīŋīo̍o̍ wo̍, ō na̍a̍ ŋ̄ vēēlū āā, Mɛ̄sa̍yā wo̍.” Ki̍li̍tīla̍ŋ la̍ cho̍ yɛ̄ la̍ŋ o̍ Hi̍būlūi̍ye̍ ni᷄ŋ ni̍. 42O̍ ko̍ŋ, mbo̍ kūā a̍ Sa̍i̍mɔ̄ŋ nāa̍ Chi̍i̍sū chu̍a̍.
Mi̍ Chi̍i̍sū to̍fā Sa̍i̍mɔ̄ŋ. Mbo̍ dīmī āā, “Nūm te̍ cho̍ Sa̍i̍mɔ̄ŋ, po̍ Chɔ᷄ŋ ndo̍ le̍? Ā chō nu̍m ni᷅ŋ wā vēēlōo̍ āā, Sɛ̍fa̍sī.” Pītɛ̍la̍ŋ la̍ cho̍ yɛ̄ la̍ŋ ni̍, ko̍ŋ cho̍ māchūāā ni̍ āā, pōūwo̍.
Chi̍i̍sū ve̍e̍lu̍ Fi̍li̍pī nda̍ Nāta̍nīɛ̄l
43Dīi̍mā ndɔ̄ɔ̍, mi̍ Chi̍i̍sū kɛ̍ɛ̍sīāā le̍ kɔ̄la̍ŋ o̍ lɛ̄ŋndē Kāli̍līle̍ŋ ni᷄ŋ. Mɛ̄ɛ̍ o̍ wa̍ kɔ̄la̍ŋ, mbo̍ kōmāl po̍ pi᷅lɛ̍ dīōla̍ŋ āā, Fi̍li̍pī. Mbo̍ dīmūl ndu̍ āā, “To̍l la̍ kɔ̄ɔ̄lī.” 44Ndu̍yɛ̍, Bɛ̄tīsa̍i̍dā chi̍e̍e̍ Fi̍li̍pī ko̍ŋ wa̍ īchāli̍ ni̍, A̍ndūlū ni̍, a̍ Pītɛ̍ o̍ nda̍ lo̍ chi̍e̍e̍. 45O̍ ko̍ŋ kɔ̍ɔ̍lī, mi̍ Fi̍li̍pī nu̍u̍vīāā Nāta̍nīɛ̄l. Mbo̍ dīmūl ndu̍ āā, “Wāna̍ Mūu̍sē po̍o̍nyi̍a̍a̍ a̍ ndu̍ o̍kɔ̄ɔ̄ o̍ Yāu̍ Sāwāla̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍la̍ŋ ni᷄ŋ, ndu̍yɛ̍, mi̍ wānāa̍ su̍a̍ā le̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ wa̍ bɛ̍ɛ̍ a̍ po̍o̍nyīāā a̍ ndu̍ o̍kɔ̄ɔ̄ wo̍, ŋ̄ sāālu̍ŋ ndu̍. Chōo̍sɛ̍ ho̍ō Na̍a̍sa̍lūɛ̄ī po̍ ndɔ̄ɔ̍ Chi̍i̍sū ni̍.”
46Mi̍ Nāta̍nīɛ̄l lo᷅ lo̍ŋ mbo̍ nyu̍nā āā, “Na̍a̍sa̍lūɛ̄ī? Wānā wa̍ā lo̍ŋ nɔ̍lā mbō tōsa̍ sūɛ̍i̍ wāŋnda̍ sɔ̄la̍ tɔ̄nɔ̄ le̍ni̍ŋ?”
Mi̍ Fi̍li̍pī mu̍lī āā, “Hu̍ŋ mā hu̍ŋ to̍fā.”
47Mɛ̄ɛ̍ Chi̍i̍sū che᷅ Nāta̍nīɛ̄l hūnɔ̄ɔ̍ nāa̍ ndu̍ chu̍a̍, mbo̍ dīmī a̍ ndu̍ o̍kɔ̄ɔ̄ āā, “I̍sɔ̄lu̍ɛ̍i̍nɔ̍ kpe̍e̍kpe̍i̍yo̍ cho̍ ho̍ō ni̍, o̍ hu̍ī wa̍nā o̍ wānā le̍ wo̍.”
48Mi̍ Nāta̍nīɛ̄l nyu̍nā Chi̍i̍sū āā, “Vɛ̄ɛ̍nɛ̍ ŋ̄ lōōku̍ yɛ̄ sīnā wāna̍ su̍u̍ ya̍ I̍ cho̍ wo̍?”
Mi̍ Chi̍i̍sū mu̍lī āā, “I̍ che᷅ nu̍m bōōndi̍i̍ ŋ̄ wa̍ o̍ yɔ̄m fi̍kīi̍yo̍ bɛ̄ŋgu̍, mi̍ Fi̍li̍pī ve̍e̍lū nu̍m nde̍.”
49Mi̍ Nāta̍nīɛ̄l di̍mī āā, “Ti̍chā, nūm kpe̍e̍kpe̍i̍ cho̍ Po̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ ni̍. Nu᷄m cho̍ Māsā Bɛ̍ndōo̍ le̍ wāŋnda̍ I̍sɔ̄lūɛ̄ī ni̍.”
50Mi̍ Chi̍i̍sū nyu̍nā ndu̍ āā, “Le̍ mɛ̄ɛ̍ ya̍ I̍ di̍mi̍ māā mi̍ cha᷅ nu̍m o̍ yɔ̄m fi̍kīi̍yo̍ bɛ̄ŋgu̍ yɛ̍, le̍la̍ŋ, ŋ̄ lāāla̍ŋ bɛ̍ɛ̍ ni̍? Ā chō sɔ̄ɔ̍ŋ kɔ̄ndɔ̄fi̍li̍ŋ chēle̍ŋ chɔ̄ mbō hīōū he̍ī.” 51Mi̍ Chi̍i̍sū di̍mī āā, “Mī di̍mu̍l nya̍ tōnya̍a̍ wa̍la̍ŋ, lā chō chɔ̄ mī dīo̍o̍ kūmbi̍ŋ o̍ ɛ̄chɛ̍nɛ̄. O̍ ko̍ŋ, lā chā ni̍ŋ mī ki̍i̍la̍a̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ hīŋ nāa̍ wa᷅na̍ nda̍ vēēlū āā, Po̍ Wānā Pɔ̍nɔ̍ɔ̍ wo̍ chūā mā hēl ɛ̄chɛ̍nɛ̄ mā tūāl.”

© Bible Society in Liberia

Learn More About Kisi Bible