SAN JUAN 1
MITNT

SAN JUAN 1

1
Jesús nduú ana datúi nansa iá Dios, vàchi nì nanduu‑ya nèhivì
1Na táyôo ñuhìví, sà‑ìá mii‑yá ana datúi nansa nihnú ini Dios. Nùù Yua‑nda Dios iá‑yà, te mii stná‑yà nduú stná‑yà Dios. 2Te divi‑ya iá nùù Yua‑nda Dios na táyôo ñuhìví. 3Mii‑yá nì quidayucun‑yà nsidanicuú iñàha iá ñuhìví. Te nú màsà cóó‑yá, ni‑iñàha mà cóó stná ñuhìví. 4Sàhà mii‑yá xí‑itiacu nsidaa ana itiácú. Te sàhà ñà‑ìtiácú ndiaha‑yá, ñà‑jaàn sànì sàà‑yà datnúù ini‑yà nèhivì ñuhìví. 5Cunaha‑nsiá, ichì ñáa nduá ñuhìví yohó, doco iin‑ni datnúù ndiaha‑yá ini anima‑ndà; te nsidaa ñà‑ìá ichì ñáa ma, cónì cùí cundeá nùù‑yá.
6Nìsa ìa iin tiàa nì nìhì chuun nùù Dios; Juan nani‑né. 7Te nì quixi‑ne nì cachi‑nè ñà‑ndácuisì xì nèhivì nansa iá mii‑yá ana datnúù xì sàxìnítnùní‑ndà sàhà‑ñá vàtùni cunindisá nsidaa‑néyà. 8Màdì Juan yucán nì sándúú ana datnúù ndiaha xi ini‑ndà, còó; cuisì nì quixi‑ne ñà‑cachitnùhu uun‑ne nansa iá mii‑yá quìdà‑xì ñà‑jaàn, 9vàchi ndisa sàvàxi mii‑yá ana datnúù ndiaha xi ini anima nsidaa nèhivì, te mà dándáhvî‑yàndó.
10Nì ìa‑ya ñuhìví, divi ñuhìví nì quidayucun‑yà, doco cónì nácúní nèhivì‑yá. 11Stoho ñuhìví nduú‑yá, te nì quixi‑ya yohó, doco nèhivì ñuhìví xi‑ya, nì cahíchì ini‑nèyà. 12Doco nsidaa ana nì dàyáha xi‑yá ini anima‑xi, nì nìhìtáhvì‑né cunduu‑ne dèhe ndisa‑ya, te divi nduú nsidaa ndohó nècuàchì xiníndísá‑xí‑yâ, te ndácùcahan xi quìvì‑yá. 13Te ¿nansa nì nìhì‑ndà nì sàcùnduu ndisa‑nda dèhe‑ya? Pues màdì sàhà‑ñá nduu‑nda descendencia xi iin nèhivì (chica ndiaá), ni màdì sàhà yua‑nda, ni sàhà stná ñà‑dùcán cuní iin nèhivì coo. Còó, sàhà cuisì‑ña ducán cuní Dios.
14Ndè ñuhìví yohó nì quixi mii‑yá ana datúi nansa iá Dios, te nì nduvàha‑ya iin nèhivì iá iquìcúñù‑xi. Te nìsa ìa chii‑yá yohó ndé ndoo‑nda. Te nsiùhù, nì xini‑nsì ñà‑ndiaha guá iá‑yà. Ndiaha gá‑yà, cachíˋ, vàchi mindaa Dèhemanì Yua‑nda Dios nduú‑yá, te chitu‑yá gracia xì stná palabra ndàcuisì.
Ñà‑ndùá nì cachi Juan Bautista sàhà Jesús
15Daaní, nì càhàn Juan mà sàhà Jesús, nì ndàhì‑nè, cachí‑nè (xì nèhivì):
―Divi mii‑yá nduú ana dìsáhà‑xí nì càhìn xì‑nsiá daa, te nì cachì, dihna yàha yùhù, dandu después vàxi mii‑yá ana chicá ndiaá nùí, vàchi na táyôo yùhù, sà‑ìá mii‑yá.
16Chitu‑yá cuàhà gá ñà‑ndiaha íì ñuhú ini‑yà, ñàyùcàndùá nùù mii‑yá sànì nìhìtáhvì stná‑ndà cuàhà ñà‑jaàn, cuàhà sàstnùhù gracia. 17Vàchi ley sànaha nduá nì dàtúi Moisés antes, doco vichi sànì dàtúi‑ya ñà‑ndùú gracia ndiaha xí‑yá xì stná palabra ndàcuisì xí‑yá. 18Còò ni‑iin nèhivì nì xìní xì Yua‑nda Dios ni‑iin xichi. Doco mindaa Dèhemanì‑yá iá nùù‑yá, sànì dàtúi yà‑yùcán nansa iá Yuamánì‑yá sàhà‑ñá cundaà ini‑ndà.
Ñà‑ndùá nì cachi Juan Bautista sàhà mii‑né
19Daaní, nècuàchì raza Judea ndoó ñuu Jerusalén, nì techuún‑né iin ùì dùtù xi‑ne nùù Juan, te cutnáhâ stná‑nè xì dava nècuàchì (xinúcuáchí veheñùhu nani) Levita. Te nì xìcàn tnùhù‑né nùù nècuàchìmà ana divi nduú‑né. 20Ñàyùcàndùá, ñà‑yòhó ndùá nì cachi Juan; cónì càchí‑nè á coó; nì cachi ndàà‑nè:
―Yùhù, có‑ndùí mii‑yá nani Cristu.
21Dandu nì cacachi nècuàchìmà:
―(Pues nú coó), ¿ana divi nduu‑ní? ¿A nsì‑Elías nduu‑ní?
Te nì cachi Juan:
―Còó.
Te nì cacachi tu nècuàchìmà:
―Entonces, ¿a divi nduu‑ní mii‑yá ana icúmí quixi canúú càhàn cuenta xi Dios?
―Còó ―cachí Juan.
22Ñàyùcàndùá, nì cachi nècuàchìmà:
―Pues, ¿ana divi nduu‑ní? vàchi icúmí‑nsî cachitnùhu‑nsi xì nèhivì nì catechuun‑xi‑nsí vàxi‑nsi. ¿Ndíà cachí‑nî sàhà mii‑ní?
23Dandu nì cachi Juan:
―Yùhù nduí ana cáhàn fuerte sàhù yucù, (te cachíˋ xì nèhivì ñà‑nsidaviì‑né anima‑nè) na ian ndundaà iin ichì ndé yàha Stoho‑ndà Señor nacua nì cachitnùhu Isaías sànaha na ní càhàn‑nè cuenta xi Dios ―ni cachi Juan.
24Cunaha‑nsiá, nècuàchì nì casaà nùù Juan mà, nècuàchì fariseu xínduu‑ne. 25Dandu nì xìcàn tnùhù gá‑nè, cachí‑nè:
―Vichi, ¿índù chuun quidá íì‑ní nèhivì nú có‑ndùù‑ní mii‑yá nani Cristu, te có‑ndùù stná‑ní nsì‑Elías, te ni có‑ndùú stná‑ní mii‑yá icúmí quixi càhàn cuenta xi Dios?
26Dandu nì cachi Juan xì‑né:
―Yùhù, ndisa, quidá íìˊ nèhivì xì tècuìí. Doco mahì mii‑nsiá iá iin ana có‑nàcúní‑nsià. 27Te mii‑yá, nchícùn gà vàxi‑ya nùí, te chicá ndiaá stná‑yà nùí. Ni mà nátùi (cundui iin mozo xi‑ya) ñà‑tavà xì ndìsàn‑yá ―nì cachi Juan.
28Cunaha‑nsiá, ndé iá ñuu tii Betábara ladu duha yùte Jordán, yucán nì cuu nsidaa ñà‑yòhó.
Nì quixi Jesús ñuhìví yohó ñà‑cui‑yà na ian xíhì iin lelù nduú promesa
29Daaní, nì yàha inga quìvì, dandu nì xini Juan vàxi Jesús, te nì cachi‑nè:
―Cundehè‑nsiá, jaàn vàxi mii‑yá ana nduú nahi Lelù Íì nì sàhatahvì Dios (ñà‑cui‑yà) dacúxíó‑yá cuàchi nèhivì ñuhìví. 30Sàhà mii‑yá nì càhìn daa na ní cachì: nchícùn gà vàxi‑ya nùí, vàchi na táyôo yùhù ñuhìví, sà‑ìá‑yà, vàchi nicanicuahàn iá‑yà. 31Te cónì nácúnì mii‑yá antes, doco sàhà‑ñá cundaà ini raza‑ndà Israel ana divi nduú‑yá, sàhájàn nì nìhí chuun quida iìˊ nèhivì xì tècuìí ―nì cachi Juan.
32Daaní, nì cachi tu‑ne inga palabra yohó:
―Yùhù, nì xinì nì nuu Espíritu Ìì xí Dios; nahi loma náhà‑yà mànuu‑ya ansivi nì sàcòo‑ya dìnì Jesús, te nì ndòo‑ya yucán. 33Yùhù, cónì nácúnì mii‑yá antes. Doco na ní sàha Yua‑nda Dios yùhù chuun quida iìˊ nèhivì, dandu nì cachi stná‑yà xìˊ: “Na cúnì‑ní nuu Espíritu Ìì màcòo‑ya dìnì iin (ana cuhíì), dandu ñà‑jaàn cundaà inì‑ní divi nduú mii‑yá cuàhàn nsida iì xì anima nèhivì tìxi Espíritu Ìì”. 34Ñàyùcàndùá, yùhù, sànì xinì, te datúi nùù‑nsiá ñà‑divi Dèhemanì Dios nduú Jesús ―nì cachi Juan.
Nècuàchì primeru nì catenchicùn xì Jesús
35Daaní, nì yàha inga quìvì, te yucán iín Juan, cutnáhâ‑né xì ùì tiàa dacuahá‑né. 36Te nì xini‑nè yatni yáha Jesús, ñàyùcàndùá nì cachi‑nè:
―Cundehè‑nsiá, jaàn cuàhàn mii‑yá ana nduú Lelù Íì vàxi nùù Dios.
37Te ùì tiàa dacuaha‑ma, nì tiacu‑nè nì càhàn Juan ducán, te nì tenchicùn‑nè Jesús cuàhàn‑nè. 38Dandu nì ndacoto‑ya, te nì xini‑yà xínchicùn nècuàchìmà. Ñàyùcàndùá nì cachi‑yà xì‑né:
―¿Ndíà nduá nandúcú‑nsiâ?
Dandu nì cachi‑nè xì‑yá:
―Maestro, ¿índù iá‑nî?
39―Nahà‑nsia, cundehè‑nsiá ―nì cachi‑yà xì‑né.
Ñàyùcàndùá, cuàhàn‑nè xì‑yá, te nì xini‑nè índù iá‑yà. Te nì ndòo‑ne xì‑yá sàcuaà yucán, vàchi nahi càcúmì nì cuaà nduá.
40-41Iin tiàa nani Andrés nduú iin ana nì inini na ní càhàn Juan daa, te nì tenchicùn stná‑nè Jesús. Dandu vichi duha nì sàhàn stná‑nè nì nanducu‑né ñani‑nè nani Simón Pedro, te nì cachi‑nè xì nècuàchìmà:
―Sànì ndacùhun stnahá‑nsí xì mii‑yá nduú Mesías.
Quìvì Mesías nì cachi Andrés dàhàn mii‑né, vàchi cuní cachàmà Cristu (nì quixi dìquì‑xí).
42Dandu nì saca‑ne ñani‑nè nì casaà‑nè ndé iá‑yà. Te na ní xini‑yà Simón mà, dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Dèhe Jonás nduu‑ní, te nani‑ní Simón, doco yùhù cuàhìn cachì xì‑ní Cefas ―nì cachi‑yà. Te quìvì Cefas mà, Pedro cuní cachà.
Nansa nì cana Jesús iin tiàa nani Felipe xì inga‑nè nani Natanael
43Daaní, nì yàha inga quìvì, te cuní Jesús nùhù‑yà ladu Galilea. Te nì ndacùhun tnahá‑yá xì iin tiàa nani Felipe, te nì cachi‑yà xì‑né:
―Cunchicùn‑ní yùhù nùhù‑ndà.
44Cunaha‑nsiá, ñuu Felipe mà nduú ñuu Betsaida, divi ñuu Andrés xì Pedro. 45Ñàyùcàndùá nì nanducu Felipe iin tiàa nani Natanael, te nì cachi‑nè xì nècuàchìmà:
―Cunaha‑ní, sànì ndacùhun tnahá‑nsí xì mii‑yá nì tiaa Moisés sàhà‑xí nùù ley ìì, te divi sàhà stná‑yà nì tiaa stná cuàhà profeta nì càhàn cuenta xi Dios sànaha. Jesús de Nazaret nani‑yá, te yua‑yá nani José.
46Dandu nì cachi Natanael:
―¿A ndísá? ¿A iá iin nèhivì vàha ñuu Nazaret?
Dandu nì cachi Felipe:
―Nahà‑ní cundehè‑ní.
(Dandu cuàhàn‑nè xì nècuàchìmà.)
47Te na ní xini Jesús vàxi Natanael, dandu nì cachi‑yà sàhà‑né:
―Yohó vàxi iin tiàa quidá ndisa nacua ndiá ìcà quida nècuàchì raza‑ndà Israel, te ni‑iyuhu mà túha‑ne dandahví‑nè.
48Dandu nì cachi Natanael xì‑yá:
―¿Nansa ináhá‑nî yùhù?
Te nì cachi Jesús xì‑né:
―Na táñâha ga cana Felipe mii‑ní, te iá‑nî sàhà iin nù‑higu, dandu nì xinitùí mii‑ní.
49Dandu nì cachi Natanael xì‑yá:
―Dèhemanì Dios nduu‑ní, Maestro, divi rey icúmí cusáhnû nùù ñuu‑ndà Israel nduu‑ní.
50Dandu nì cachi Jesús xì‑né:
―Mà úhì guá nì xinindisa‑ní na ní cachì nì xinitùí mii‑ní sàhà yutnù yucán. Cunaha‑ní, icúmí‑nî cunì‑ní milagru chicá ndiaha. 51Ñà‑ndácuisì nduá cachíˋ xì‑ní, icúmí‑nî cunì‑ní nuna ansivi, dandu quecoyo ángel xi Dios mànana mànuu cucuu‑ne dìquì‑xí ndé iín yùhù ana nduú Tnaha Nèhivì Ñuhìví.

© 1978, Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ley saa ni nacoo Jesucristu