MATÉUS 5
BMNT

MATÉUS 5

5
TOING ÉTA GOLO
PASAL 5-7
Gété Mosé Di’a
5:1-12
(Luk. 6:20-23)
1Woko itas ata do situ le Mori Yésus, itu kali ngon Hia nggeréta golo, lonto wa kaut Hia, caisg ata nungkun. 2Itug kali pu’ung curupn agu toing iséy Mori Yésus, taén:
3“Mosé di’a kéta ata lénggé oné ranga de Mori Keraéng,
ai disé morin Adak Surga.
4Mosé di’a kéta ata wéong nai,
ai isé te tiba lémbus.
5Mosé di’a kéta ata lembés,
ai disé morin lino ho’o.
6Mosé di’a kétas ata dolong molor,
ai isé te tiba nulas.
7Mosé di’a kétas ata gawas nai,
ai isé te tiba delék lembaks.
8Mosé di’a kétas ata nggélok nai,
ai isé te ita Mori Keraéngs.
9Mosé di’a kétas ata ba hambor,
ai isé te caro latas anak de Mori Keraéngs.
10Mosé di’a kétas ata luca lata landing le molorn,
ai diséy morin Adak Surga.
11Mosé di’a kéta méu émé landing Akum méu mbécik agu luca latam, agu oné méu taungs sanggéd pocu ata da’atd.
12Naka agu nisang ga, ai mésén lahém éta Surga, ai nenggitu kolés poli lucad sanggéd nabi bebolon mai méu.”
Ci’é Agu Gérak De Lino
5:13-16
13“Méu ho’o dé ci’é dé lino. Émé ciri lembay ci’é hitu, le pai di pandé cerakn? Toég manga kolé betuan, aikn te oké agu wedi latay.
14Méu dé gérak de lino, béndar ata hesé éta pocoy, toé kong panggun. 15Nenggitu kolé néng ata toé tutung culun poli hitu na’a wa mai gumbang, maik pésék éta mai lobo tongka culu, wiga gérak taung ata oné mbaru hitu. 16Nenggitu kolé gerak de méu, néray olo mai ranga data, kudut itas lisé pandé di’a de méu agu bong ngasang Emam hitu éta Surga.”
Mori Yésus Agu Adak Taurat
5:17-48
(Luk. 6:27-36)
17“Néka nggo’o nuk de méu, mai Daku kudut té pandé moras Adak Taurat ko Surak de nabi-nabi. Mai Daku toé kudut te pandé moras, maik te pandé jepeks. 18Landing taé Daku agu méu, ata tu’ungn rémé toéd moran awang agu lino ho’o, koném te ca wuku miténgn kaut toé ngancéng moran oné mai Adak Taurat, du toéd jari taung situ. 19Landing hitu céing ata pandé mora Adak Taurat koném can agu ata dai koén, agu nenggitu koléy toing liha agu ata bana, hia hitu lonto comong wa kétay oné osang Surga. Maik céing ata pandés agu toing sanggéd Adak Taurat hia hitu te lonto comong étay oné Surga. 20Itup taé Daku agu méu: émé toé pandés le méu apa ata ngoéng de Morin céwé oné mai isét pecing Taurat agu sanggéd ata Parisi, moron tu’ung, méu toé ngancéng ocok nggeroné Surga.
21Poli dengén le méu siot curup agu empo dité: néka paki ata, céing ata paki atay paka na’a oné buy. 22Maik Aku taé agu méu: Céing kaut ata rabo agu asé-ka’én, paka wahéng: Céing ata taé bapa béngot! ngong asé-ka’én paka ba oné ranga de Adak Agamay, agu céing ata taé: kafir! Paka oké oné api nerakay ata ganggor kin dilan.
23Landing hitu émé téing takungh éta lobo compang agu rémé nggitun, nuk le hau te manga kin beti nai de asé-ka’ém latang te hau, 24ledo di takung hitu éta lobo compang olong ngo hambor di agu asé ka’ém, poli hitu itu po ngo kolé téing takung hitu.
25Komét koém hambors agu ata balim rémé lako camas oné salang, kudut ata bali hitu toé condo hau oné adak, agu adak situ te téing hau oné isét wa’i limén agu hau lisé na’a oné bui. 26Aku taé agu méu: Moro matan, hau toé ngancéng pé’ang nitu main émé toé di bajar taung raungm.
27Polig dengén le méu reweng: Néka loma. 28Maik Aku taé agu méu: Céing kaut ata lélo iné-wai agu humér kin nain, te ngoéng iné-wai hitu polig loman liha oné nain. 29Itu tara émé mata wanangm te pandé calang laing hau, nggé’i agu okéy hitu, ai céwé di’an latang te hau émé mora can oné mai wekim, itu po déméng weki mongkos péncar nggerwa neraka. 30Agu émé limé wanang te calang laing hau ndapu agu okéy, ai ata di’an latang te hau, émé mora can oné mai wekim itu po oké déméng mongkos wekim nggerewa neraka.
31Poli kolég de wéwan: céing ata céar winan, paka téing surat céar agu hia. 32Maik aku taé agu méu: céing ata céar winan, aikn émé le loma latay, hia te pandé loma winan; agu céing ata hitut kawing agu inéwai hiot poli céarn, hia pandé lomay.
33Poli kolép dengén le méu apa ata curup agu empo dité: néka wada nggopét, maik cau koé wada oné ranga de Mori Keraéng. 34Maik Aku taé agu méu: Néka kaut manga ngasang wada, koném le ngasang de awang, ai awang hitu kedéra de Mori Keraéng. 35Nggitu kolé le ngasang de lino, ai lino baté menggin wa’iN, ko le ngasang de Yérusalém, ai Yérusalém béndar de Raja Mésé. 36Néka kolé wada le ngasang de ulum, ai hau toé manga kuasam te pandé bakok ko pandé miténg, koném ca lawar wukm. 37Ngetuk kautm, paci éng, ngéngur kautm paci toé. Émé labi nitu main de jing da’at morin hitu.
38Poli dengén le méu gejék: Mata lesing le mata, agu ngis lesing le ngis. 39Maik Aku taé agu méu: Néka koléng le méu émé manga ata te pandé da’at agu méu, maik céing kaut ata pak pacu wanangs, tong kolé pacu léos. 40Agu latang te ata hiot buang hau soho nanang baju de hauy, téing kolé songkem. 41Céing kaut ata duduk hau te lako ca kilo métér tadangn, lako cama agu hia tédéng sua kilo métér. 42Téing agu isét mai tegi agu hau, agu néka kémpa ata hitu te célong agu hau.
43Polip dengén le méu curup: Momang ga haé atas, agu kodo haé balis. 44Maik Aku taé agu méu: Momang koé haé balim agu ngaji latang te isé ata pandé kélo méu. 45Ai le hitu méu ciri anak de Emas éta Surga, ata pandé par leso latang te ata da’at agu ata di’a agu concang usang latang te ata molor agu ata toé molor. 46Émé méu momang ata siot momang méuy, apay di lahén latang te méu? Toé weli ata tegi béa kolé pandé nenggituy? 47Agu émé méu téing tabé agu asé-ka’ém kaut, apay weli ata dio-dolokn agu pandé data bana? Toé weli ata toé pecing Mori kolé pandé nenggitus? 48Landing hitu, méu paka besik kétam cama ného besik de Emas hitu éta Surga.”

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.