MATÉUS 1
BMNT

MATÉUS 1

1
Tulur Empo De Mori Yésus
1:1-17
(Luk. 3:23-28)
1Ho’oy tulurn empo de Mori Yésus Kristus, wa’u di Daud, wa’u di Abraham. 2Abraham wing hi Ishak, hi Ishak wing hi Yakub, hi Yakub wing hi Yéhuda agu asé-ka’én, 3Yéhuda wing hi Pérés agu hi Zéra oné mai hi Tamar, hi Pérés wing hi Hézran, hi Hézran wing hi Ram, 4Ram wing hi Aminadab, hi Aminadab wing hi Nahason, hi Nahason wing hi Salmon, 5Salmon wing hi Boas, oné mai hi Rahab, hi Boas wing hi Obéd oné mai hi Rut, hi Obed wing hi Isai, 6Isai wing hi Raja Daud, hi Raja Daud wing hi Salomo oné mai wina di Uria, 7Salomo wing hi Réhabéam, hi Réhabéam wing hi Abia, hi Abia wing hi Asa, 8Asa wing hi Yosafat, Yosafat wing hi Yoram, Yoram wing hi Uzia 9Uzia wing hi Yotam, Yotam wing hi Ahas, Ahas wing hi Hizkia, 10Hizkia wing hi Manasé, Manasé wing hi Amon, Amon wing hi Yosia, 11Yosia wing hi Yékhonya agu sanggét asé-ka’én du oké nggereoné Babél, 12Du poli oké nggereoné Babél hi Yékhonya wing hi Séaltiél, Séaltiél wing hi Zérubabél, 13Zérubabél wing hi Abihud, Abihud wing hi Elyakim, Elyakim wing hi Azor, 14Azor wing hi Zadok, Zadok wing hi Akhim, Akhim wing hi Eliud 15Eliud wing hi Eléazar, Eléazar wing hi Matan, Matan wing hi Yakub, 16Yakub wing hi Yosép rona di Maria, ata loas Mori Yésus hitut caron hi Kristus.
17Jari, sanggén taung manga campulu-pat empo pu’ung oné mai hi Abraham dengkir agu Raja Daud, campulu-pat empo pu’ung oné mai hi Raja Daud dengkir agu oké nggereoné Babél, agu campulu-pat empo pu’ung oné mai du oké nggereoné Babél dengkir agu oné hi Kristus.
Loasn Mori Yésus Kristus
1:18-25
(Luk. 2:1-7)
18Loasn Mori Yésus Kristus nenggo’oy: Du hi Maria Ended Mori Yésus, toé di naca agu hi Yosép, hi Maria polig na’ang wekin le kuasa de Nai Nggeluk, du toé di wina-ronas. 19Landing hi Yosép ronan, ata ngalis nai, toé ngoéng te pandé wau ngasang de winan oné ranga data do, hia get kudut seduk kaut te pandé céarn. 20Maik du rémé tenang tu-tu’ungn liha te pandé céarn, malékat de Mori Keraéng ita liha oné nipin, agu mai taén: “Yosép, anak Daud, néka rantang hau te emi hi Maria kudut jiri haé kilom, ai anak hitut lari dé’in le kuasa de Nai Nggeluk. 21Hia kudut loas anak ata rona, agu téing le hau ngasangn hi Yésus, ai Hia kudut sambé sanggét ro’éngn oné mai ndékokd.” 22Sanggéd situ kudut rapak reweng de Mori Keraéng ata poli caingd le nabi: 23“Ata tu’ungn, anak molas hitu kudut na’ang wekin, agu loas cengata anak ata rona, agu téing lisé ngasangn hi Émanuél.” (Ngong Mori Keraéng manga baling itéy.) 24Du to’o wa mai tokon, hi Yosép lorong ného apa ata baté pedé de malékat de Mori Keraéng agu hia. Itu kali emin liha hi Maria te jiri haé kilon, 25maik toé manga nekid dengkir agu loas anakn ata rona agu téing ngasangn li Yosép hi Yésus.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.