San Mateo 5
TOCNT

San Mateo 5

5
Jesús ca̠ma̠kalhchuhui̠ni̠y cristianos nac ke̠stí̠n
(Lucas 6.20‑23)
1Maktum quilh­ta­macú acxni̠ Jesús úcxilhli pi̠ luu lhu̠hua cris­tianos xta­sta̠­la­nini̠t, xlá la̠li̠­huán tala­ca̠c­xtu­táhui nac aktum lanca ke̠stí̠n, acxni̠ cha̠lh anta­nícu juerza ca̠xtum huata antá culucs táhui, y acxni̠ xdis­cí­pulos na̠ quilh­pu̠xtum tata̠­ta­hui­lachá, 2xlá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y, y chiné ca̠huá­nilh:
Jesús li̠chuhui̠nán hua̠nti̠ luu li̠pa̠xúhu nalatama̠y
3—Luu li̠pa̠­xúhu cali̠­pu̠lh­cá̠­calh hua̠nti̠ taca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na huí pu̠lactum hua̠ntu̠ ca̠tzan­ka̠niy y luu tamac­la­cas­quín, pus hua̠nti̠ chuná kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni xli̠­ca̠na pi̠ huá nata­maka­maklhti̠nán hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠x­qui̠­putún xca­maná̠n.
4’Luu ca̠na̠ lac­li̠­pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­cá̠­calh hua̠nti̠ la̠nchú tali̠­pu­huax­ni̠­má̠­nalh y tata­sa­má̠­nalh, porque namín quilh­ta­macú acxni̠ Dios naca̠­ma̠­ko­xu­mixiy.
5’Luu lac­li̠­pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­cá̠­calh hua̠nti̠ nac xna­cujcán ni̠ lac­lu̠cu ca̠maklh­ca­tzi̠cán, porque hua­tuní̠n xlacán nata­mak­lhti̠nán a̠má pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠x­qui̠­putún xca­maná̠n.
6’Luu ca̠na̠ lac­li̠­pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­cá̠­calh hua̠nti̠ la̠nchú xli̠­hua̠k xna­cujcán talac­pu­tza­má̠­nalh la̠ta lácu luu aksti̠tum nata­la­tama̠y, porque xli̠­ca̠na pi̠ huá Dios amaj ca̠ma̠x­qui̠y hua̠ntu̠ xlacán tapu­tzay.
7’Luu xli̠­ca̠na lac­li̠­pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­cá̠­calh hua̠nti̠ tala­ka­lhamán xa̠maka­pi­tzí̠n xta̠­cris­tianoscán, porque Dios na̠chuná naca̠­la­ka­lhamán.
8’Luu ca̠na̠ lac­li̠­pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­cá̠­calh hua̠nti̠ ni̠ caj tali̠­huán sinoque xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke taca­tzi̠­putún lácu lacas­quín Dios cala­tá­ma̠lh la̠qui̠ luu aksti̠tum nata­la­tama̠y, porque hua­tuní̠n u̠ma̠ko̠lh cris­tianos nataucxi­lha̠chá nac akapú̠n.
9’Luu ca̠na̠ lac­li̠­pa̠­xúhu hua̠nti̠ tali̠­taaka­tzan­ke̠­má̠­nalh y tali̠s­cuj­má̠­nalh xla­cata pi̠ anka­lhi̠ná caánalh tacác­suat nac xlak­sti̠­pa̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos y ni̠ caj cata­la̠­ma­ka­sí̠­tzi̠lh, y chuná xlá Dios naca̠­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ xli̠­ca̠na xca­maná̠n.
10’Na̠chuná luu ca̠na̠ lac­li̠­pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­cá̠­calh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ca̠li̠­pu­tza­sta̠­la­má̠­calh y ca̠si̠­tzi̠­ni­má̠­calh caj xpa̠­la­cata pi̠ tat­la­hua­putún hua̠ntu̠ tla̠n xta­scújut Dios porque xli̠­ca̠na pi̠ huá u̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ nata­maka­maklhti̠nán hua̠ntu̠ Dios kalhi̠y nac xta­péksi̠t nac akapú̠n xla­cata nata­ta̠­li̠­pa̠­xu­huay.
11’Y na̠chuná luu lac­li̠­pa̠­xúhu caca̠­li̠­pu̠lh­ca̠­cántit hui­xinín acxni̠ caj quim­pa̠­la­cata li̠xcáj­nit tachu­huí̠n naca̠­hua­ni­ca­ná̠tit, naca̠­pu­tza­sta̠­la­ca­ná̠tit, naca̠­ma̠x­tu­ni­ca­ná̠tit ta̠k­saní̠n hua̠ntu̠ hui­xinín naca̠­li̠­ya̠­hua­ca­ná̠tit. 12Pus a̠má quilh­ta­macú hui­xinín cali̠­pa̠­xu­huátit hua̠ntu̠ ca̠ok­spu­lamá̠n y ni̠ caj cali̠­li̠­pu­huántit, porque luu lhu̠hua hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ma̠s­ka­hui̠­ca­ná̠tit nac akapú̠n, xa̠huachí na̠ cala­ca­pa̠s­táctit pi̠ na̠chuná ca̠t­la­hua­cani̠t a̠ma̠ko̠lh pro­fetas hua̠nti̠ Dios tica̠­ma­cá­milh xamaká̠n quilh­ta­macú.
Cristianos tali̠taxtuy cumu la̠ mátzat chu taxkáket nac ca̠quilhtamacú
(Marcos 9.50; Lucas 14.34‑35)
13’Pus cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ mátzat luu xli̠­ca̠na li̠ma­cuán porque li̠ma̠s­ko­ke̠­nancán, pus chú hui­xinín cca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ mátzat nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos hua̠nti̠ nama̠s­ko­ke̠­yá̠tit la̠qui̠ ni̠ nata­lak­tzanka̠y. Pero para huá mátzat naani̠­niko̠y xli̠s­koko, ¿lácu chú lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ tla̠n cahuá nali̠­ma̠s­ko­ke̠­nancán? Xli̠­ca̠na pi̠ niaj tu̠ li̠ma­cuán huata mejor caj namakan­cán nac quilhtí̠n la̠qui̠ cati̠hua cris­tianos nata­lac­ta̠­yami̠y.
14’Y na̠chuna li̠túm hui­xinín nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠ tax­káket hua̠ntu̠ naca̠­mak­skoniy nac ca̠quilh­ta­macú. Pus aktum ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ hui­lachá nac xok­spú̠n lanca ke̠stí̠n xli̠­ca̠na pi̠ ni̠lay tahuilay para ni̠ juerza naucxilhcán. 15Na̠ luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ nac aktum chiqui, ne̠c­xnicú ma̠pa­si̠cán aktum li̠maksko la̠qui̠ chú naliakpu­lon­kxuili̠cán aktum cajón, huata acxni̠ ma̠pa­si̠cán li̠maksko ta̠lhmá̠n hui­li̠cán la̠qui̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac a̠má chiqui nata­li̠­la­ca­hua̠nán a̠má tax­káket. 16Pus na̠chuná chú hui­xinín cali̠­ma̠­si­yútit mila­ta­ma̠tcán pi̠ xli̠­ca̠na anka­lhi̠ná pasama mili̠­maks­kocán nac xlak­sti̠­pa̠ncán cris­tianos la̠qui̠ acxni̠ xlacán nataucxilha hua̠ntu̠ hui­xinín lacuán min­tas­cu­jutcán tla­hua­pá̠tit pus chuná nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠y Quin­tla̠­ticán hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n.
Jesús huán hua̠ntu̠ a̠tzinú tlak xatlá̠n li̠ma̠peksí̠n
17’Xa̠huachí hui­xinín ni̠ calac­pu­huántit para aquit cmini̠t lac­tla­huay hua̠ntu̠ timák­xtekli xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés xa̠huá hua̠ntu̠ tita­qui̠­ma̠­si­yuchi xalak­maká̠n pro­fetas; aquit ni̠tu̠ caj cmini̠t lac­tla­huay, huata caj cmini̠t ma̠la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠y hua̠ntu̠ luu hua­ni­putún. 18Porque aquit xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ li̠huán la̠nchú tla̠ncú lamaj nahuán ca̠quilh­ta­macú xa̠huá akapú̠n, ni̠para cha̠tum cris­tiano anán hua̠nti̠ tla̠n nama̠­ta­ke̠­nu̠niy ca̠na̠ caj aktum letra osuchí aktum punto hua̠ntu̠ maká̠n tatzok­ta­hui­lani̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios nac li̠kalh­ta­huaka sinoque hasta caní nakan­tax­tuko̠y hua̠ntu̠ antá huan pi̠ xli̠­kan­táxtut. 19Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ kalha­kax­mat­makán y ni̠ ma̠kan­tax­ti̠­putún nac xla­táma̠t la̠tachá túcuya̠ li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac xli̠­má­peksí̠n Dios ma̠squi la̠m­para ni̠tu̠cu xkásat la̠ta hua̠ntu̠ xlá li̠ma̠­pek­si̠nán, y para xlá ni̠ naca̠­li̠­taaka­tzanke̠y xa̠maka­pi­tzí̠n xla­cata nata­ma̠­kan­taxti̠y, pus xli̠­ca̠na pi̠ na̠chuná ni̠tu̠cu xkásat cati­li̠­tax­tuchá nac xta­péksi̠t Dios. Pero hua̠nti̠ kalha­kax­mata y ma̠kan­taxti̠y nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ tatzokni̠t nac xli̠­ma̠­peksí̠n Dios y na̠chuná ca̠li̠­taaka­tzanke̠y xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, ca̠ma̠­si­yuniy la̠qui̠ xlacán na̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y, pus xli̠­ca̠na pi̠ u̠má chixcú luu tali̠­pa̠hu nali̠­ma̠x­tu­ca­ná̠chá nac xta­péksi̠t Dios. 20Porque aquit xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n para hui­xinín na̠ ni̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Dios y na̠ caj chuná nat­la­hua­yá̠tit cumu la̠ tat­la­huay xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos xa̠huá fariseos, pus na̠ ni̠para hui­xinín ni̠lay cati­ta­pek­sí̠tit nac a̠má xasa̠sti xta­péksi̠t Dios.
Jesús ca̠li̠ma̠kalhchuhui̠ni̠y cristianos xlacata pi̠ ni̠tlá̠n si̠tzi̠cán
(Lucas 12.57‑59)
21’Hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit la̠ta lácu huan a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ maká̠n tica̠­ma̠x­qui̠­cántit, chiné huán: “Ni̠ camakni min­ta̠­cris­tiano, porque hua̠nti̠ mak­ni̠nán xli̠­ca̠na pi̠ amaj lak­tzanka̠y nac xla­catí̠n Dios.” 22Pero chú aquit camá̠n ca̠hua­niyá̠n hua̠ntu̠ a̠tzinú tlak xatlá̠n tachu­huí̠n, pi̠ hua̠nti̠ ma̠squi caj nasi̠­tzi̠niy xta̠­cris­tiano y ni̠ nata̠­pa̠ti̠y xlá na̠ luu mini̠niy nalak­tzanka̠y nac xla­catí̠n Dios. Y na̠chuná hua̠nti̠ cala̠huá naak­tla­ka­xa­katli̠y y nali̠­quilh­pa̠­taxtuy xta̠­cris­tiano, tamá chixcú mini̠niy cama̠­la­ca­pú̠­calh nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n la̠qui̠ antá nama̠­ka­lha­pa­li̠cán xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ hua­nini̠t. Pero aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ ni̠tu̠ liucxilha cha̠tum xta̠­cris­tiano y xa̠hua chí nahuaniy pi̠ xlá tantum tas­nokxtu, tamá cris­tiano luu mini̠niy pi̠ na̠ naán pa̠ti̠nán nac ca̠lh­cu­ya̠tni anta­nícu ca̠x­tla­huani̠t Dios.
23’Pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n para huix li̠pímpa̠t mili̠­la­ka­chix­cu­huí̠n nac pu̠si­culan, y acxni̠ chú luu pímpa̠t laka­chix­cu­hui̠ya Dios, xamaktum nala­ca­pa̠s­taca pi̠ huí cha̠tum min­ta̠­cris­tiano hua̠nti̠ tzinú ta̠la̠­ma­ka­si̠­tzi̠­ni̠ta, 24pus huata mejor antá cahui­li̠­ke̠ya mili̠­la­ka­chix­cu­huí̠n nac xpa̠xtú̠n altar antaní laka­chix­cu­hui̠­nancán, y la̠li̠­huán capit ta̠la̠­ma̠­ko­xu­mi­xiya a̠má min­ta̠­cris­tiano, y aca­li̠stá̠n chú capim­para nac pu̠si­culan y chú xli̠­hua̠k min­ta­la­ca­pa̠s­tacni cala­ka­chix­cuhui Dios.
25’Na̠chu­na­li̠túm para cha̠tum min­ta̠­cris­tiano catzi̠ya pi̠ si̠tzi̠­niyá̠n y catzi̠ya pi̠ amá̠n ma̠la­ca­pu̠yá̠n nac xla­catí̠n ma̠pek­si̠­naní̠n, huata mejor laca­ti̠tum cata̠­la­ca̠xla li̠huán ni̠tu̠ a̠ ma̠la­ca­pu̠yá̠n, la̠qui̠ chuná ni̠ nama­ca­ma̠s­ta̠yá̠n nac xla­ca­ti̠ncán poli­cías y chú xlacán nata­ta­mac­nu̠yá̠n nac pu̠la̠­chi̠n. 26Y para antá nama̠­nu̠­cana, aquit laca­tancs cuaniyá̠n pi̠ ni̠ cati­ta­mac­xtú­canti hasta caní juerza naxo­ko­ko̠ya mimu̠lhta hua̠ntu̠ antá nas­qui­ni­cana.
Jesús li̠chuhui̠nán xlacata ni̠tlá̠n naxakatli̠ya a̠tunuj pusca̠t
27’Hui­xinín catzi̠­yá̠tit lácu huan a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ tica̠­ma̠x­quí̠­calh xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán, chiné huán: “Ni̠ caxa­katli tunuj pusca̠t para huí mim­pusca̠t.” 28Pero chú aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ ma̠squi caj naucxilha cha̠tum pusca̠t y xlá nalac­pu­huán pi̠ tuncán xlá xtlá­hualh, pus tamá chixcú aya tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n nac xnacú, porque luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ a̠ caxa­kát­li̠lh.
29’Pus na̠ huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ para huá xalac mim­pek­stácat mila­kas­tapu ma̠t­la­hui̠­pu­tuná̠n tala̠­ka­lhí̠n, huata mejor tuncán cala­ca­ma̠x­tú­canti y mákat camaca­pi; porque xali̠­huaca tla̠n para caj pu̠lactum nama̠­lak­tzan­ke̠ya xalac mimacni y ni̠ mili̠­lanca nata­mac­pu̠­cana nac pu̠pa̠tí̠n. 30Chu­na­li̠túm para huá mimaca­stácat juerza ma̠t­la­hui̠yá̠n tala̠­ka­lhí̠n, mejor cachu­cúacti y mákat camaca­pi; porque xali̠­huaca tla̠n caj pu̠lactum xalac mimacni nama̠­lak­tzan­ke̠ya y ni̠ mili̠­lanca cati­ta­mac­pú̠­canti nac pu̠pa̠tí̠n.
Jesús li̠chuhui̠nán xlacata pi̠ ni̠ tla̠n natala̠makxteka hua̠nti̠ la̠ta̠makaxtoka
(Mateo 19.9; Marcos 10.11‑12; Lucas 16.18)
31’Na̠chu­na­li̠tum ma̠x na̠ catzi̠­yá̠tit la̠ta lácu huán nac pu̠lactum li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xamaká̠n tica̠­mak­xtek­ni­cántit, chiné huan: “Para cha̠tum chixcú mak­xtek­putún xpusca̠t, pus huata luu xla­ca­squinca pi̠ nama̠x­qui̠y mactum cáp­snat li̠huana̠ xala­ca̠xlán hua̠ntu̠ naca̠t­la­hua­nicán nac pu̠chu­huí̠n, la̠qui̠ antá nahuán nac cáp­snat pi̠ maktum nata­la̠­mak­xteka.” 32Pero huata chú aquit cca̠­hua­niyá̠n aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ luu a̠tzinú xatancs: para cha̠tum chixcú namak­xteka xpusca̠t ma̠squi xla̠ ni̠tu̠ tla­huani̠t hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n para xakat­li̠ni̠t a̠tunuj chixcú, pus huata xlá caj amaj ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n para napu­tza­paray hua̠nti̠ nata̠­ta­hui­la­paray, y na̠chuná a̠má chixcú hua̠nti̠ nata̠­ta­huilay a̠má pusca̠t hua̠nti̠ mak­xtek­cani̠t na̠chuná lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n tla­huay nac xla­catí̠n Dios porque xlá maktum pi̠ lac­tla­huako̠y a̠má tamaka­xtókot.
Jesús huán pi̠ hua̠ntu̠ nali̠ta̠yaya natlahuaya, cama̠kántaxti
33’Xa̠huachí aya catzi̠­yá̠tit lácu huán a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tica̠­ma̠x­qui̠­cántit: “Juerza cama̠­kán­taxti a̠má min­ta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ li̠ma̠­lac­nu̠ya nac xta­cu­huiní Mim­pu̠­chiná MiDios xla­cata nat­la­huaya.” 34Pero huata aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n: Ne̠c­xnicú tu̠ cali̠­ta̠­yátit nat­la­hua­yá̠tit y huá nali̠­quilh­pi­ná̠tit para la̠ta túcu. Ne̠c­xnicú cali̠­quilh­pítit akapú̠n para túcu nali̠­ta̠­ya­yá̠tit porque luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠m­para huá Dios li̠quilh­pim­pá̠tit, porque antá nac akapú̠n hui­lachá xpu̠­ma̠­peksí̠n. 35Y na̠ ni̠para ca̠ti­yatni cali̠­quilh­pítit xla­cata para túcu nama̠­lac­nu̠ya, porque antá uú nac ca̠ti­yatni li̠ma̠xtuy Dios cumu la̠ anta­nícu ma̠jaxay xtantú̠n. Na̠ ni̠para huá a̠má lanca xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén cali̠­quilh­pítit para túcu nama̠­lac­nu̠­yá̠tit porque antá nac eé ca̠chi­quí̠n huí xpu̠­ma̠­peksí̠n Dios nac ca̠quilh­ta­macú. 36Ni̠para huá cali̠­quilhpi miakxa̠ka para túcu nama̠­lac­nu̠ya porque ni̠ huix ma̠pek­si̠ya, y xa̠hua chí huix ni̠lay lak­pa­li̠­niya la̠ta xli̠­tzi­tzeke kantum min­chíxit para sna­papa nat­la­huaya. 37Pus acxni̠ para túcu nali̠­kalh­ti̠­nana pi̠ nat­la­huaya caj xma̠n cahuanti: “Tla̠n nactlahuay”, osuchi laca­tancs catzi̠ya pi̠ ni̠lay cati­ma̠­kán­taxti huata caj xma̠n cahuanti: “Ni̠ ctitláhualh”. Porque la̠tachá tícu luu li̠huana̠ ma̠ca­tzi̠­ni̠­nam­putún pi̠ nama̠­kan­taxti̠y pus hasta huá chú li̠ma̠­lacnu̠y li̠qui­lhán hua̠ntu̠ xlá li̠pa̠­huán, pus antá chú ca̠maka­tla­jayá̠n xali̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni.
Jesús li̠chuhui̠nán xlacata pi̠ ni̠tlá̠n nata̠la̠makaxokoya hua̠nti̠ si̠tzi̠niyá̠n
(Lucas 6.29‑30)
38’Hui­xinín na̠ catzi̠­yá̠tit lácu huam­paray a̠má pu̠lactum li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tica̠­mak­xtek­ni­cántit: “Para tícu nata̠­la̠­hui­li̠niy xta̠­cris­tiano y nama̠x­tuniy xla­kas­tapu, osuchi nama̠c­ti̠­niko̠y xta­tzán, pus na̠ luu chuná cat­la­huá­calh cumu la̠ xlá ma̠ta­ka̠­hui̠­nani̠t la̠qui̠ nama­ka­xo­kocán.” 39Pero chú aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n: Ni̠ cata̠­la̠­la­ca­ta­hua­cátit cha̠tum chixcú hua̠nti̠ li̠xcáj­nit li̠ca­tzi̠y. Hua̠nti̠ nala­ka­ka­xiyá̠n nac milak­xtí̠n huata mejor calak­xti̠­pi­ni­para a̠lak­xti̠tu calak­xti̠­ka­xi­parán para luu chuná lac­pu­huán. 40Para caj luu chuná catzi̠y nama̠­la­ca­pu̠yá̠n y chú namak­chi­pa­pu­tuná̠n min­ta­maknu, pus huix ni̠ juerza casa­ká­maklhti, huata mejor na̠ cama̠xqui tala­cas­quín xla­cata na̠ nalé̠n min­cha­marra. 41Para tícu xafuerza nama̠­cu­qui̠yá̠n xla­cata cali̠­pini xta­cuca ca̠na̠ caj aktum kiló­metro xli̠­la­ka­mákat, huata huix cama̠­li̠­hua­qui̠ni tlak cat­la­huani li̠tlá̠n y cali̠­pini ca̠na̠ caj aktiy kiló­metro. 42La̠tachá tícu nas­qui­niyá̠n hua̠ntu̠ mac­la­cas­quima cama̠xqui, y ne̠c­xnicú caj cakax­patni hua̠nti̠ mac­la­cas­quimá̠n y hua̠nti̠ mak­sa̠­cuanam­pu­tuná̠n.
Jesús li̠chuhui̠nán lácu napa̠xqui̠ya hua̠nti̠ si̠tzi̠niyá̠n
43’Hui­xinín na̠ laka­pa­sá̠tit ehe li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ maká̠n quilh­ta­macú tica̠­ma̠x­qui̠­cántit hua̠ntu̠ chiné huán: “Capa̠xqui miamigo hua̠nti̠ pa̠x­qui̠yá̠n, y chi̠nchú hua̠nti̠ si̠tzi̠­niyá̠n na̠ casi̠­tzi̠ni.” 44Pero chú aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ caca̠­pa̠x­quí̠tit hua̠nti̠ ca̠si̠­tzi̠­niyá̠n y cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios xpa̠­la­cata hua̠nti̠ ni̠ ca̠ucxilh­pu­tuná̠n xla­cata xlá camak­tá̠­yalh. 45Para xli̠­ca̠na chuná nat­la­hua­yá̠tit pus Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n xlá naca̠­li̠­pu̠lh­ca̠yá̠n cumu la̠ xli̠­ca̠na xca­maná̠n. Porque xlá hua̠k acxtum tla̠n ca̠ca­tzi̠niy cris­tianos y li̠pu̠tum ca̠ma̠x­qui̠y xtax­káket chi­chiní hasta ma̠squi huá a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ lac­li̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán, na̠ xa̠hua hua̠nti̠ lacuán xta­pu­hua̠ncán cris­tianos, y na̠ huá macamín si̠n nac xok­spu̠ncán hua̠nti̠ lac­li̠xcáj­nit tali̠­ca­tzi̠y lac­chix­cu­huí̠n xa̠hua hua̠nti̠ lacuán xta­pu­hua̠ncán. 46Pero para hui­xinín caj xma̠nhuá ca̠pa̠x­qui̠­yá̠tit hua̠nti̠ na̠ ca̠pa̠x­qui̠yá̠n, pus ¿túcu chú ya̠ tas­káhu namak­lhti̠­na­ná̠tit nac xla­catí̠n Dios caj xpa̠­la­cata cumu chuná nat­la­hua­yá̠tit? Porque hasta ma̠squi hua̠nti̠ lac­li̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán na̠chuná xlacán tala̠­ta̠lay. 47Y na̠chuna li̠túm para caj xma̠n huá li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­yá̠tit hua̠nti̠ catzi̠­yá̠tit na̠ ca̠pa̠x­qui̠yá̠n, ¿túcu chú xli̠tlá̠n tla­hua­pá̠tit la̠qui̠ naca̠­ma̠s­ka­hui̠­ca­ná̠tit nac xla­catí̠n Dios? Porque hasta ma̠squi a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasa Dios na̠chuná tat­la­huay. 48Pus huata mejor luu xli̠­ca̠na hui­xinín tla̠n caka­lhí̠tit min­ta­la­ca­ca­pa̠s­tac­nicán chuná cumu la̠ Quin­tla̠­ticán hua̠nti̠ hui­lachá nac akapú̠n luu xli̠­ca̠na xlá aksti̠tum kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni.

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Xasasti talacaxlan

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.