Parallel
2
Se ilhuit ten nenamictili ipan altepet Caná
1Huan hualhuicta oncac se tacualisti ten nenamictili ipan altepet Caná ipan estado Galilea, huan yajqui inana Jesús. 2Huan nojquiya quinotzque Jesús huan technotzque tiimomachtijcahua, huan nochi tiyajque. 3Huan tanqui xocomeca at huan inana Jesús quiilhui:
―Ayecmo quipiyaj xocomeca at.
4Huan Jesús quiilhui:
―Nane, ¿para ten techilhuía na? Ayemo ajsi nohora para nimonextis.
5Huan inana yajqui quinilhuito nopa tatequipanohuani ipan nopa tacualisti:
―Xijchihuaca nochi cati Jesús amechilhuis.
6Huan nepa eltoya chicuase huejhueyi comit cati quicoyonijtoyaj ten tet huan ipan atecayayaj para masehualme ma momajtequica quej toisraelita tanahuatilhua quiijtohuaj. Huan sesen nopa comit huelis quicuisquía ochenta hasta cien litros ten at. 7Huajca Jesús quinilhui nopa tatequipanohuani:
―Xijtemitica nochi ne comit ica at.
Huan cuali quintejtemitijque. 8Huan Jesús quinilhui:
―Ama xijcuica quentzi huan xijhuiquilica nopa ilhuichijquet.
Huajca quihuiquilijque. 9Huan nopa ilhuichijquet quiyeco nopa at cati ya mocuectoya xocomeca at huan moilhui nelía se cuali xocomeca at, pero amo quimatqui canque quicuitoyaj. San nopa tatequipanohuani, quena, quimatque canque quiquixtijtoyaj. Huajca nopa ilhuichijquet quinotzqui nopa mosihuajtijquet, 10huan quiilhui:
―Nochi cati temacaj se tacualisti achtohui temacaj xocomeca at cati cuali, huan teipa quema nochi tanotzalme ya achi taitoque, quinmacaj xocomeca at cati amo nelnelía cuali. Pero ta, amo tijchijtoc ya nopa. Ta ticajojqui ni xocomeca at cati más cuali para titetailtis amantzi.
11Jesús quichijqui ni tanextili ipan altepet Caná ipan estado Galilea. Huan ya ni elqui nopa achtohui tanextili cati quichijqui para technextilis ihueyitilis. Huan tiimomachtijcahua más tijneltocaque para yaya nopa Cristo cati Toteco techtitanilisquía.
12Teipa Jesús temoc hasta altepet Capernaum ica inana, iicnihua teipan ehuani huan tojuanti cati tiimomachtijcahua. Huan timocajque nepa se quentzi tonali.
Jesús quinquixti cati tanamacayayaj ipan tiopamit
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13Ya nechca eltoya nopa ilhuit cati itoca Pascua#2:13 Ipan nopa Pascua Ilhuit sesen xihuit israelitame quielnamiquij quenicatza Toteco quinquixti tohuejcapan tatahua ten tali Egipto huejcajquiya., huan Jesús yajqui hueyi altepet Jerusalén. 14Huan nepa quinpantito masehualme cati mosentilijtoyaj calijtic ipan nopa hueyi tiopamit huan quinnamacayayaj huacaxme, borregojme huan palomas para ma quitencahuilica Toteco quej tacajcahualisti. Huan nojquiya mosehuiyayaj tiopan calijtic masehualme cati quipatayayaj sequinoc talme inintomi ica israelita tomi para quitanilisquíaj se quentzi. 15Huajca Jesús quichijqui se cuarta ten cuetaxti huan ica quinquixti nochi nopa masehualme inihuaya ininborregojhua huan inihuacaxhua. Huan quintepehuili inintomi cati quipatayayaj tomi ten sequinoc talme huan quintahuisoli inincuamesas. 16Huan quinilhui cati quinnamacayayaj palomas:
―Xijhuicaca cati amoaxcahua. Ayecmo xijchihuaca amotianquis tiopan calijtic pampa ni tiopamit ichaj noTata.
17Huan tiimomachtijcahua tiquelnamijque cati ijcuilijtoc ipan Icamanal Toteco campa quiijtohua para Cristo quitepanitas itiopa iTata ica nochi iyolo, masque ica ya nopa monequi miquis.
18Huan nopa tayacanca israelitame nepa quitatzintoquilijque Jesús:
―¿Taya tanextili hueli tijchihuas para technextilis tijpiya itequiticayo Toteco Dios para tiquinquixti cati itztoyaj ipan ni tiopamit?
19Huan Jesús quinnanquili:
―Xijsosoloca ni tiopamit huan ica eyi tonati sempa nijsencahuas quej ipa eltoya.
20Huan nopa israelitame quiilhuijque:
―Miyac tacame tequipanojque para cuarenta y seis xihuit para quichijque ni tiopamit; ta amo huelis tijchihuas sempa ica eyi tonati.
21Pero quema Jesús quiijto eyi tonati, quincamanalhuiyaya ten itacayo cati eliyaya se tiopamit. 22Huan teipa quema panotoya miyac metzti huan Jesús mijqui huan ipan eyi tonati sempa moyolcuic, tiimomachtijcahua tiquelnamijque nopa tonali quema quiijto ni ten itacayo. Huajca tijneltocaque cati ijcuilijtoc ipan Icamanal Toteco huan tijneltocaque cati yaya techilhuijtoya.
Jesús quimati iniyolo nochi masehualme
23Huan Jesús itztoya ipan altepet Jerusalén ipan nopa Pascua Ilhuit. Huan quiitaque miyaqui masehualme nopa huejhueyi tanextili cati quichihuayaya huan quineltocaque para nelía yaya nopa Mesías. 24Pero Jesús amo motemachi ipan nopa masehualme pampa cuali quiixmatiyaya quenicatza eltoc iniyolo. 25Huan amo monejqui seyoc quiilhuis Jesús quenicatza itztoc se masehuali pampa yaya iselti cuali quimatiyaya cati eltoc ipan iniyolo nochi masehualme.