Lucas 24
CSODBL

Lucas 24

24
Jmɨ́¹ ca³jenh¹³ Jesús
(Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Juan 20:1-10)
1Jmáɨ¹ hi³ ca³lɨ³liau³ jáun² sɨ́²ma¹ná¹, ja³taunh²¹ siáh³ tsá²mɨ³ hí³ hú²niéi² lɨ́n³² ñí¹ ca³ñí¹hón²¹ tsú² jáun² Jesús, hi³ má²ná¹quian³² hi³ má²ró³² má²ca³jmú³ jáun² hua³jan²¹. [Ja³bí¹ zian² ma³ jan² tsá²mɨ³ siánh³ siáh³ ca³ñí¹quionh¹³ tsá² hí³.] 2Jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ tsú² jáun² ho³ tá²hón³² né³, ca³jɨ́e³ tsú² hi³ tiú²uú² dí¹jnáɨ²³ yáh³ quɨ́n¹ ho³ tá²hón³² jáun², quí¹ tɨ³ có³² bíh¹ la³ má²lɨ́²lɨ́h³ tsú². 3Jáun² ca³taunh³ tsú² hñu³ tá²hón³² jáun², tɨ³la³ tiá² tsanh²¹ yáh³ tsú² hla¹ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí². 4Tá¹la³ má²ná¹hɨ³² lɨ́n³² jáun² tsɨ́³ tsú² né³, ca³jɨ́en³² gon³ tsá²ñuh² quih³² hmɨh³² tiáu² zɨ́n³ lɨ́n³² hi³ tionh² có³² jáun². 5Jáun² tsá²mɨ³ hí³ né³, ca³yá²han¹ lɨ́n²¹ bíh¹, jáun² cáun² ca³hiéih³ hué³² bíh¹ tsú² ñí¹. Jáun² tsá²ñuh² hí³ né³, ca³juáh³:
―¿He³ láɨh³² sa³ ñí¹ ca³tɨn¹ tsá² má²cá²tsan³ yáh³ hnah²³ hnoh² jan² tsá² zian²? 6[Ha³ tiú²uú² hin² zian² yáh³ ñí¹ lá², tsá² má²ca³jenh¹³ bíh¹ hí³.] Cháu¹ náh² tín² honh² jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ tsú² jáun² tá¹la³ jmɨ́¹ cuá³ tsú² jáun² Galilea, 7hi³ ca³juáh³ tsú² jáun² la³ lá²: “Ca³tɨn¹ Jon² tsá²mɨ³cuóun² hi³ jɨenh³ tsú² ñí¹con² tsá² jmu² tso³, hi³ lɨ³ hniáuh³² siáh³ ton³ tsú² ñí¹ crei²¹, hi³ ñí¹ cá²hnɨ́² jmáɨ¹ jáun² né³ ca³tɨn¹ jenh¹³”.
8Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³chau³ tsá²mɨ³ hí³ tsɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ jáun² Jesús jmɨ́¹tin². 9Jmɨ́¹ má²cuá²tanh²¹ tsú² jáun² hi³ ñí¹jɨ́e¹³ tá²hón³² né³, ca³chá³ ñí¹con² tsá² quian³jan² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Jesús, jɨ³ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² ñí¹ hná¹ jáun² nɨ́² la³ cun³ hi³ má²lɨ́²jɨ́e³, jɨ³ hi³ má²lɨ́²niéi³². 10Tsá²mɨ³ tsá² ca³ñí¹can³² hí³ jáɨ¹³ jáun² ñí¹con² tɨ³² tsá² quian³² hí³ jë¹ Dió³², jmáɨ²: Má²réi³ tsá² ja³ juú² Magdalá, mɨ́¹ Juánh³, Má²réi³ mí¹ziú¹³ Jacobo, jɨ³ tsá²mɨ³ siánh³ siáh³. 11Tɨ³la³ tɨ³² tsá² quian³² hí³ jë¹ Dió³² má¹ná¹, tiá² ta²¹ ca³taunh³ yáh³ jë¹ tsá²mɨ³ hí³, quí¹hliá² ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ lɨ́¹ ca³lɨ³can² bíh¹ tsá²mɨ³ hí³.
12Tɨ³la³ cun³ jáun² la³juɨ³² ca³náu² bíh¹ Pé¹ hi³ ngau³ cú²hé² hi³ ja³jɨ́e³ tá²hón³². Jmɨ́¹ cá¹chó²¹ tsú² jáun² né³, ca³jmú³ hí¹sian², hi³ ca³jáɨh³ ñí¹ tɨ³ ñéih³, jáun² ca³jɨ́e³ tsú² hi³ tɨ³ có³² bíh¹ má²nio² hmɨh³² tiáu² hi³ jmɨ́¹ tsaɨnh³² jáun² hla¹ Jesús. Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ngah³ hñú¹³, ca³la³ má²hí¹tsá²cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ má²lɨ³² jáun².
Jmɨ́¹ hí¹tsá²táunh¹ gon³ tsáu² juɨ³² juú² Emaús
(Marcos 16:12-13)
13Ja³bí¹ jmáɨ¹ jáun² siáh³ ja³taunh²¹ gon³ tsá² hí³ cáun² juú² jmáɨ² Emaús. Juú² jáun² tí³ cun³ quia³cáun² kilómetros tɨ³la³ uóunh³ hi³ tionh² tsú² já¹ juú² Jerusalén. 14Jáun² ca³chon¹ tsú² jáɨ¹³ tá¹la³ hí¹tiáunh¹ jáun² juɨ³², hi³ ca³juónh³ tsú² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ má²lɨ³² jáun². 15Tá¹la³ jmɨ́¹ hí¹chon¹ tsú² jáun² jáɨ¹³ né³, ngau³ Jesús má²janh² ñí¹ hí¹tsá²táunh¹ tsá² hí³, jáun² ngau³ dí² cu³tsa³² quionh³ tsá² hí³. 16Tɨ³la³ uá¹jinh¹ ca³jɨ́en³² tsú² tsá² cuá¹ja³² hí³ quionh³, cun³ jáun² ta²¹ lɨ³ bíh¹ hi³ tiá² ca³lɨ³tsɨn² tsú² hi³ Jesús bíh¹ tsá² hí³. 17Hi³ jáun² Jesús ca³ngáɨh³ tsá² hí³:
―¿He³ nɨ³² hí¹juónh³² hnoh²?
Jáun² jmɨ́¹jáun² ca³ta³tonh¹ tsú² hú¹ juɨ³², hi³ má²ná¹haɨ²¹ hlaɨh³ tsɨ́³. 18Hi³ jáun² jan² tsá² hí³, tsá² jmáɨ² Cleofas, ca³ngáɨ³, hi³ ca³juáh³:
―¿Hí¹ huen² tán¹ nɨ́² uá¹ hnú² tsá² tiá² ca³lɨ³ ñíh¹ nú² la³jɨ́³² hi³ má²lɨ³² já¹ juú² Jerusalén cháu³ jau³ nɨ́², tá¹la³ hi³ ñéi¹ nú² nɨ́²?
19Hi³ jáun² Jesús ca³ngáɨ³:
―¿He³ má²lɨ³² dúh¹?
Hi³ jáun² tsá² hí³ ca³juáh³ siáh³:
―Zia³² hi³ má²lɨ³² ñí¹con² jan² tsá² jmáɨ² Jesús, tsá² ja³ juú² Nazaret. Tsá² hí³ tɨ́² lɨ́n³ jan² *tɨ³² jë¹ Dió³², tsá² tɨ́² jmu² hua³jueh³², hi³ ca³la³ hi³ pin³ lɨ́n³² jáɨ¹³ quioh²¹ tsú² tɨ́² hleh³²; jan² tsá² tɨ́² hniau³ lɨ́n³² Dió³², jɨ³ tsá²mɨ³cuóun² nɨ́². 20Tɨ³la³ tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ má¹ná¹, la³ má²quionh³ tsá²tan²¹, ca³ma³tsón¹³ bíh¹ tsá² hí³, hi³ ca³ñí¹jɨenh¹³ dí² tsá² hí³ ñí¹con² tsá² *romanos tsá² chín¹; hi³ jáun² tsá² hí³ jngɨh³ Jesús, hi³ jáun² ca³ton³ tsú² crei²¹. 21Jnoh¹ jmɨ́¹ má²hu²¹ tsɨ́³ hi³ tsá² hí³ jmɨ́¹ liáu²¹ dí² tsá² *Israel. Tɨ³la³ ta³né³² má²tí³ hnɨ³² jmáɨ¹ hi³ ca³lɨ³ la³ jáun². 22Tɨ³la³ zian² tsá²mɨ³, tsá² ja¹ hmóu²¹ jnoh¹, hi³ cuɨ́²ñí¹jɨ́e¹³ tá²hón³² jmɨ́¹ hú²niéi² lɨ́n³². Jmɨ́¹ cuá¹tanh²¹ tsú² jáun² né³, lɨ́²jmú³ tsú² hi³ tsa³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ jnoh¹, 23quí¹ lɨ́²chá³² tsú² hi³ tiá² hla¹ tsanh²¹ yáh³, hi³ jɨ́³²la³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² bí¹ néh¹ ca³jnia³ jéinh³² dí², hi³ lɨ́²juáh³ hi³ zian² bíh¹ néh¹ Jesús. 24Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, cuɨ́²ñí¹jɨ́e¹³ siáh³ ma³ jan² tsá² quiúnh¹ jnoh¹ tá²hón³² jáun², hi³ jáun² la³ cun³ rón³² hi³ má²lɨ́²juáh³ jáun² tsá²mɨ³ hí³ bíh¹ lɨ́²jɨ́e³ tsú² siáh³, tɨ³la³ tiá² Jesús ca³jenh² yáh³ tsú² má¹ná¹.
25Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ Jesús tsá² hí³ la³ lá²:
―¡Jlánh¹ tiá² niuh¹ hnoh²! ¿Hín² máh³ jmáɨ¹ táunh¹³ hnoh² ta²¹ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin²? 26¿Há¹ tiá² jmɨ́¹ hniáuh²¹ hi³ ma³tso² Tsá² lɨ́n³ Cristo tsɨ́³ la³ jáun² dúh¹; ñeh² bíh¹ hi³ lɨ³jnia² hi³ quien² tsú²?
27Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ Jesús na²¹ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² hi³ ca³tɨn¹ tsú² hnga². Jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ hla¹ Moisés tín² ca³ma³liáu³² tsú² hi³ jmu² na²¹; jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³chá³ siáh³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ la³jɨ́n³² tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin².
28Jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ tsú² jáun² juú² ñí¹ tsa³táunh¹, jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ Jesús la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ cáun² tsó³² bíh¹ tɨ³ chí¹ján³. 29Tɨ³la³ tsá² hí³ jlánh¹ chí¹tson³ ca³chan³ Jesús, hi³ ca³záɨh³ dí²:
―Ñí³ dá² quiúnh¹ jnoh¹; já² má²ca³hláu³ bíh¹, já² má²ñí¹zɨ³² bíh¹ dá² la³².
Hi³ jáun² né³, ca³cuá³ bíh¹ Jesús quionh³ tsá² hí³. 30Jmɨ́¹ má²cuá³ tsú² jáun² ñí¹ mesa cu³tsa³² quionh³ tsá² hí³ né³, ca³can³ cáun² hí¹miih²¹, jáun² ca³ma³hɨen²¹ dí²; jmɨ́¹jáun² ca³tsunh³ dí² siáh³, hi³ ca³cuéh³ dí² tsá² hí³. 31Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³niá³ ñí¹ tsá² hí³ hi³ ca³lɨ³ cuóun³² tsú² siáh³ Jesús. Tɨ³la³ la³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ ca³yéin² Jesús. 32Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, hi³ jan² hi³ jan² bí¹ tsú² ca³záɨh³ raɨnh²¹:
―¿Haun¹³ juáh¹³ re² lɨ́n³² bíh¹ tɨ́³ tsɨ́³ dí² jáɨ¹³ hi³ lɨ́²hléh³² tsú² jáun² jmɨ́¹ hí¹jau³² dí² jáun² hú¹ juɨ³² dúh¹, jmɨ́¹ lɨ́¹jmú³ tsú² jáun² na²¹ jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³²?
33Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ já¹tanh²¹ tsú² tɨ³ já¹ juú² Jerusalén. Hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³jenh² tsú² tá¹ quian³jan² tsá² lɨ́n³ hí³ *tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³², quionh³ tsá² siánh³ siáh³. 34Hi³ jáun² tsá² ná¹ngɨh³² hí³ ca³juáh³:
―¡Tson² bíh¹ cu³tí³ ca³jenh¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí², quí¹ ja³bí¹ ñí¹con² Sí¹mu²¹ Pé¹ yáh³ lɨ́²ma³jnia³² tsú² má²hmáɨ³!
35Hi³ jáun² tsá² gon³ hí³ né³, ca³chá³ la³ cun³ hi³ ca³lɨ³ jáun² hú¹ juɨ³² tá¹la³ jmɨ́¹ hí¹tsá²táunh¹ tsú² jáun², jɨ³ ha³ lánh³ rón³² ca³lɨ³ cuóun³² dí² Jesús jmɨ́¹ ca³tsóh³ jáun² hí¹miih²¹.
Jesús má²jnia³² ñí¹con² tsá² haɨn²¹ tɨ³ con²
(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Juan 20:19-23; 1 Corintios 15:5-7)
36Tá¹la³ jmɨ́¹ ná¹cha³² jáun² tsá² gon³ hí³ jáɨ¹³ jáun² bíh¹, ca³ma³jnia³² Jesús cu³diá²jan² la³ lá² ja¹ ñí¹ tionh¹ jáun² tsá² ná¹ngɨh³² hí³, hi³ jáun² ca³záɨh³ dí² tsá² hí³ la³ lá²:
―Cuɨ́¹ zian² náh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn².
37Tɨ³la³ tsá² hí³ má¹ná¹, ca³yá²han¹ lɨ́n²¹ bíh¹, hi³ ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ jan² tsá² le¹ bíh¹ ná¹jɨ́en³². 38Tɨ³la³ Jesús ca³juáh³:
―¿He³ láɨh³² sa³ ná¹juenh²¹ hnoh², hi³ ná¹hɨ³² honh² náh²? 39Sá¹nɨ́² jɨe³ hnoh² uón³² jná¹³, jɨ³ tán² jná¹³; jná¹³ bíh¹ la³². Sá¹nɨ́² ñá²tí³ náh² cuonh² quion²¹ jná¹³, jáun² lɨ³ ñíh¹³ náh² hi³ jná¹³ bíh¹ la³². Quí¹ tiá² zia³² yáh³ ngú³ sa³jun³ mú³² quioh²¹ jan² jmɨ́²chí³ la³ cun³ hi³ ná¹jɨ́eh³² hnoh² hi³ zia³² quion²¹ jná¹³.
40Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² la³ nɨ́² tsú², ca³hɨ́eh³ tsá² hí³ cuo² jɨ³ ta³. 41Jáun² tsá² hí³ ca³lɨ³ tsah³ lɨ́n³², tɨ³la³ cun³ jáun² tiá² re² jmɨ́¹ ná¹taunh³² bíh¹ tsú² ta²¹ quí¹ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ ná¹tsá²cáun² jáun² tsɨ́³. Tɨ³la³ Jesús la³juɨ³² ca³juáh³:
―¿Zia²¹ ca³lá² má³² hi³ lɨ³ cúh¹³?
42Jáun² tsá² hí³ ca³cué³ ca³lá² quioh²¹ jáh³ jmáɨ² hi³ má²lɨ́²tió³² ñí¹ sɨ́², [la³ má²quionh³ ca³lá² ñí¹ ha²¹ jmɨ́²toh¹ quioh²¹ toh²]. 43Jáun² ca³héi³ dí² hi³ jáun², hi³ ca³cúh² ta³ ñí¹ tsá² hí³. 44Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ dí² siáh³ tsá² hí³ la³ lá²:
―Má²ca³lɨ³tí³ bíh¹ ñí¹con² jná¹³ la³ cun³ hi³ ca³juánh³² jná¹³ jáun² jmɨ́¹tin², tá¹la³ ca³ngɨ́³ jná¹³ jáun² quiúnh¹ hnoh². Ca³juánh³² jná¹³ hi³ hniáuh³² lɨ³tí³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, ñí¹ Sí² quioh²¹ la³jɨ́n³² tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³², jɨ³ ñí¹ Sí² salmos nɨ́² siáh³.
45Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³nia³ dí² tsɨ́³ tsá² hí³, hi³ jáun² ngɨ¹³ tsú² la³jɨ́³² hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³², 46hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²:
―Ñí¹ Sí² rá¹juáh³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² lɨ́n¹³ Cristo ma³tso² tsɨ́³; hi³ nɨ́¹ má¹jun² jáun² né³, ca³tɨn¹ siáh³ jenh¹³ ñí¹ cá²hnɨ́² jmáɨ¹ ja¹ tsá² má²cá²tsan³. 47Má¹lɨ³² jáun² né³, tsa³ngáɨ¹ tsáu² jú¹ chú³² cha¹³ tsú², hi³ tsa³juah²¹ tsú² hi³ zia³² uu³i³tso³ quioh²¹ tsá² záɨ³² jmɨ́¹ tsɨ́³, hi³ jinh²¹ tɨ³ ñí¹con² hí³ dí². Hi³ lɨ³ hniáuh³² tsa³táunh¹ tsú² tá¹ cáun² hngá¹máh³, hi³ ma³liáu³² tsú² já¹ juú² Jerusalén lá² tín². 48Hnoh² bíh¹ tsá² cuá¹ngáɨ¹ jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́². 49Sá¹nɨ́² niéi² náh², jná¹³ zein²¹ ñí¹con² hnoh² la³ cun³ lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ má²ca³jmú³ jáun² Ñuh³² jná¹³. Tɨ³la³ tianh³ náh² tín² já¹ juú² Jerusalén lá², ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ hián¹³ náh² pí³ hi³ já³² hñu³mɨ³cuú².
Jesús tsánh³² hñu³mɨ³cuú²
(Marcos 16:19-20; Hechos 1:9-11)
50Hi³ jáun² Jesús ca³jan³ tsá² hí³ tɨ³ cheih³² juú² jáun², ca³la³ tɨ³ có³² juú² Betania; hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³háɨ³² dí² cuo² hi³ ca³ma³miih² dí² tsá² hí³. 51Jáun² la³ má²má²miih² jáun² bíh¹ dí² tsá² hí³, jmɨ́¹ cuá¹han³ dí² ja¹ ñí¹ tionh¹ tsú², hi³ ca³zanh³² dí² tɨ³ hñu³mɨ³cuú². 52Jmɨ́¹ má²lɨ́²ma³tsú² ma³jónh³² tsú² jáun² Jesús né³, hiún² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ tsú² já¹tanh²¹ tɨ³ já¹ juú² Jerusalén. 53Hi³ jáun² tsá² hí³ jmɨ́¹ tɨ́² ngɨh³² cun³ tsa³háu² hñu³ cuáh³² chín¹ quioh²¹ tsá² *judíos, hi³ má²quien² Dió³². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About New Testament in Chinantec, Sochiapam