Juan 2
CSODBL

Juan 2

2
Jmɨ́¹ ca³jenh² cuo² tsáu² já¹ juú² Caná
1Jáun² né³, jmɨ́¹ la³ má²jau³ jáun² ca³jmú³ tsáu² jmáɨ¹ hi³ ca³jenh² cuo² já¹ juú² Caná, juú² hɨ́n¹³ tɨ³ Galilea. Ja¹ quioh²¹ tsá² hí³ né³, jmɨ́¹ dí¹cho¹ mí¹ziú¹³ Jesús, 2ja³bí¹ ca³teh³ tsú² siáh³ Jesús la³ má²quionh³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² ñí¹ ca³jenh² jáun² cuo² tsáu². 3Jmɨ́¹jáun² ca³tsá³² mu² ráu³ mɨ³ uóun²jɨeh¹³ hi³ ná¹hɨ́nh²³ tsú² ñí¹ jáun², hi³ jáun² mí¹ziú¹³ Jesús né³ ca³juáh³ la³ lá²:
―Tiú²uú² zia³² yáh³ mu² ráu³ quioh²¹ tsú².
4Tɨ³la³ Jesús né³, ca³ngáɨ³ la³ lá²:
―La³ cun³ hi³ hɨ³² nɨ́² honh² hnú² mɨ́¹, tiá² ca³tɨn¹ jná¹³ hi³ hɨ́³² tsɨn³² hi³ nɨ́². Quí¹ tiá² má²ca³tsɨn¹³ yáh³ jmáɨ¹ quion²¹ jná¹³.
5Tɨ³la³ mí¹ziú¹³ tsú² né³ ca³záɨh³ la³ lá² tsá² jmɨ́¹ ná¹jmu² ta²¹:
―Ma³ti²¹ náh² lɨ³ua³ cáun² hi³ juáh³ ñú² nɨ́².
6Jáun² né³, ñí¹ jáun² jmɨ́¹ nio¹ jñéi³ tse³ cáh¹ hi³ lɨ́³ quɨ́n¹, tse³ hi³ la³ jmúh³² jáun² tsá² *judíos ta²¹ nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ má²jɨn² tsú². Ma³ quin³² ma³ caun³² tse³ jáun² tɨ́² héih²³ míh¹ tiá² cun³ hñá³láu³ lí¹³ jmáɨ². 7Hi³ jáun² Jesús ca³záɨh³ tsá² ná¹jmu² hí³ ta²¹:
―Ma³conh²¹ náh² jmɨ́² jma³ tse³ lá².
Hi³ jáun² tsá² hí³ né³ ca³táh³ jmáɨ² tse³ jáun² ca³la³ ca³canh². 8Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³záɨh³ Jesús tsá² hí³ la³ lá²:
―Né³² né³, chin³² ca³lá² hi³ cuá²cuéh³ tsá² nio² jo³cuo² jmáɨ¹.
Jáun² tsá² hí³ né³, ca³ma³tí³² bíh¹ héih³² jáun². 9Jáun² tsá² nio² jo³cuo² jmáɨ¹ né³ ca³hɨnh³ cú¹pih²¹ jmáɨ² hi³ má²laɨn³² jáun² mu² ráu³ mɨ³ uóun²jɨeh¹³ ta³ tiá² ñi³² tsú² ha³ dá² jinh¹ ja³ hi³ jáun²; quí¹ jɨ́³²la³ tsá² ná¹jmu² ta²¹ bíh¹ má²ná¹ñi³², quí¹ hmóu³² bíh¹ tsá² hí³ ca³táh³ jmɨ́² jma³ tse³ jáun² hi³ jáun² ca³chin² ca³lá². Hi³ jáun² tsá² nio² jo³cuo² jmáɨ¹ né³ ca³teh³ tsá²ñuh² tsá² ca³jenh² cuo², 10hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²:
―La³jɨ́n³² tsáu² bí¹ tsóh²³ tín² mu² ráu³ hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹ ñí¹con² tsá² ná¹tén¹, hi³ jáun² nɨ́¹ má¹lɨ́²hính³ tsú² hliáun³ né³, má¹jáun² máh³ má²tsóh³ tsú² mu² ráu³ huen³. Tɨ³la³ hnú² má¹ná¹, má²lɨ́²hmáh¹ bí¹ nú² mu² ráu³ hi³ jlánh¹ bí¹ chu²¹, hi³ né³bí¹ tsóh³² máh³ nú² ta³né³².
11Hi³ nɨ́² bíh¹ li²¹ la³ñí¹ hi³ ca³jmú³ Jesús jmɨ́¹ ca³ma³jnia² pí³ quioh²¹ já¹ juú² Caná hɨ́n¹³ tɨ³ Galilea; hi³ jáun² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² né³, ca³chá³ cáun² tsɨ́³.
12Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ja³tanh²¹ dí² tɨ³ já¹ juú² Capernaum la³ má²quionh³ mí¹ziú¹³, tsá¹ raɨnh²¹, jɨ³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² nɨ³² siáh³, hi³ ñí¹ jáun² né³ ca³tiánh³ dí² tun³ hnɨ³² jmáɨ¹.
Jesús má²jɨ² cuáh³² chín¹
(Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-46)
13Jáun² né³, má²janh² bíh¹ jmɨ́¹ má²hé² hi³ tɨ²¹ *Jmɨ́¹hɨ́en¹ quioh²¹ tsá² judíos, hi³ jáun² Jesús né³ ngau³ tɨ³ já¹ juú² Jerusalén. 14Hi³ jáun² hñu³ cuáh³² chín¹ jáun² né³ ca³jɨ́en³² tsú² tsá² ná¹hna² cuá¹juɨ́², jɨ³ *já¹ziáh², jɨ³ tsá² hna² jáɨ² nɨ³² siáh³, la³ má²quionh³ tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hi³ jmɨ́¹ ná¹quí² ná¹zaɨ³² quɨe³ quioh²¹ hué³² siáh³. 15Jáun² jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ Jesús hi³ jáun² né³, ca³jmú³ cáun² hñú¹jméi¹³ cun³quionh³ hñe¹³, hi³ jáun² ca³chi³ ca³huen³ dí² tɨ³ cheih³² cuáh³² la³jɨ́n³² tsá² hí³ la³ má²quionh³ já¹ziáh² jɨ³ cuá¹juɨ́² joh¹. Hi³ ca³ziu³ ca³súh³ dí² siáh³ quɨe³ quioh²¹ tsá² jmɨ́¹ ná¹zaɨ³² hí³ quɨe³ quioh²¹ hué³² siáh³, jɨ³ hi³ ca³ziu³ ca³cuɨ́³ dí² siáh³ mesas quioh²¹ tsú². 16Hi³ tsá² jmɨ́¹ ná¹hna² hí³ jáɨ² né³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²:
―¡Huen³ náh² jáh³ nɨ́² ñéih³ lá²! ¡Ha³ lɨ́² uú² chá² náh² hmah²¹ ñéih³ hñú¹³ Ñuh³² jná¹³!
17Jmɨ́¹jáun² né³ tsau³ tsɨ́³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí², hi³ juáh³ jáun² la³ lá²: “Cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ dí¹quiaunh²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ hñuh³² hnú² lɨ́¹³ ná¹chan¹ jmáh³la³ hi³ ca³tɨn¹ hnú², jáun² bíh¹ tsa³hín³ jná¹³”.
18Hi³ jáun² tsá² ná¹ñí¹ joh¹ tsá² judíos né³, ca³ngáɨh³ Jesús la³ lá²:
―¿He³ li²¹ lɨ́¹³ hɨ́eh¹ nú² jnoh¹ hi³ jáun² lɨ³ lin¹ hi³ tson² ca³tɨn¹ hnú² jmúh¹³ la³ nɨ́²?
19Jáun² Jesús né³, ca³ngáɨ³ la³ lá²:
―Sá¹nɨ́² tsunh²¹ dúh¹ náh² hñú³ hɨ́en¹ lá² neh²¹, hi³ jáun² ñí¹ cá²hnɨ́² jmáɨ¹ zéih¹ jná¹³ siáh³ hi³ hmaɨ²¹.
20Jmɨ́¹jáun² né³, ca³juáh³ tsá² judíos hí³ la³ lá²:
―Tun³la³jñéi³ mii² yáh³ ca³lé³ hi³ ca³jmú³ tsú² hñú³ hɨ́en¹ lá²; ¿hí¹ hnɨ³² jmáɨ¹ uá¹ lɨ́¹³ hi³ zéih¹ hnú²?
21Tɨ³la³ hñú³ hɨ́en¹ hi³ ca³hɨ́e³ jáun² Jesús má¹ná¹, hi³ ca³hɨen³ hnga² bíh¹ tsú². 22Hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³jenh¹³ tsú² jáun² ja¹ hla¹ né³, tsau³ tsɨ́³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² jáɨ¹³ nɨ́², hi³ ca³taunh³ tsú² siáh³ ta²¹ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí², jɨ³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ má²ca³juáh³ tsú² jáun².
Jesús cuoh² jmɨ́¹ tsɨ́³ la³jɨ́n³² tsáu²
23Jáun² né³, jmɨ́¹ cuá³ Jesús já¹ juú² Jerusalén tá¹la³ Jmɨ́¹hɨ́en¹ jáun², jáun² juóun³² lɨ́n³² tsáu² ca³chá³ cáun² tsɨ́³ ñí¹con² tsú² jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ li²¹ hi³ lɨ́³ hua³jueh³² hi³ jmu² dí² jáun². 24Tɨ³la³ Jesús má¹ná¹, tiá² cáun² lɨ́¹ jmɨ́¹ háɨ³² yáh³ tsɨ́³ ñí¹con² tsá² hí³, quí¹ jmɨ́¹ cuoh² bíh¹ tsú² jmɨ́¹ tsɨ́³ la³jɨ́n³² tsá² hí³. 25Quí¹ tiá² hin² jmɨ́¹ lɨ³hniah²³ yáh³ hi³ chá³² ñí¹con² tsú² he³ lánh³ lɨ́n³ tsáu², quí¹ jmɨ́¹ má²ñi³² bíh¹ tsú² hnga² he³ lánh³ lɨ́³ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ tsáu².

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About New Testament in Chinantec, Sochiapam