GÉNESIS 1
NHWBI
1
Quenicatza pejqui nochi catli onca
1Quema pejqui nochi catli onca, Toteco Dios quichijqui ilhuicactli huan tlaltipactli.
2Pero tlaltipactli amo quenicatza nesiyaya, san cactoya, niyon amo tlacualtlalili. San oncayaya se hueyi tzintlayohuilotl catli quiixtzactoya nopa atl catli tlahuel huejcatla. Huan Itonal Toteco Dios nemiyaya aixco.
3Huan Toteco Dios quiijto: “¡Ma onca tlahuili!” Huan oncac tlahuili. 4Huan Toteco Dios quitlachili nopa tlahuili catli quichijtoya huan quiitac para cuali. Teipa quiiyocatlali nopa tlahuili ica nopa tzintlayohuilotl. 5Huan Toteco Dios quitocaxti nopa tlahuili “tonaya” huan nopa tzintlayohuilotl quitocaxti “tlayohua”. Huan panoc tiotlac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa achtihui tonali.
6Huan Toteco Dios quiijto: “Ma onca ajacatl catli quixelos nopa atl para mocahuas iyoca.” Huan quej nopa elqui. 7Huajca Toteco Dios quichijqui nopa ajacatl catli quixelo nopa atl para tlajco nopa atl mocajqui tlatzintla huan ne seyoc tlajco mocajqui huejcapa. 8Huan campa oncac ajacatl quitocaxti “ilhuicactli”. Huan panoc tiotlac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa ompa tonali.
9Huan Toteco Dios quiijto: “Ma mosansejcotili nopa atl catli eltoc tlatzintla ilhuicactli para ma mopannexti catli huactoc.” Huan quej nopa elqui. 10Huan Toteco Dios quitocaxti catli huactoc “tlali”. Huan nopa atl catli mosansejcotilijtoya quitocaxti “hueyi atl”. Huan Toteco Dios quitlachili catli quichijtoya huan quiitac para cuali.
11Huan Toteco Dios quiijto: “Ma temaca nopa tlali nochi tlamantli xihuitl catli xoxohuic huan sesen icone ma eli quen ya. Ma onca xihuitl catli temaca iyol huan cuame catli temacaj inintlajca. Huan sesen tlamantli ma quincahua iconehua catli quen ya.” Huan quej nopa elqui. 12Huajca nopa tlali temacac nochi tlamantli xihuitl catli xoxohuic. Temacac xihuitl catli temacaj ininyol huan cuame catli temacaj inintlajca. Huan sesen ininconehua elqui quen nopa xihuitl o nopa cuahuitl catli temacac. Huan Toteco Dios quitlachili catli quichijtoya huan elqui cuali. 13Huan panoc tiotlac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa expa tonali.
14Huan Toteco Dios quiijto: “Ma onca tlahuili nepa ilhuicactli para ma tlatlanexti ipan tlaltipactli para quiiyocatlalis tonaya huan tlayohua. Huan para ma tenextilise tlaque tonal, huan tlaque xihuitl huan tlaque ipohual ipan se xihuitl onca. 15Huan ma cahuanica nepa ipan ilhuicactli para tlahuilise ipan tlaltipactli.” Huan quej nopa elqui. 16Huajca quej nopa Toteco Dios quichijqui nopa ome huejhueyi tlahuili. Quichijqui tonati catli más hueyi para tlatlanextis tonaya huan nopa metztli para tlatlanextis tlayohua. Huan Toteco Dios nojquiya quinchijchijqui sitlalime. 17Huan Toteco Dios quintlali nopa tlahuilme ipan ilhuicactli para ma tlatlanextica ipan tlaltipactli. 18Nopa hueyi tlahuili para tlahuis tonaya huan catli amo más hueyi tlahuis tlayohua para quej ni moiyocatlalise tlahuili huan tzintlayohuilotl. Huan quiyolpacti Toteco Dios nochi catli quichijtoya pampa elqui cuali. 19Huan panoc tiotlac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa najpa tonali.
20Huan Toteco Dios quiijto: “Ma temi nopa atl ica miyac tlamantli catli yoltoque. Huan ma temi nochi ilhuicactli ica miyac tlamantli totome catli patlanij.” 21Huajca Toteco Dios quinchijchijqui nochi huejhueyi tlapiyalme catli itztoque ipan hueyi atl huan nochi tlamantli michime. Huan quichijqui para sesen ma quinpiyaca ininconehua quen inijuanti. Huan quinchijchijqui nochi totome huan quichijqui para ma quinpiyaca ininconehua quen inijuanti. Huan Toteco Dios quitlachili nochi catli quichijtoya huan elqui cuali. 22Huan Toteco Dios quitiochijqui sesen tlamantli catli quinchijtoya huan quinilhui: “Ximomiyaquilica huan xijtemitica nopa hueyi atl.” Huan Toteco Dios quinnahuati nopa totome: “Xijpiyaca miyac amoconehua huan xijtemitica campa hueli ipan tlaltipactli.” 23Huan panoc tiotlac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa macuilpa tonali.
24Huan Toteco Dios quiijto: “Ma onca ipan tlaltipactli nochi tlamantli tlapiyalme. Ma onca tlapiyalme catli mosisiníaj huan catli maxojtzitzi huan nojquiya catli mohuahuatatzaj tlalchi.” Huan quej nopa elqui. 25Huajca quej nopa Toteco Dios quinchijchijqui nochi tlapiyalme huan quintlachili huan nochi quiyolpacti.
26Teipa Toteco Dios quiijto: “Ama ma tiquinchihuaca masehualme. Tiquinchihuase ma elica quen tojuanti huan quipiyase totlachiyalis. Huan inijuanti quipiyase tequiticayotl ica michime, huan totome, huan ica tlapiyalme catli mosisiníaj, huan ica catli maxojtzitzi huan ica nochi catli nemij ipan tlaltipactli.”
27Huajca Toteco Dios quinchijqui masehualme ica itlachiyalis.
Quena, quen yaya itlachiyalis Toteco Dios quinchijqui.
Quinchijchijqui tlacatl huan sihuatl.
28Huan Toteco Dios quintiochijqui huan quinilhui: “Xiquinpiyaca miyac amoconehua para inijuanti itztose campa hueli ipan nochi tlaltipactli para ma tlanahuatica. Nojquiya nimechtlalía xiquinnahuatica nochi michime, totome huan nochi catli nemij ipan tlaltipactli.”
29Huan teipa Toteco Dios quinilhui nopa tlacatl huan sihuatl: “Xiquitaca, nimechmaca nochi tlamantli xihuitl catli quipiya iyol huan nochi cuahuitl catli quipiya itlajca para anquicuase. 30Huan nopa tlapiyalme, totome huan nochi sequinoc tlamantli catli nemij ipan tlaltipactli niquinmaca nochi sacatl huan xihuitl catli xoxohuixtoc para inintlacualis.” Huan quej nopa elqui.
31Huan Toteco Dios quitlachili nochi catli quichijtoya huan eltoya cuali. Huan panoc tiotlac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa chicuasempa tonali.

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About Icamanal toteco; Santa Bíblia