SAN JUAN 1:14

SAN JUAN 1:14 NCLNT

Huan yihual hual technextilic quinami unca Dios mochíac lacal quinami tehuanten huan chantini capa tehuanten. Huan tehuanten tiquitaloaya quinami quipiaya Dios ichicahualisli hué huan ilaixpelalisli hué huan cualtichin hual techlamahuisultiaya ca lamajtilisli. Yihual quipiaya in chicahualisli hué quinami monequi pa quipías se hual unca ixolol in Tata Dios, hual unca in se xolol san hual quipía Dios. Huan ca in míac chicahualisli hual quipía, tehuanten tiquitaloaya quinami yihual quinchihuiliaya moxtin míac lachihualisli cuali huan amo mocahua pa quijtus in hual unca melahuac huan neli.
NCLNT: Ilajtulisli Yancuic toTata Jesucristo
Share

SAN JUAN 1:14

Share