SAN JUAN 1:13

SAN JUAN 1:13 NCLNT

Yoje lacatije quinami Dios ixolomes. Huan mas que lacatije quinami Dios ixolomes, amo cataya yoje quinami lacatilo pan lalticpan. Amo cataya quinami lacati se quipixtica itajtzin iesli huan inantzin iesli. Huan amo cataya quinami lacati se pampa oc se icuerpo quinequi monipanúa ca oc se pa lacatis se pan ipampa se lacal huan se sihual. Huan amo cataya quinami lacati se pampa in lacames quinequije pa lacatis in se. No, cataya quinami lacati se pampa Dios, yoje quinami san yihual Dios quimati.
NCLNT: Ilajtulisli Yancuic toTata Jesucristo
Share