SAN JUAN 1:12

SAN JUAN 1:12 NCLNT

Ma yoje, cataloaya sequin hual quema, quinequije quinamiquije pa mochihualosquiaya icnían. Huan yehuanten yihual quinmacac pa yes inminyaxca pa mochihuasi Dios ixolomes. Quema, yehuanten yeje hual aqui quineltocaloaya yihual pampa quimatije yihual quisac capa Dios.
NCLNT: Ilajtulisli Yancuic toTata Jesucristo
Share

SAN JUAN 1:12

Share