SAN JUAN 1:1

SAN JUAN 1:1 NCLNT

Niman pa yina Dios quipehualtic mochi hual unca. Huan noje pa yina yuliaya in Se hual quijtuc in lajtol calica quipehualtic mochi. Yihual cataya umpa capa ayamo pehuac mochi. Huan cataya yihual hual technextilic quinami unca Dios, yihual hual quijtuc Dios ilajtol. Cataloaya huan Dios in Se, huan in Se yec Dios.
NCLNT: Ilajtulisli Yancuic toTata Jesucristo
Share

SAN JUAN 1:1

Share