YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
Ngwaꞌan tñan Ndiose ꞌin ska ti nu nka Sñiꞌ Ni chaꞌ ka nten
1Nu ngwa ti kulo la ndiꞌin Ndiose, kwiꞌ ndiꞌin yu nu lka tyukwi chaꞌ ꞌin Ndiose; ndiꞌin yu kanꞌ loꞌo Ndiose. Yu nu lka chaꞌ kanꞌ ni, suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌin yu loꞌo Ndiose. 2Suꞌwa ndiꞌin yu loꞌo Ndiose nu ngwa ti kulo la. 3Loꞌo yu kanꞌ ngwiñan Ni nchga nan; ja ska nan nu nsuꞌwi chalyuu tyaꞌ, si ja loꞌo yu kanꞌ mñan yu ꞌin ran. 4Seꞌen ndiꞌin Ndiose mdoꞌo yu kanꞌ, yan yu lo chalyuu chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌñaan, nan neꞌ nten chalyuu. Yꞌni yu chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ nchga chaꞌ nu ñi loꞌo xaa nu nda yu chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌñaan. 5Ñaꞌan ti njñiꞌni xaa kanꞌ seꞌen tla nu nsuꞌwi niꞌ kasiya ꞌin neꞌ xaꞌan, loꞌo ja nchka ꞌin neꞌ xaꞌan suwiꞌ neꞌ xaa kanꞌ.
6-7Ngwaꞌan tñan Ndiose ꞌin ska yu kiꞌyu nu naan Xuwa, chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo nten chaꞌ ꞌin xaa nu wa ta ti Ni chaꞌ xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌin nten. Yan Xuwa kanꞌ, ykwiꞌ yu chaꞌ kanꞌ loꞌo nten, chaꞌ tsaa ñaꞌan tiꞌ nchga nten chaꞌ ꞌin Ndiose siꞌya chaꞌ nu ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ. 8Siꞌi ti kwiꞌ xaa nu nda Ndiose ngwa Xuwa kanꞌ, wa yan ti yu chaꞌ kwaꞌu yu chaꞌ kanꞌ ꞌin nten. 9Nu lka xaa nu chañi ka, wa mdiyan yu kanꞌ lo chalyuu chaꞌ ta yu xaa nu ka xuꞌwi niꞌ kasiya ꞌin nchga nten.
10Ndiꞌin yu kanꞌ lo chalyuu, ti kwiꞌ chaꞌ nu wa ytsaꞌ Ndiose ꞌin nten lka yu kanꞌ. Ngwiñan Ni chalyuu loꞌo yu kanꞌ, loꞌo ja yuꞌwi lyo nten chalyuu ꞌin yu kanꞌ bra kanꞌ. 11Yan yu kanꞌ lo chalyuu ꞌin yu nu ngwa xkanꞌ ti, loꞌo nten chalyuu nu ngwiñan yu, ja mdukwa neꞌ chaꞌ ꞌin yu. 12Ni siya ngwañaꞌan, ti ndiꞌin chinꞌ nten nu wa yten chaꞌ ꞌin yu, ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ kanꞌ ꞌin yu bra kanꞌ; nda Ni chabiyaꞌ ꞌin nten kanꞌ chaꞌ ka neꞌ sñiꞌ Ndiose. 13Loꞌo nten nu lka sñiꞌ Ndiose ni, ja ndlya neꞌ kanꞌ sa ñaꞌan nu ndlya nchga sñiꞌ nten; sñiꞌ Ndiose lka neꞌ kanꞌ, siꞌi ska nten chalyuu lka nu yꞌni kwi kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ.
14Ngwa yu kanꞌ nten, ti kwiꞌ yu nu lka chaꞌ ꞌin Ndiose. Suꞌwa ti mdiꞌin yu loꞌoan lo chalyuu re. Naꞌan ba ꞌin yu chaꞌ tlyu ꞌa chaꞌ ndiꞌin ꞌin yu, chaꞌ lka yu ska ti nu nka Sñiꞌ Ndiose. Xkwiꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni yu loꞌoan, xkwiꞌ chaꞌ nu ñi nchkwiꞌ yu. 15Nde lka chaꞌ nu ykwiꞌ Xuwa chaꞌ ꞌin Jesús kanꞌ. Kwen ykwiꞌ Xuwa bra kanꞌ:
―Kwiꞌ yu re lka nu niǐn ꞌwan chaꞌ kan lo chalyuu chunꞌ ndiꞌin la ꞌñaǎn ―ndukwin Xuwa―, ni siya tlyu la chaꞌ ndiꞌin ꞌin yu, siyaꞌ la ti chaꞌ ꞌñaǎn. Ngwañaꞌan niǐn ꞌwan, ni siya bra nu ja ya kalaǎn, wa luꞌu ykwiꞌ yu.
16Nchga loo nan nsuꞌwi ꞌin Jesús, loꞌo nchga tsan ndyiji chaꞌ suꞌwe ꞌñaan loꞌo Jesús. 17Nu ngwa sꞌni ytsaꞌ ayman Moisés chaꞌ ꞌin nten, nchga tñan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose. Bra nu mdiyan Jesucristo ni, xka ñaꞌan ngiꞌni yu; kaꞌan ꞌa xuꞌwe nda yu ꞌñaan, nduꞌu yu chaꞌ nu ñi ꞌñaan bra kanꞌ. 18Ja tukwin naꞌan ꞌin Ndiose; ska ti Jesús naꞌan ꞌin Ni, kanꞌ nu nduꞌu sa ñaꞌan lka Ndiose ꞌñaan, neꞌ nten chalyuu. Loꞌo Jesús kanꞌ ni, kanꞌ lka ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose, loꞌo ndiya ꞌa tiꞌ Ni ꞌin yu.
Mnichaꞌ neꞌ judío ꞌin Xuwa Bautista: ¿Ti ka nu lkaa a?
19Loꞌo tyun sti joꞌo loꞌo neꞌ xta, mdoꞌo neꞌ kichen Jerusalén, mdiyan neꞌ seꞌen ndiꞌin Xuwa bra kanꞌ. Neꞌ judío nu ndiꞌin Jerusalén, kanꞌ nu ngulo tñan ꞌin neꞌ, chaꞌ tsaa neꞌ seꞌen ndiꞌin Xuwa chaꞌ kunichaꞌ neꞌ ꞌin Xuwa ti ka nu lka yu. 20Ja mjyuꞌu ꞌa tiꞌ Xuwa; ñi ytsaꞌ yu ꞌin neꞌ chaꞌ siꞌi ti kwiꞌ yu lka yu Krixtu, nten nu tnun nchka nu msuꞌwa Ndiose chaꞌ kan lo chalyuu.
21―¿Ti ka nu lkaa sikwa a? ―ndukwin neꞌ ꞌin yu―. ¿Ayman Elías lkaa a?
―Siꞌi nu kanꞌ lkaǎn ―ndukwin Xuwa.
―Wa tyoꞌo tukwa ti ska yu kula nu chkwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo ba, nxkeꞌ tiꞌ ba ―ndukwin neꞌ―. ¿Siꞌi nu kanꞌ lkaa a?
―Siꞌi naꞌ ―ndukwin Xuwa bra kanꞌ.
22―¿Ti ka nu lkaa sikwa a? ―ndukwin neꞌ ꞌin yu―. Ndiꞌin chaꞌ xkwen ba chaꞌ ꞌin nten nu ngulo tñan ꞌwa chaꞌ kan ba nde re. ¿Ni sa ñaꞌan chaꞌ nchkwiiꞌ chaꞌ ꞌiin, ti ykwiiꞌ tii a?
23Mxkwen Xuwa ꞌin neꞌ bra kanꞌ:
―Nde ndiya chaꞌ nu kwen nchkwiǐnꞌ loꞌo nten seꞌen nduǔn niꞌ kixinꞌ: “Slaa lya wan tuwiin ñi chaꞌ kan nu nka Xꞌnaan.” ―Kanꞌ lka ska chaꞌ ꞌin Ndiose nu wa ykwiꞌ ayman Isaías loꞌo nten nu ngwa sꞌni.
24Loꞌo ndiya chinꞌ neꞌ fariseo nu nduun loꞌo neꞌ Jerusalén kanꞌ seꞌen ndiꞌin Xuwa. 25Xiyaꞌ ykwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo Xuwa bra kanꞌ:
―¿Ni chaꞌ lka nduun ndukwatyaa ꞌin nten a?, chaꞌ siꞌi nten tnun kanꞌ lkaa, siꞌi ayman Elías lkaa, siꞌi yu kula nu chkwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose lkaa.
26―Loꞌo tyiꞌa ti ndukwatyaǎn ꞌin nten ―ndukwin Xuwa―. Loꞌo xka yu kiꞌyu nduun seꞌen ndiꞌin wan ni, ja ya xuꞌwi lyo wan ꞌin yu kanꞌ. 27Chunꞌ ndiꞌin la mdiyan yu kanꞌ lo chalyuu, naꞌ mdiyaǎn kulo ndukwa la; tnun la ti lka yu kanꞌ, chinꞌ la chaꞌ nchka ꞌñaǎn ―ndukwin Xuwa ꞌin neꞌ―. Suꞌwe ꞌa ka tiyeěn ni siya ska tñan xuwe ti ka ꞌñaǎn, ñaꞌan tiꞌ si xtiǐnꞌ ti snan yu kwa, chaꞌ tnun la chaꞌ nchkwiꞌ yu ke naꞌ ―ndukwin Xuwa kanꞌ.
28Ngwañaꞌan ngwa nde lo yuu ꞌin Betania, seꞌen mduun Xuwa mdukwatya ꞌin nten. Xka laꞌa tsuꞌ chku Jordán ndiya kichen Betania kanꞌ.
Lomstan luꞌu nu katen kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin nten
29La xka tsan naꞌan Xuwa chaꞌ ndijyan Jesús seꞌen ndiꞌin yu, kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ yu loꞌo nten nu nduun nde kwa:
―Ñaꞌan kwiꞌya wan ꞌin yu kula kwa ―ndukwin Xuwa―. Wa ngulo suwi Ndiose ꞌin yu kwa chaꞌ kaja yu siꞌyaan. Ñaꞌan tiꞌ ska slyaꞌ kuneꞌ nu liye tiꞌ, nu ndujwi nten tloo Ndiose, ngwañaꞌan nchka tiꞌ yu kwa, chunꞌ nu suwi yu nchga kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin nten chalyuu ―ndukwin Xuwa―. 30Chaꞌ ꞌin yu kwa ykwiǐnꞌ, bra nu niǐn ꞌwan chaꞌ wa kan ti ska nten lo chalyuu re. Tnun la chaꞌ nchka ꞌin yu kwa ke naꞌ, ni siya chunꞌ ndiꞌin la mdiyan yu. Ngwañaꞌan niǐn ꞌwan chaꞌ wa luꞌu yu kwa xa nu ti ji kalaǎn. 31Loꞌoǔn ni, ja yuꞌwi lyoǔn ꞌin yu kwa ti kulo; ndukwatyaǎn ꞌin nten loꞌo tyiꞌa ti chaꞌ ka xuꞌwi lyo neꞌ Israel ꞌin yu kwa nde loo la.
32Chunꞌ ndiꞌin la ykwiꞌ Xuwa chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo neꞌ:
―Wa naꞌaǎn bra nu mdoꞌo Tyiꞌi Ndiose niꞌ kwan yan ngwiꞌya ke Jesús; sa ñaꞌan ndiꞌya ska kiñi cha kun, ngwañaꞌan nganun ndukwa ke yu ―ndukwin―. 33Ndiose lka nu ngulo tñan ꞌñaǎn chaꞌ tukwatyaǎn ꞌin nten, loꞌo Ndiose lka nu ytsaꞌ ꞌñaǎn chunꞌ ja yuꞌwi lyoǔn ꞌin Jesús ti kulo la. “Bra nu ñaꞌaan chaꞌ ndijyan ndiꞌya Tyiꞌiǐn ykwiǐnꞌ ke ska nten” ndukwin Ndiose ꞌñaǎn, “bra kanꞌ ka biyaꞌ tiiꞌ chaꞌ yu kanꞌ lka nu tukwatya ꞌin nten loꞌo Tyiꞌiǐn ykwiǐnꞌ, siꞌi loꞌo tyiꞌa ti” ndukwin Ni. 34Wa naꞌaǎn chaꞌ kanꞌ. Kwiꞌ chañi chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan: Yu kwa lka ska ti nu nka Sñiꞌ Ndiose, kwiꞌ nu wa ngulo suwi Ni ꞌin yu.
Nten nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús ti kulo
35Ngwa xka tsan, xiyaꞌ mduun Xuwa nde kwa, nduun loꞌo tukwa neꞌ nu ngiꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin yu; mdijin Jesús bra kanꞌ. 36Naꞌan Xuwa ꞌin Jesús, ykwiꞌ Xuwa chaꞌ ꞌin yu bra kanꞌ:
―Nde kwa ndyaa yu nu kaja siꞌya kiꞌya nu ndukwian, ñaꞌan tiꞌ ska slyaꞌ kuneꞌ nu ndujwi nten tloo Ndiose.
37Bra nu ynan tyukwaa neꞌ kanꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Xuwa, bra ti yaa ñaꞌan neꞌ kanꞌ ꞌin Jesús. 38Mxinaꞌan Jesús nde chunꞌ tuwiin seꞌen ndyaa yu, naꞌan yu chaꞌ ndyaa ñaꞌan neꞌ kanꞌ ꞌin yu. Kanꞌ chaꞌ mnichaꞌ Jesús ꞌin neꞌ:
―¿Ni nan lka ndaꞌan naan wan a?
―Mstru ―ndukwin neꞌ ꞌin Jesús―, ¿la nde yaꞌ ndiꞌin nuꞌwin a?
―Kan naꞌan wan chinꞌ seꞌen ndiꞌiǐn ―ndukwin Jesús bra kanꞌ.
39Kanꞌ chaꞌ ndyaa naꞌan neꞌ naꞌan seꞌen ngala Jesús, yaa ykwiꞌ neꞌ loꞌo yu bra kanꞌ. Bra wa jakwa siin mdiyan neꞌ la kwa, loꞌo nganun neꞌ loꞌo yu tyukwi msiin bra kanꞌ.
40Wa mdiya tukwa nten kanꞌ nu mdoꞌo ñaꞌan ꞌin Jesús, kwiꞌ nu wa ynan chaꞌ nu ykwiꞌ Xuwa loꞌo neꞌ. Ska yu kanꞌ naan Ndre, taꞌa ngula Tyu Simón lka yu. 41Bra ti ndyaa Ndre ndyaa naan yu ꞌin taꞌa yu, ti kwiꞌ Simón kanꞌ. Ykwiꞌ Ndre loꞌo taꞌa yu bra kanꞌ:
―Wa ndyija lyo ꞌwa nu lka Krixtu, nten tnun nu msuꞌwa Ndiose ndijyan lo chalyuu ―ndukwin Ndre.
42Ndyaa loꞌo Ndre ꞌin Simón seꞌen ndiꞌin Jesús bra kanꞌ. Naꞌan kwiꞌya ꞌa Jesús ꞌin Simón kanꞌ, loꞌo nde ndiya chaꞌ nu ykwiꞌ Jesús loꞌo yu bra kanꞌ:
―Simón lka nin nuꞌwin ―ndukwin―, sñiꞌ Jona lkaa; Cefas ka naan nde loo la ―ñaꞌan tiꞌ chkwianꞌ chaꞌtñan: ska kee, suꞌwa ti lka chaꞌ kanꞌ loꞌo Tyu.
Msiꞌya Jesús ꞌin Lpe loꞌo Natanael
43La xka tsan, ngwa tiye Jesús chaꞌ tsaa yu nde Galilea. Nde kwa ndyukwa taꞌa yu loꞌo ska yu kiꞌyu nu naan Lpe:
―Tsaa loꞌoǔn ―ndukwin Jesús ꞌin Lpe bra kanꞌ.
44Ti kwiꞌ yu Galilea lka Lpe kanꞌ, kwiꞌ kanꞌ lka Ndre loꞌo Tyu; kichen Betsaida lka kichen tyi neꞌ.
45Chunꞌ ndiꞌin yaa Lpe chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo Natanael taꞌa ndaꞌan yu:
―Wa naꞌan ba ꞌin Krixtu, nten tnun nchka nu ykwiꞌ ayman Moisés chaꞌ ꞌin lo kityi ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni ―ndukwin Lpe―. Ti kwiꞌ chaꞌ ꞌin yu kanꞌ ykwiꞌ nchga ayman nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni. Jesús naan yu kanꞌ, sñiꞌ ska nu naan Se. Nazaret lka kichen tyi yu.
46―¿Ta suꞌwe kichen kanꞌ a? ―ndukwin Natanael―. ¿Ta ndiya nten suꞌwe nde kichen Nazaret kanꞌ a?
―Kaan naꞌaan lyaa chinꞌ ꞌin yu sikwa ―ndukwin Lpe.
47Naꞌan Jesús chaꞌ ndijyan Natanael:
―Nde kwa ndijyan ska neꞌ Israel nu chañi chaꞌ ngiꞌni tnun ꞌin Ndiose ―ndukwin Jesús―. Ja la nsuꞌwi chaꞌ kwiñi ꞌin yu.
48Mnichaꞌ Natanael ꞌin Jesús bra kanꞌ:
―¿Sa ñaꞌan ngwa, chaꞌ yuꞌwi lyoo ꞌñaǎn a?
―Bra nu ti ji chkwiꞌ Lpe loꞌoo ―ndukwin Jesús―, ti bra kanꞌ naꞌaǎn ꞌiin xa nu nduun kiyaꞌ yka kityi kanꞌ.
49―Mstru ―ndukwin Natanael―, chañi chaꞌ nuꞌwin lkaa ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose, nuꞌwin lkaa ree nu nka ndloo ꞌin neꞌ Israel.
50Mxkwen Jesús ꞌin Natanael bra kanꞌ:
―¿Ta ska ti chunꞌ chaꞌ nu wa ykwiǐnꞌ loꞌoo chaꞌ wa naꞌaǎn ꞌiin kiyaꞌ yka kityi kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ndyaa ñaꞌan tiiꞌ ꞌñaǎn a? ―ndukwin yu―. Chinꞌ ti chaꞌ lka kanꞌ, chaꞌ tnun la ti ñaꞌaan nde loo la.
51Xiyaꞌ ykwiꞌ Jesús loꞌo neꞌ bra kanꞌ:
―Chañi chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan ni ―ndukwin yu―. Nde loo la ñaꞌan wan chaꞌ tyukwa laa seꞌen ndiꞌin Ndiose niꞌ kwan. Ka biyaꞌ tiꞌ wan bra kanꞌ chaꞌ wa msuꞌwa Ndiose ꞌñaǎn ndijyaǎn lo chalyuu chaꞌ kaǎn nten. Loꞌo seꞌen tyiꞌiǐn, la kanꞌ ñaꞌan wan ꞌin angajle nu ndiꞌin seꞌen ndiꞌin Ndiose; tyaꞌan angajle kanꞌ, skwen angajle kanꞌ niꞌ kwan, kiꞌya angajle kanꞌ seꞌen tyiꞌiǐn.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;