Juan 1
CNT

Juan 1

1
Jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂lɨ́n₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃
1Lia'₂ con'₂ le₂'uɨg₅₄ jme₁ca₂rë₃lióg₃, jme₁ma₂chan₂ i₂të́'₂ Jág₁; jaun₂ i₂'éi₂ i₂lɨ́n₅ Jág₁ në́₃, jme₁'ein₅₄ quian'₅₄ Diú₄; Diú₄ bá₄ jme₁lɨ́in₄ ján₃. 2Jaun₂ lia'₂ con'₂ le₂'uɨg₅₄, 'éi₂ në́₃, jme₁'ein₅₄ quian'₅₄ Diú₄. 3Të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ bá₄, ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cha₂; ca₂lia'₂ 'i₁caun₂ tsá₃ ca₂rë₃chá₃ jua'₅₄ tsá₃ ca₂jmo₃ 'éi₂.
4Ja₁con₂ 'éi₂ bá₄ já₅ bí₂ a₂le₃chan₂ dsa₂; bí₂ jaun₂ në́₃, lë́₅ Si₂ a₂tág₅ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 5Tág₅ Si₂ jaun₂ jë₄ qui₁né'₃, la₁ qui₁né'₃ në́₃, tsá₃ ma₂ca₂tió'₃.
6Ca₂rë₃chán₃ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Diú₄, i₂chen₂ Juan₅₄. 7Ca₂guain₃ ca₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂ i₂lɨ́n₅ Si₂, ia₁jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dsau₅ a₂jáng'₅ në₅, le₃'én₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂.
8On₃jua'₅₄ Juan₅₄ 'éi₂ i₂jme₁lɨ́n₄ Si₂; jŋia'₅₄ con'₂ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ bá₄ jme₁lɨ́in₄, juɨ₁lia'₂ le₃quió'₅ Si₂.
9Jme₁ma₂guán₂ i₂lɨ́n₅ Si₂ të₃dsón'₂, a₂tág₃ ja₁con₂ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
10I₂'éi₂ i₂lɨ́n₅ Jág₁ jme₁'ein₅₄ mɨ₂güɨ́g₃; jaun₂, o₁jŋia'₅₄ ca₂lë₃ mɨ₂güɨ́g₃ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂, tsá₃ ca₂rë₃cuɨg₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.
11Guain₃ jɨn₄ dsa₂ go₅₄, la₁ dsa₂ go₅₄ në́₃, tsá₃ ca₂guei₃.
12La₁ia₁ i₂con'₂ ca₂guei₃, i₂ca₂rë₃'én₂ të₂le₃ quió'₅, dsa₂ 'éi₂ në́₃ ca₂cuë́'₃ bí₂ a₂léin₂ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄.
13Juɨ₁lia'₂ chi'₂-guein₂ 'éi₂, on₃jua'₅₄ ca₂rë₃cháin₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ jmɨ₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ́₅ jan₂ dsa₂ ŋe'₂, ton'₂ ca₂rë₃cháin₃ le₃quió'₅ Diú₄ bá₄.
14I₂'éi₂ në́₃ i₂lɨ́n₅ Jág₁, ca₂can₃ ŋɨ₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂guá₂ jë₄ quián₂ jniog₄. Jnia'₅₄ në́₃ ma₂ca₂jag₅₄ a₂co₂'né'₅ quió'₅, co₂'nió'₄ a₂co₂'né'₅ quió'₅ jan₂ tan₅₄ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, i₂já₅ ja₁con₂ Jmei₂, rë₂rɨn₅ a₂dse₃ dsɨ́₅, a₂rë₂ti'₅₄ në́₃.
15Ca₂jáng'₃ Juan₅₄ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂, ca₂juá'₂ tiá₂:
―I₂la₂ bá₄ 'éi₂ i₂'ɨ́n₅ jniá₂, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂juá'₃: “I₂já₅ cang₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, dsein₅₄ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, ia₁ jme₁ma₂chain₂ jŋiá₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂.”
16Ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ ma₂qui₂ma₂guéi₂ a₂tson₂ a₂dse₃ dsɨ́₅ 'éi₂, caun₂ qui₂jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ jniog₄ lia'₂ i₂gú'₃.
17Ca₂ŋag₂ jniog₄ Si₂ 'Éi'₃ të₂le₃ quian'₅₄ Moisés, la₁ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo bá₄ ca₂já₃ a₂dse₃ dsɨ́₅ Diú₄, ca₂rë₃ti₃ jág₁ dsau₅ në́₃.
18Lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂jɨ́n₂ Diú₄ lia'₂ 'i₁cón'₂; la₁ia₁ Ja₁ŋi'₅₄ i₂jan₂ tan₅₄ 'éi₂ quiáin₅, i₂'en₅₄ ja₁con₂ Jmei₂, i₂'éi₂ bá₄ ma₂jmo₃ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ Diú₄.
Jáng'₅ jág₁ dsau₅ Juan₅₄ i₂chon₅ dsa₂ jmɨg₂, juɨ₁lia'₂ i₂'ein₂ 'éi₂ Jesucristo
(Mateo 3:11-12; Marcos 1:7-8; Lucas 3:15-17)
19Jaun₂ le₂la₂ jág₁ a₂ca₂jáng'₃ Juan₅₄ jme₁ca₂chen₃ dsa₂ can'₅₄ quián₅ dsa₂ judíos i₂tion'₅₄ Jerusalén ca₂chein₃ jme₂dsa₂ quiain'₅₄ levitas ne₄ Juan₅₄, a₂i₁ŋag₁₂ i₂'ein₂ 'éi₂.
20'Éi₂ në́₃ ca₂jmo₃ jág₁ lia'₂ rë₂jiá₃, ca₂juá'₂:
―On₃jua'₅₄ jniá₂ lɨ́ng₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.
21Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂:
―¿'Ein₂ 'ne₂ jaun₂? ¿'Ne₂ lɨ́ng'₅ Elías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄?
Jaun₂ ca₂juá'₂ Juan₅₄:
―On₃jua'₅₄ 'éi₂ jniá₂.
Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂:
―¿On₃ bá₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅ i₂'ë́₂ jág₁ 'éi₂, i₂lë́₅ jág₁ jiá₃?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ Juan₅₄:
―Jan₂'ón₄.
22Jaun₂ bá₄ ca₂juá'₂ dsa₂ ca₂tsɨ́'₃ Juan₅₄:
―¿'Ein₂ lɨ́n'₅ 'ne₂, jaun₂ në́₃? Jua'₅₄, ia₁jaun₂ dsɨ₁con₁ jnia'₅₄ jág₁ dsau₅ ne₄ dsa₂ i₂ca₂chei₃. ¿'Ein₂ juá'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅?
23Jaun₂ ca₂ŋag₃ Juan₅₄:
―Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ i₂'éi₂ i₂juá'₂ jág₁ tiá₂ caun₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ i₁juá'₄: “Nia₄ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄.”#1:23 Isaías 40:3.
24Dsa₂ i₂i₁len₅₄ i₁dsia₂ jág₁ quian'₅₄ Juan₅₄, dsa₂ i₂chen₄ quián₅ dsa₂ fariseos bá₄ 'éi₂, 25jaun₂ ca₂ŋag₃ ca₂ŋɨ́i'₃ táng₃ Juan₅₄:
―Chi₂jua'₂ on₃jua'₅₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, on₃ guë'₂ Elías, on₃ guë'₂ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄ në́₃, ¿'e₂ ta₁ 'eng'₅₄ tsóng'₅ dsa₂ jmɨg₂?#1:25 lit. “¿'e₂ ta₁ 'eng'₅₄ tiáng'₅ dsa₂ jmɨg₂?”
26Jaun₂ ca₂juá'₂ Juan₅₄:
―Jniá₂ tiáng₅ dsa₂ jmɨg₂; la₁ia₁ jɨn₄ 'nia'₂ chan₂ jan₂ i₂tsá₃ cuɨn'₂ 'nia'₂. 27Já₅ jan₂ cang₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, on₃jua'₅₄ 'ein₂ lɨ́n₅ jniá₂ jua'₅₄ ca₂tɨ́ng₂ tsɨ'₅₄ lau₂ ton₅ tag₅₄.
28Ca₂le₃jë́₃ a₂la₂ ca₂lë₃ caun₂ ja₁chei₂ Betania,#1:28 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂: “Betábara.” Juɨg₂ Betania siá'₂ cau₅ Cuá₃ Jordán, uɨ́ng₂ ja₁niog₅ Jerusalén; on₃jua'₅₄ Betania ja₁jme₁guá₄ Lázaro quiain'₅₄ 'io₅₄ rɨin'₅₄. a₂niog₅ të₂le₃ ja₁'ia₂ 'iog₂ të₂le₃ quióng₄ Cuá₃ Jordán, ja₁jme₁'en₅₄ Juan₅₄ choin₂₃ dsa₂ jmɨg₂.#1:28 lit. “ja₁jme₁'en₅₄ Juan₅₄ tiáin₂ dsa₂ jmɨg₂.”
Jesús i₂lɨ́n₅ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ quián₅ Diú₄
29Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂jɨ́n₂ Juan₅₄ Jesús a₂já₅ ja₂quiáin₃ ja₁chéin'₄, jaun₂ ca₂juá'₂:
―Jag₄ 'nia'₂, i₂në₅ bá₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ quián₅ Diú₄, i₂jŋiá'₂ dsáu₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 30I₂në₅ bá₄ 'éi₂ i₂'ɨ́n₅ jniá₂, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂juá'₃: “I₂já₅ cang₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, dsein₅₄ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, ia₁ jme₁ma₂chain₂ jŋiá₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂.” 31Lia'₂ jŋia'₅₄ 'ŋió₃, tsá₃ jme₁guion₅₄ 'ein₂ 'éi₂; la₁ia₁ chóng₅ dsa₂ jmɨg₂ ma₂guio₃,#1:31 lit. “la₁ia₁ tiáng₅ dsa₂ jmɨg₂ ma₂guio₃.” ia₁jaun₂ le₃cuɨg₅ dsa₂ juɨg₂ Israel 'ein₂ 'éi₂.
32Ján₃ bá₄ ca₂jáng'₃ Juan₅₄ jág₁ dsau₅ la₂, ca₂juá'₂:
―Ca₂jɨn₄ jniá₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ca₂sióin₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ i₂jniá₂ lia'₂ jniá₂ jan₂ i₁ju₂, ca₂të₁gua₁ ne₄ quió'₅ 'éi₂. 33Tsá₃ jme₁ma₂guion₄ bá₄ guë́₄ jniá₂ i₂'ein₂ 'éi₂; la₁ia₁ i₂ca₂chei₃ jniá₂ a₂chóng₄ dsa₂ jmɨg₂,#1:33 lit. “la₁ia₁ i₂ca₂chei₃ jniá₂ a₂tiáng₄ dsa₂ jmɨg₂.” ca₂tság₃ jniá₂: “Jë₁ma₂ca₂jɨng'₅₄ Jme₂dsí₂ sióin₅ ne₄ quió'₅ jan₂ dsa₂ ŋe'₂, i₂'éi₂ bá₄ qui₃tián₂ dsa₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅.” 34Ma₂ca₂jɨin₅₄ bá₄ jniá₂, jaun₂ jáng'₅ jniá₂ jág₁ dsau₅, a₂lɨ́n₅ 'éi₂ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.
I₂le₂'uɨg₅₄ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ quián₅ Jesús
35Jme₁jnia₃ jaun₂, jme₁'en₅₄ táng₃ Juan₅₄ ja₁jaun₂ quian'₅₄ guë́₄ on₃ dsa₂ i₂i₂nio₄ quiain'₅₄.
36Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ Juan₅₄ ca₂ŋɨ₅ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂:
―Jag₄ 'nia'₂, i₂në₅ bá₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ quián₅ Diú₄.
37Jaun₂ ca₂nág₂ le₃on₃ dsa₂ 'éi₂ a₂ca₂juá'₂, jaun₂ i₃léin₂ chi₁co'₅₄ quió'₅ Jesús.
38Jaun₂ në́₃ ca₂jén'₃ Jesús të₂le₃ ca'₃, ca₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂i₃lén₂ chi₁co'₅₄ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―¿'E₂ 'náu'₂ 'nia'₂?
Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús:
―Rabbí ―co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄: Të₅―, ¿Já'₄ ŋéi'₂ 'ne₂?
39Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús:
―I₂nó'₅ 'nia'₂ i₂jag₄.
Jaun₂ i₃léin₂ i₁jag₅₄ já'₄ guá₅ Jesús, jaun₂ quian'₅₄ 'éi₂ bá₄ ca₂tóin'₂ të₁lia'₂ ca₂'láu₂ jmɨg₄ jaun₂; ia₁ jme₁ma₂ca₂të́₂ con'₂ hora ŋí₁ quén₂ të₂le₃ ca₂'láu₂.#1:39 lit. “hora guia₃.”
40Jan₂ i₂on₃ 'éi₂ i₂ca₂nág₂ a₂ca₂juá'₂ Juan₅₄, i₂i₃lén₂ chi₁co'₅₄ quió'₅ Jesús, jme₁chen₂ Drë́₄ i₂lɨ́n₅ rɨn'₅₄ Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ dsa₂ Pe₄.
41Dsɨ₂juɨ₅ né'₃ guë́₄ jaun₂ bá₄ ŋe₄ Drë́₄, i₁'nai'₂ Si₂mu₅₄ rɨin'₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―Ma₂dsán'₅ jnia'₅₄ Mesías, (co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄).
42Jaun₂ i₁jŋia₃ Drë́₄, Si₂mu₅₄ rɨin'₅₄ ja₁'en₅₄ Jesús, jaun₂ jme₁ca₂jág₂ Jesús në́₃, ca₂juá'₂:
―'Ne₂ lɨ́ng'₅ Si₂mu₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Jonás. La₁ia₁ le₃cheng'₂ Cefas.
Lia'₂ chen₂ Cefas në₅, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ Pe₄.#1:42 Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, “Nɨ₁cang₁.” Le₂në₅ juá'₂ jág₁ “Cefas” quian'₅₄ jág₁ jmei₅ arameo; co₂jaun₂ juá'₂ “Petros” (ja₁já₅ jág₁ piedra, Pedro në́₃) quian'₅₄ jág₁ jmei₅ griego.
Të́'₂ Jesús Felipe quian'₅₄ Natanael
43Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂lë₃ dsɨ́₅ Jesús dsó₃ 'uë₃ Galilea, jaun₂ ca₂dsáin'₂ Felipe, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―Jme₁quiong'₅₄ jniá₂.
44Felipe 'éi₂ në́₃, jme₁chain₂ juɨg₂ Betsaida, ján₃ bá₄ ja₁jme₁chan₂ Drë́₄ quian'₅₄ Pe₄ në́₃.
45Fe₂li₄ 'éi₂ në́₃, ŋei₅₄ i₁'niai'₂ Natanael, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―Ma₂dsán'₅ jnia'₅₄ dsa₂ 'éi₂ i₂'ɨn₅ Moisés ne₄ Si₂ 'Éi'₃, i₂'ɨn₅ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ në́₃. Jesús bá₄ 'éi₂, ja₁ŋi'₅₄ José, i₂chan₂ juɨg₂ Nazaret.
46Jaun₂ ca₂juá'₂ Natanael:
―¿Lé₂ le₃o₃'ag₅ caun₂ a₂dse₃ juɨg₂ Nazaret?
Jaun₂ ca₂ŋag₃ Fe₂li₄:
―Ŋia₅ de'₂ i₂jag₄.
47Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ Jesús a₂ma₂ja₂quián₃ Natanael, ca₂juá'₂:
―La₂ dé₄ dsón'₂ já₅ jan₂ dsa₂ israelita të₃dsón'₂, i₂tsá₃ cha₂ mai₅₄ ja₁con₂.
48Jaun₂ ca₂ŋag₃ Natanael ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús:
―¿'A₂ lia'₂ cuɨg'₂ jniá₂?
Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús:
―Jniá₂ në₂jɨng₅₄ 'ne₂ jŋiá₅, né'₃ guë́₄ a₂dsɨ₃té₂ Fe₂li₄, lia'₂ con'₂ jme₁ŋéi'₂ né'₃ nɨ₁'ma₂ higuera.
49Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Natanael ca₂tsɨ́'₃ Jesús:
―Të₅, 'ne₂ bá₄ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄; 'ne₂ bá₄ lɨ́ng'₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ juɨg₂ Israel.
50Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂:
―¿A₁jaun₂ 'éng'₂ ia₁ në₂juá'₃ a₂në₂jɨn₄ jniá₂ 'ne₂, ŋéi'₂ né'₃ nɨ₁'ma₂ higuera? La₁ia₁ në₃ guë́₄ të₃ ne'₅₄ 'lióng₂ léi₄ juë'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ a₂la₂.
51Ján₃ bá₄ ca₂juá'₂ Jesús:
―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, jag'₅₄ 'nia'₂ rë₂na₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jɨn'₅₄ 'nia'₂ ángeles quián₅ Diú₄ në́₃, qui₂tsau₂ qui₂tsɨ₂sioin₂ ne₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.

© 1994, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Jag₁ ʼmɨ́₂ a₂ma₂lɨʼ₅₄ quianʼ₅₄ Diu₄

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.