Lucas 24
ZAONT
24
Jesús mroban
(Mt. 28:1‑10; Mr. 16:1‑8; Jn.20 :1‑10)
1Leettsa penta ndeyeni yezlyu wiz domin wiz kuu nak ner sman, tsa ngwa re ngota roo baa ta mloo zha kwerp Jesús, ne mbe re ngot perfum kuu kwathoz chul ndetsi. 2Leettsa mzin re ngot roo baa, mwii re ngot lee ke kuu myow roo baa, nowtle roo baa. 3Tsa mndaab re ngot leen baa, ne mzalt re ngot kwerp Jesús. 4Ne leettsa kwathoz ngetsegey leettsoo re ngot, mwii re ngot lee chop mbyi ndeli cho ngot, nok lar naguz kuu nla xni. 5Ne tak kwathoz mzeb re ngot, tsa mkiits ngot yek ngot ne mwii ngot lo yu. Tsa lee rop mbyiʼa nzhab lo re ngot:
―¿Chebee nkwaan goo zha kuu naban xid re zha nguth? 6Wii goo yenta zha nzhee; mrobana zha. ¿Chu ntelaazt goo kuu ne zha lo goo, leettsa ndoka zha lo goo yezlyu Galilea? 7Leettsa ne zha lo goo: “Lee na Kuu Mzin Ngok Men, ndoblo taa zha na lo re zha kuu ndab falt, tsa kee zha na lo kruz, per leettsa tsaal tson wiz lee na roban”.
8Tsaraa mtelaaz re ngot naa kwan nzhab Jesús lo re ngot, leettsa bee ndo Jesús lo re ngot. 9Ne leettsa mretab re ngot ngwa roo baa, tsa nzhab re ngot re kuu mwii re ngot lo re tsiibthib zha kuu mteed lo Jesús, ne lo tedib net zha. 10Ne re ngota nak kuu ngwalo diize lo re tsiibthib zha kuu mteed lo Jesús; Mari Magdalen, Juan ne Mari xnaa Santiag ne tedib net ngot. 11Per lee re zha kuu mteed lo Jesús mgab ndata leettsoo zha mbin zha re kuu nzhab re ngot lo re zha, ne ngwalaazt zhay.
12Oraaka lee Pey ngwateli ne mrozhonn ngwa roo baa. Ne or mzin Pey mwii Pey leen baa, ne beeta lar kuu mchiix zha Jesús mwii Pey, tsa kwathoz mzegey leettsoo Pey ndya Pey, tak mwii Pey kona.
Jesús ngwani lo chop zha kuu nda net Emaús
(Mr. 16:12‑13)
13Leeka wiza lee chop zha kuu mteed lo Jesús nda net yez Emaús, yez kuu nzi teeka tsiibthib kilometro lo yez Jerusalén. 14Nda rop zha ne ndediz zha re kuu ngok. 15Ne leettsa ngetediz rop zha, leeka ora lee Jesús nda ndiy kon rop zha, 16per thib kuu mtow lo rop zha, kona mlebeet zha Jesús. 17Tsa lee Jesús mnaabdiz lo rop zha ne nzhab:
―¿Cho kwent ngetediz goo ndo goo net?
Tsa mlet rop zha ne kwathoz nabil ngoo leettsoo rop zha.
18Tsa lee thib zha kuu le Cleofas nzhab lo Jesús:
―¿Chu nagt Jerusalén mrooʼa? ¿Chu ter gona re kuu ngok nal leen re wiz ree?
19Tsa lee Jesús mnaabdiz lo rop zha ne nzhab:
―¿Kwan ngok?
Lee rop zha mkab ne nzhab:
―Lee nee ngetediz kwent chaan Jesús zha Nazaret, lee zha ngok thib zha kuu kwathoz nataak ne ngok zha profet lo re men. Diox mtaal zha mtsow zha re kuu thoz, ne mni zha kon yalnabee lo re men, ne kwathoz mzegey leettsoo re men mwii re kuu mtsow zha. 20Ne lee re ngwleyy kuu nabee lo re ngwleyy ne re zha kuu nabee, mndaa zha Jesús lo re zha kuu mbeth Jesús, ne mkee zha Jesús lo kruz. 21Ne lee re nee mtsow xgab lee Jesús gak zha kuu nabee lo re tawlazaa, ne tenet zha re zha yez Roma, per nal ndaʼa tson wiz nguth zha. 22¡Per nal til ree lee chop tson ngot mtsow mzegey leettsoo nee, tak ngwa re ngot roo baa Jesús, 23ne mzalt ngot kwerp Jesús! Ne leettsa mretab re ngot ne ngot lo nee, lee ngot mwii chop mandad chaan Diox, kuu nzhab lo ngot lee Jesús naban. 24Tsa ngwa chop tson nee, ngwatwii roo baa, ne leeka taxal mne re ngota ne zha, per mwiit zha Jesús.
25Tsa lee Jesús nzhab lo rop zha:
―¡Chebee kwathoz nayez yek goo! Ne ¿chebee kwathoz nad leettsoo goo ne nyelaazt goo re kuu nzhab re profet kuu ngoo ndala? 26¿Chu ndoblot rid Crist Kuu Taal Diox Nabee yalti, ne tsaraa bretab zha ndya zha lo xni ta nabee zha?
27Tsa lee Jesús mndelo mndaa kwent naa xomod mrolo re kuu nke lo xkeets Diox kwent Jesús, ne mndelo Jesús mndaa kwente kon re kuu mkee Moisés lo re libr chaan ley ne re kuu mkee re profet kuu ngoo ndala.
28Ne leettsa mzin rop zha yez ta nda zha, tsa lee Jesús mtsow taxal thib zha kuu nda mas tith, 29tsa lee rop zha nzhab lo Jesús:
―Blet kon nee, tak mziʼa yezlyu.
Tsa mlet Jesús lo rop zha.
30Leettsa nzi re zha roo mes wu zha, ora mzhen Jesús pan ne mndaa Jesús texkix lo Diox ne mtsow rol Jesús pan ne mndaa Jesús pan lo rop zha. 31Tsaraa mzhaal lo rop zha, ne mlebee zha Jesús. Per oraaka lee Jesús mnith lo rop zha. 32Tsa nzhab rop zha lo altaa zha:
―¿Chu wlipaa neeka lut myeentaa leettsa ndyaadaa ngetedizaa net, leettsa ngetaa zha kwent xkiiz Diox kuu nke lo xkeets Diox lo ropaa? ¿Chu thitanax mdowte leettsooʼaa ora?
33Ne oraaka ngoo rop zha net mretab zha yez Jerusalén tedib welt. Ne leettsa mzin rop zha tsa mzal zha re tsiibthib zha kuu mteed lo Jesús, ne tedib net re zha kuu nzi kon re zhaʼa. 34Tsa nzhab re zha lo rop zhaʼa:
―Wlipaa mroban Zha Nabee, tak mwiiʼa Simún zha.
35Tsaraa lee rop zhaʼa mndaa kwent, naa xomod mwii zha Jesús leettsa ndo zha net, ne xomod mlebee rop zha Jesús, leettsa mtsow rol Jesús pan.
Jesús cha mtsetab lo re zha kuu mteed lo Jesús
(Mt. 28:16‑20; Mr. 16:14‑18; Jn.20 :19‑23)
36Leettsa lee re zha bee ngetedizka re kona, lee Jesús cha mtsetab lo re zha, ne nzhab lo re zha:
―Wen brin goo.
37Per lee re zha kwathoz mzeb zha, ne mnda leettsoo zha thib xbi thib zha ngewii. 38Per lee Jesús nzhab lo re zha:
―¿Chebee kwathoz nzeb goo? ¿Ne chebee nzhak chop xgab goo? 39Wii goo yaan ne niin. ¡Nay! Bdiinn goo na, tsa ne goo nay. Tak thib mbi yent beel mbi neeka yent tsidth mbi, taxal na.
40Leettsa ngwalo nzhab Jesús kona, tsa mloo Jesús yaa Jesús ne nii Jesús lo re zha. 41Ne tegal tata mloo Jesús yaa Jesús ne nii Jesús lo re zha, per ngwalaazt zhay, tak bee laz re zha. Tsa nzhab Jesús lo re zha:
―¿Chu nap goo lut kuu dowaa nzhee?
42Tsa mndaa zha thib le mbel kuu mbyex lo ki lo Jesús. 43Ne tyaka lo re zha ndow Jesús kona. 44Tsa nzhab Jesús lo re zha:
―Koree nak kuu mnin lo re goo, leettsa mndon kon re goo, reta kwent chaan da kuu nke lo ley chaan Moisés, ne re kuu nzhab re profet Diox zha ndala, ne re kuu mke zha lo libr chaan salm, retay mrolo.
45Tsaraa mtsow Jesús mzhaal yek re zha, tsa myen re zha xkiiz Diox. 46Tsa nzhab Jesús lo re zha:
―Tbaa nzhab lo xkiiz Diox lee Crist Kuu taal Diox Nabee ndoblo gath, ne leettsa tsaal tson wiz lee zha roban, 47ne ndoblo taa goo kwent re koree lo reta men kuu nzo reta yez dib naxta lo yezlyu, ne ndoblo telo goo yez Jerusalén, ne koree nak kuu ndoblo gab goo lo zha, ndoblo tsee zha mod went kuu nak zha, tsa tuyy Diox re falt zha. 48Re goo ndoblo taa kwent chaan da, tak re goo mbin ne mwii re kuu mtsowʼn. 49Kenza goo. Lee na taal zha kuu mne Xutʼn taal Xutʼn lo goo, per ndoblo kwet goo yez Jerusalén, asta yelo kayaa goo yalney kuu roo yibaa.
Jesús ndya yibaa
(Mr. 16:19‑20)
50Tsa mloo Jesús re zha tya ne mndeno Jesús re zha asta thib yez kuu le Betania, tsa mlap Jesús yaa Jesús ne mnaab Jesús lo Diox por re zha, tsa kenap Diox re zha. 51Ne leettsa bee ngenika Jesús lo Diox, zhega zhega ngwaap Jesús yibaa. 52Ne leettsa ngwalo mbil re zha lo Jesús, kwathoz laz re zha mretab zha Jerusalén tedib welt. 53Ne thibka nzi re zha lee roo gwodoo chaan Diox, nzhool zha ne ndaa zha texkix lo Diox.

© 2007, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About Diiz kuu ndyaadno yalnaban