Nehemiah 10:5

Nehemiah 10:5 GW

Harim, Meremoth, Obadiah
GW: GOD'S WORD Translation
Share