Nehemiah 10:3

Nehemiah 10:3 GW

Pashhur, Amariah, Malchiah
GW: GOD'S WORD Translation
Share