Nehemiah 10:26

Nehemiah 10:26 GW

Ahiah, Hanan, Anan
GW: GOD'S WORD Translation
Share