Nehemiah 10:25

Nehemiah 10:25 GW

Rehum, Hashabnah, Maaseiah
GW: GOD'S WORD Translation
Share