Nehemiah 10:24

Nehemiah 10:24 GW

Hallohesh, Pilha, Shobek
GW: GOD'S WORD Translation
Share