Nehemiah 10:22

Nehemiah 10:22 GW

Pelatiah, Hanan, Anaiah
GW: GOD'S WORD Translation
Share