Nehemiah 10:2

Nehemiah 10:2 GW

Seraiah, Azariah, Jeremiah
GW: GOD'S WORD Translation
Share