Nehemiah 10:19

Nehemiah 10:19 GW

Hariph, Anathoth, Nebai
GW: GOD'S WORD Translation
Share