Nehemiah 10:16

Nehemiah 10:16 GW

Adonijah, Bigvai, Adin
GW: GOD'S WORD Translation
Share