Psalmet 111
ALBB
111
1Aleluja. Unë do të kremtoj Zotin me gjithë zemër në këshillën e të drejtëve dhe në kuvend.
2Të mëdha janë veprat e Zotit, të kërkuara nga të gjithë ata që kënaqen me to.
3Veprat e tij janë madhështore dhe drejtësia e tij vazhdon përjetë.
4Ai bën që mrekullitë e tij të kujtohen; Zoti është i dhembshur dhe plot mëshirë.
5Ai u jep ushqime atyre që kanë frikë prej tij dhe do ta mbajë mend gjithnjë besëlidhjen e tij.
6Ai i tregoi popullit të tij fuqinë e veprave të tij, duke i dhënë trashëgiminë e kombeve.
7Veprat e duarve të tij janë e vërteta dhe drejtësia; tërë urdhërimet e tij janë të qëndrueshme,
8të patundura përjetë, përgjithnjë, të kryera me vërtetësi dhe drejtësi.
9Ai i dërgoi popullit të tij shpëtimin, ka vendosur besëlidhjen e tij përjetë; i shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij.
10Frika e Zotit është zanafilla e diturisë; kanë dituri të madhe ata që zbatojnë në praktikë urdhërimet e tij; lëvdimi i tij vazhdon në përjetësi.