Matévu 5
YAD

Matévu 5

5
Jesús datyadoda ja̱mumusincha
1Sadiyadanumatiy Jesús ruuva nijya̱nvajyuu, sa̱subeda ji̱ta variy ja̱mumusivya. Sama̱sanuvejadanumatiy, rityuudiyada sisa̱ datyavay variyu. 2Sajo̱ta̱da datyadoda variy jasiryi.
Muvyerya riñi̱cha Ju̱denu jmu̱tyasavay, muvye
(Dúcasiy 6.20-23)
3“Ju̱denu jmu̱tyasavaryi rityi datya jivyichasara jantyuyani̱miy yintumu, tapitya rijyu̱ ji̱ta ravichasara Jarichumuvichi̱ nusu̱jyo day.
4Ju̱denu jmu̱tyasavaryi nuvavye, jiryatiy sa̱jmu̱tyasara riñuvayadajisiyu.
5Ju̱denu jmu̱tyasavaryi sabora jachityavay, jiryatiy rirya̱jmutya̱ra mucadi jiyaru̱ryaju̱.
6Ju̱denu jmu̱tyasavaryi jiryatiy rivyichasara jachi̱vay, jchu̱mu̱vye jarye, samirya jachivyeda vichasa̱dajiju̱, jiryatiy rirye̱cha potyadimyi Ju̱denu jtedamuju̱.
7Ju̱denu jmu̱tyasavaryi jantyutyavay, jiryatiy rirye̱cha jantyutyasavay.
8Ju̱denu jmu̱tyasavaryi jiryatiy pu̱chara jachityavadyeryi, rirya̱dichara daryaju̱ siva Ju̱denu.
9Ju̱denu jmu̱tyasavaryi rityi datyasara jdutya̱dara nique̱tya̱da, jiryatiy rirya̱jtachara tavay rinchiy: Ju̱denu dadyeñu daryi.
10Ju̱denu jmu̱tyasavaryi jiryatiy rivyichasara jarupantasavay vase vichasa̱da jiyadaju̱, tapitya rijyu̱ ji̱ta ravichasara Jarichumuvichi̱ nusu̱yada day.
11Ju̱denu jmu̱tyasavay ji̱ta jiryeñi̱cha rirya̱numatiy javityiye̱ nijya̱nvay rayadasiy jirye, rirya̱numatiy jarupanta jiryentyi, jiryatiy riñiquesara va̱cha tu̱choda quivu̱yadamu jiryeñijyu̱ntiy.
12Jirya̱jchana̱yasiy jaryi jchana̱vye, jiryatiy ja̱murasuma ra̱cha jiryemyurichenusa̱da jarichumu. Darya ni̱day rivyichadeda nijya̱nvay daryaju̱riy Ju̱denuju̱ tu̱chuvabe ta̱riy, jiryatiy jiryemyunatyavaryi, rivyicha̱da Ju̱denu jmu̱tyasavay ru̱co̱siy varintyi.”
Jesús datyadoda: “Ju̱denu siityari̱vay rañi̱cha nu̱tyu tivyi nta, nu̱tyu no̱no̱ nta jarye, mucadimu vichavajyu̱”
(Márcu 9.50; Dúcasiy 14.34-35)
13“Jiryeñi̱cha nu̱tyu tivyi jirya mucadi ja̱nvajyu̱; varityi ji̱ta raryi baryi̱ rativyijyu̱vyeda, ¿nu̱tyuramusiña̱ vu̱ryi ta̱ryataniy tivyijyu̱ryaju̱ntirya, nu̱tyuramusiy? Ne samirya taraju̱nu̱darya, vinu jatya̱daju̱ra, rirya̱raniye̱chara nijya̱nvay jasirya.
14Jiryeñi̱cha nu̱tyu no̱no̱da jirya mucadija̱nvajyu̱. Ne vana̱y ridyutya ntara ja̱mu vicha̱da jiryatiy musiquincha jvaacharara. 15Dantyamu̱y ne riryupay nijya̱nvarya jiño̱no̱siiy rirya̱tidye mutanu tarata varirya. Ribechara ji̱ta rabajyonchayu, jasityi rano̱no̱nu̱y rijyu̱ rorimyu vichavay ti̱ta̱ju̱. 16Ramuni̱ jirya̱no̱no̱nu̱tyanirya jiño̱no̱ nijya̱nvay diya, rirya̱tidye jnu̱rya jiryevyicha̱da samirya, rirye̱jchana̱tya variñi̱ Vu̱jye̱, jiryatiy Jarichumuvichi̱ni̱.”
Jesús datyadoda Ju̱denu jtedanchiy jiryatiy sabayada samiy vuryi̱nu̱yadaju̱ra
17“Ne jirya̱jachipiya̱ raynchiy: Sani jnichara sa̱tidye parutara Ju̱denu jteda, jiryatiy su̱pa̱jada Muyusésibemyusirya, varimyata jijyu̱ tu̱chuvabe jtosiy. Ne ri̱niy paruta̱daju̱ra, ri̱niy ji̱ta ra̱tidye jto̱tanirya. 18Ri̱tatye ji̱ta si̱tenu daryaju̱ jiryiva: Netimyu̱ ne ra̱parutay jarichu, mucadi jarye risa̱ju̱ didye, ne ra̱ramiy mitya Ju̱denu niquejada nu̱chara teradera, mitya, ra̱day jto̱tanimyu̱chara ti̱ta̱ju̱ra. 19Ramuni̱ mi̱ni̱tyi raryi rrachura Ju̱denu niquejada teradera jiryatiy pasidyeva̱ju̱ nta darya, saryityi datyanusara darya rrachodariy nijya̱nvantyi, rirya̱jtachara ru̱co̱siy sanchiy: Ni̱day vichasara tamityi̱ Jarichumuvichi̱ nusu̱jyomu. Ni̱ni̱ ji̱ta jiryatiy sito̱tanirya, sadatyanusara varintyirya, rirya̱jtachara sanchiy: Ni̱day vichasara jaryiñu̱ Jarichumuvichi̱ nusu̱jyomu. 20Ri̱tatye daryaju̱ jiryiva: Netimyu̱ jiryevyichasara vase vichavavya̱ju̱ ruumusiy Ju̱denu niquejada datyanuvay, Varyisévuveda jarye ruusa̱ju̱, ne jirya̱jay Jarichumuvichi̱ nusu̱jyomu variñu̱day.”
Jesús datyadoda nique̱yadanchiy
(Dúcasiy 12.57-59)
21“Jiryetyuva̱chuma̱ ji̱ta nu̱tyura su̱teda Ju̱denu ruuva vu̱myunatyavay, nu̱tyu: Ne vurya̱jvay ti̱. Mi̱ni̱tyi jvay ti̱, saryi jmutya̱ra ramurichirya variy ru̱co̱siy. 22Ray ji̱ta jtay jiryiva: Mi̱ni̱tyi nique̱y riñijyu̱ jityevay nijya̱nvay, saryi jmutya̱ra ramurichirya ru̱co̱siy varintyidye. Ni̱tiy javityiye̱ryi jityevay, saryi nta jiya cadnadumu, sa̱tidye jmutya̱ra ramurichirya; ni̱ jarye jiryatiy sajatyara va̱cha niquejada riñijyu̱ jityevay, saryi nta jmutya̱ra jiidatyo̱mu jatyasa̱da variy ru̱co̱sintyidye. 23-24Ramuni̱tiy, yintatyaru̱ñumatirya tara Ju̱denunijyu̱, jijechipityatiy varirya: Ratyenu ji̱ta jachipiya̱ tara va̱cha niquejada rañijyu̱, variñi̱ ji̱ta ya̱tojo munatyara yintatyasara, ru̱mutya̱jomu, ya̱tidye jdutyanuve munatya sisa̱ jityenura, rivasiy ji̱ta ya̱jnutatya Ju̱denu nijyu̱ra jiche̱yasara.
25Ya̱jachipiya̱ samiy, ya̱tidye jdutya sisa̱ jityu̱chuti̱rá, ya̱numatiy jiya sisa̱ cadnadumu, sañuma ju̱rityaniy nu̱tyu jimyityasiy nta cadnaduta ji, cadnadu ji̱ta ra̱pu̱chityaniy jiivu̱setavay variy ji, rirya̱tidye tanuvu̱nu tanuvu̱nujovimu variy ji. 26Ri̱tatye si̱tenu yiva: Ne vana̱y ya̱sipyatay jadchiy netimyu̱ ne ya̱murichenu tamitya jicyuriquitya jiyadaju̱ didye.”
Jesús datyadoda jmuchanutavaynchiy
27“Jiryetyuva̱chuma̱ ji̱ta nu̱tyu su̱teda Ju̱denu: Ne jirya̱rupi ti̱ vaturu̱jsa̱. 28Ray ji̱ta jtay jiryiva: Mi̱ni̱tyi ra̱jnu̱y vaturu̱ñe̱cho̱ jiñi̱ru̱yadamu, sani rupimya̱ nadisa̱ jijechimyu. 29Nu̱tyi rani̱day jiñi̱siy nutyityuday rañi care Ju̱denu nú̱jisiy ji, ya̱sitya varirya jiñi̱sityadi, ya̱jatya variy yimusirya. Samiryava̱ju̱ daryaju̱ jiijyu̱ ya̱caretanirya taraqui jivyu̱tera, riñuma jatya miryanuvu̱ jiidatyo̱vimuju̱ riva ji. 30Nu̱tyi rani̱day jijyomutu nutyityuday rañi care Ju̱denu nú̱jisiy ji, ne jirye̱charaju̱u̱, ya̱jatya variy yimusirya; samiryava̱ju̱ daryaju̱ jiijyu̱ ya̱caretanirya taraqui jivyu̱tera, jiiñuma jti̱ miryanuvu̱ jiidatyo̱vimuju̱ riva.”
Jesús datyadoda tova̱jadanchiy
(Matévu 19.9; Márcu 10.11-12; Dúcasiy 16.18)
31“Su̱teda ji̱ta Muyusésibentyi: Mi̱ni̱tyi jatyani̱ jivyatura, sa̱ma̱ sa̱y caterava nu̱charani̱, tochivyi̱. 32Ray ji̱ta jtay jiryiva: Ti̱ vanu jiryatiy sani jatya nada jivyaturu̱y, netimyu̱ naryi rupi ti̱ vanujsa̱, sa̱jarupanu varirya nanuvicha̱da ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvay diya, jiryatiy rirya̱diy variy nadiva nu̱tyu jmuchanutanu̱ñada. Daryadantyi mi̱nintyi ja̱mu̱ñada jatyasanu̱y, sa̱jarupanu ratantirya jivyicha̱da nijya̱nvay diyantiy jiryatiy rirya̱diy nu̱tyu jmuchanutodati̱ variy siva.”
Jesús datyadoda Ju̱denu jtyamu niquejadanchiy
33“Jiryetyuva̱chuma̱ ji̱tantiy nu̱tyu su̱teda Ju̱denu ruuva vu̱myunatyavay: Ne jirya̱tu̱chu quivu̱yada Ju̱denu jtyamu tara; ya̱ma̱ jto̱taniy Ju̱denumuju̱ra ti̱ta̱ju̱ jiryatiy yitay si̱tyamura. 34-35Ray ji̱ta jtay jiryiva: Ne ya̱nique Ju̱denu jtyamu mitya, dantyamu̱y ne vinu jarichunijyu̱ jiryatiy Ju̱denu ma̱sajo daryaju̱ darya, dantyamu̱y ne vinu mucadinijyu̱ jiryatiy Ju̱denu numutu bajyo daryaju̱ra, dantyamu̱y ne vinu Jerusarí̱nijyu̱, jiryatiy ja̱mu nutyityu̱ Ju̱denu nijyu̱ jiintyasara daryaju̱ darya. 36Daryantyamu̱y ne ya̱nique yino̱nijyu̱, jiryatimyu̱ ne vana̱y ya̱ti̱tunura tajasiqui yino̱jasiy pupajasijyu̱, daryantyamu̱y ne vadacujasijyu̱. 37Ya̱tiy jtaryu̱y: Jo, mityani̱ ya̱nique: Jo, varimyata ya̱tiy jtaryu̱y Ne, mityani̱ ya̱nique: Ne. Jiryetyi nique ranchaju̱ tara, rani̱ ji̱ta bayantu nicyara̱myusidyerya.”
Jesús datyadoda jamirya vichadeda murichenutadedanchiy
(Dúcasiy 6.29-30)
38“Jiryetyuva̱chuma̱ ji̱ta nu̱tyu su̱teda Muyusésibe: Ni̱tiy buchara ti̱ ni̱siy, rirya̱ma̱ bucha rivara sani̱sintyidye; ni̱tiy jarupanura ti̱ ja̱da jachejo, rirya̱ma̱ jarupanu rivara sajachejontidye. 39Ray ji̱ta jtay jiryiva: Ne jirya̱vanu̱tya sa̱jisiy nicyara̱y jvaaryayu. Ri̱tatye jiryiva: Saryityi jvay ti̱ jiryentyityuday ma̱yaniy jiryejyu̱, jirya̱janumitya variy sana̱cho̱ju̱ra ratarya ma̱yantiy. 40Saryityi ju̱rityaniryu̱y ti̱ jirye, saryi so̱vay jiryimusirya jiryechujay variy, jirya̱sa̱y jicho̱tájay varintyiñi̱. 41Saryityi tiityataniy taraqui kilometrusa̱ra̱ju̱ ti̱ tara jijyu̱ jirye, jirya̱ma̱ tiitya daraju̱y kilometrusa̱ra̱ju̱ saju̱ra. 42Jirya̱sa̱ñi̱ ratiy sajachiñu̱y ti̱ jiryiva; daryaday ne jirya̱jbay sa̱jisirya jiryatiy sava̱tatiy ti̱ jiryimusirya tara jitye̱ryatadedaju̱.”
Jesús datyadoda: “Vurya̱ntya va̱tasara riy vu̱myityasimyi”
(Dúcasiy 6.27-28, 32-36)
43“Jiryetyuva̱chuma̱ ji̱ta nu̱tyura ru̱teda: Vurya̱ma̱ va̱tani̱ vu̱tyuunuvichi̱, vu̱myityasiy ji̱ta vurya̱javittyuy. 44Ray ji̱ta jtay jiryiva: Vurya̱ma̱ va̱tasara riy vu̱myityasimyi; vurya̱tu̱chu sisa̱ Ju̱denu riyadaju̱ntiy rityi jarupantasara vu̱y. 45Daryamusiy jirye̱cha si̱tenu Vu̱jye̱ dadyeñu, jiryatiy Jarichumuvichi̱ni̱, daryatiy sano̱no̱nu̱tyaniñi̱ jiñi̱ jidchavu̱ ruumu nicyara̱y vichavay, samirya vichavamyu jarye. Daryaday su̱pa̱sarantirya ru̱mura jidchavu̱ rinchaju̱ vase vichavantyi, va̱cha vichavaynchaju̱ jarye ruusa̱ju̱. 46Vu̱ryityi va̱tasara riy, vinu riy, rityi va̱ta̱da munatya vu̱y, ¿ta̱ra vurya̱jmutya̱ ramusiy, ta̱ra? Tapi darya riñi jvaavya̱ criquiy jmutya̱vantyique, jiryatiy juuchatavaryi. 47Daryadantyi, vu̱ryityi mu̱chuvachara riy vinu vu̱tyeryi̱veda, ¿ta̱ra vuryivaay ruumusiy tavay, ta̱ra? ¿Ne viy ruuvaay munu̱ñumiy daryantiy? 48Ramuni̱ vurye̱cha ja̱myi samiy vichavay, daryaday savichasara Vu̱jye̱ Jarichumuvichi̱ntiy.”

© 1994-2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Yagua