Mateo 5
QVHB

Mateo 5

5
Kushish kawanansipaq Jesús yachasishqan
Lucas 6.20-23
1Tishyayparaq runakuna shuntakäyaqta rikarmi lömaman wisarkur Jesús jamakurqan. Nawpanman discïpulunkuna shuntakäyaptinmi 2yachasir nirqan: 3<<Kushishqami kawayanqa Tayta Diosta nistaqkuna. Paykunapaqmi Tayta Dios mandaykashqan kaykan.
4<<Kushishqami kawayanqa lakikur waqaqkuna. Paykunatami Tayta Dios shoqanqa.#Isa. 61.2.
5<<Kushishqami kawayanqa ali shonquyuqkuna. Paykunami herencian kananpaq mushuq pasata chaskiyanqa.#Sal. 37.11.
6<<Kushishqami kawayanqa mikanaypanöraq y yakunaypanöraq Tayta Dios munashqanno kawayta munaqkuna.#Isa. 55.1-2. Paykunatami Tayta Dios yanapanqa.
7<<Kushishqami kawayanqa runa mayinta kuyapaqkuna. Paykunatami Tayta Dios kuyapanqa.
8<<Kushishqami kawayanqa shonqunkunacho imaypis alilata yarpaqkuna.#Sal. 24.4. Paykunami Tayta Diosta rikayanqa.
9<<Kushishqami kawayanqa runa mayinta amistasiqkuna. Paykunatami Tayta Dios <wamrämi kanki> ninqa.
10<<Kushishqami kawayanqa Tayta Dios munashqanno kawayashqanpita runakuna nakasiyaptin.#1Ped. 3.14. Paykunapaqmi Tayta Dios mandaykashqan kanqa.
11<<Kushishqami kawayanki noqata chaskikayämashqaykipita runakuna ashliyäshuptiki, nakasiyäshuptiki y lulakur imaykata jitapäyäshuptikipis.#1Ped. 4.14. 12Sayno kaptinpis kushikuyay. Qamkunata gloriacho maynami premiuta Tayta Dios shuyaraykäsiyäshunki. Qamkunata chikiyäshushqaykinölami unay runakunapis Tayta Diospa profëtankunata chikiyarqan.#2Crón. 36.16; Hech. 7.52.
Kachino y aksino kashqansita Jesús yachasishqan
Marcos 9.50; Lucas 14.34-35
13<<Qamkuna kay pasacho kachinömi kaykäyanki. Kachi qamyakäkurmi isanqa imapaqpis välinnasu. Say kachita jitariptin pïmaypis jarukunmi.
14<<Kay pasacho aksinömi kaykäyanki.#Juan 8.12; 9.5. Alayrinnincho kaykaq markata pïmaypis rikayashqannömi imano kawayashqaykitapis rikaykäyäshunki. 15Manami pipis aksita sarirkasir cajón rurinman churansu, saypa trukanqa wayicho lapanta asikyapänanpaqmi alayrinninman churan.#Mar. 4.21; Luc. 8.16; 11.33. 16Saynöla qamkunapis runakuna rikakuyäshunaykipaq sakaycho asikyaqno alikunata rurayay. Sayno kawayashqaykita rikakurmi jana pasacho kaykaq Taytaykita alabayanqa.#1Ped. 2.12.
Moisés y profëtakuna qelqayashqankunata Jesús cumplishqan
17<<Ama yarpäyaysu Moisés qelqashqan leykunata y profëtakuna qelqayashqankunata manakaqman churanäpaq shamushqäta. Manami manakaqman churanäpaqsu shamushkä, saypa trukanqa paykuna qelqayashqankuna noqacho cumplikänanpaqmi. 18Rasunpami nï: Jana pasapis ni kay pasapis manaraq ushakaptinqa manami ni juk letralapis Diospa leyninpita elaqanqasu. Saycho qelqaraqkuna lapanmi cumplikanqa.#Luc. 16.17.
19<<Pipis kay mandamientukunata juklaylatapis mana cäsukur y wakin runatapis mana cäsukuyänanpaq shimita jatiparqa Tayta Dios mandaykashqancho manami ima premiutapis chaskinqasu. Lapan kay mandamientukunata cäsukur y wakin runatapis cäsukunanpaq yachasirmi isanqa Tayta Dios mandaykashqancho premiuta chaskinqa. 20Noqa kaynömi nï: Fariseukunapitapis y ley yachasiqkunapitapis mas shumaq mana kawarqa manami Tayta Dios mandaykashqanman yaykuyankisu.
Runa mayinsiwan ali kawanansipaq Jesús yachasishqan
21<<Qamkuna musyayankimi unay runakunata kayno nishqanta: <Runa mayikita ama wanusinkisu. Wanusiq kaqqa juzgashqami kanqa>.#Éxo. 20.13; Deut. 5.17. 22Sayno niptinpis noqa nï: Pipis runa mayinta rabyaparqa jusayuqmi kanqa. Saynöpis runa mayinta ashlirqa juzgashqami kanqa. Runa mayinta manakaqman churarqa infiernuman qaykushqami kanqa.
23<<Sayno kaykaptinqa altarman ofrendaykikunata churayänaykipaq kaykäyashqaykicho runa mayikiwan ajanäsinakush kayashqaykita yarparqa 24altar nawpanman ofrendaykikunata kachaykur jinan höra ajanäsinakuyashqaykiwan reconciliakuq aywayay. Nirkurraq kutiykur Tayta Diospaq ofrendaykita churayanki.
25<<Pipis quejakushuptiki autoridäman manaraq char jukla arreglayay. Mana arreglayaptikiqa juezmanmi apasiyäshunki. Jueznami wardiakunawan carcilman wichqasiyäshunki. 26Rasunpami nï: Saypita manami yarquyankisu lapan jaqan kayashqaykita manaraq pägapakurqa.
Adulteriu jusapita Jesús yachasishqan
27<<Qamkuna musyayankimi Moisés qelqashqancho kayno nishqanta: <Majaykita ama jarukunkisu>.#Éxo. 20.14; Deut. 5.18. 28Sayno niptinpis noqa nï: Juk warmita munaparqa maynami majaykita jarukuqno kaykäyanki.
29<<Sayno kaptinqa aluq kaq nawikikuna jusalikasiyäshuptikiqa say nawikita jorqurir jitariykuyay. Infiernuman qaykush kayänaykipa trukanqa mas alimi kanman wiskulapis kayaptiki.#Mat. 18.9; Mar. 9.47. 30Aluq kaq makikikuna jusalikasiyäshuptikiqa say makikita kusurir jitariykuyay. Infiernuman qaykush kayänaykipa trukanqa mas alimi kanman juk makiyuqlapis kayaptiki.#Mat. 18.8; Mar. 9.43.
Majanpita mana rakikänanpaq Jesús yachasishqan
Mateo 19.9; Marcos 10.11-12; Lucas 16.18
31<<Saynöpis Moisés qelqashqan leykunacho kaynömi nikan: <Pipis warminwan rakikar imarqa papilta firmapäsun>.#Deut. 24.1-4; Mat. 19.7; Mar. 10.4. 32Sayno niptinpis noqa nï: Mayqan runapis warmin mana jarukuykaptin juk warmiwan tarqa jusayuqmi kaykan warmin juk runawan tar adulteriucho kananpaq. Saynölami runanpita rakikash warmiwan taq runapis adulteriucho kaykan.#Mat. 19.9; Mar. 10.11-12; Luc. 16.18; 1Cor. 7.10-11.
Mana juranansipaq Jesús yachasishqan
33<<Saynöpis qamkuna musyayankimi unay runakunata kayno nishqanta: <Mana cumpliyänaykipaqqa ama jurayankisu. Jurarqa mana qonqaylapa cumpliyanki>.#Lev. 19.12; Núm. 30.2; Deut. 23.21. 34Sayno niptinpis noqa nï: Ni ima nilarpis ama jurayankisu. Sayno kaykaptinqa ama jurayankisu <jana pasapaq> nirpis. Jana pasaqa Tayta Diospa trönunmi kaykan. 35Ama jurayankisu <pasapaq> nirpis. Kay pasaqa Tayta Diospa chakin jaruräkunanmi kaykan.#Isa. 66.1; Mat. 23.22; Stg. 5.12. Ama jurayankisu <Jerusalénpaq> nirpis. Jerusalénqa lapanpaq munayyuq Rey#5.35 Say reyqa Tayta Diosmi kaykan. tashqan markami kaykan.#Sal. 48.2. 36Ama jurayankisu <umäpaq> nirpis.#5.36 Unay Israel runakuna umanpaq jurarqa noqansi por mi vïda nir juraq japuymi karqan. Manami munayyuqsu kayanki aqsaykita yuraqman ni yanaman tikrasiyänaykipaqpis. 37Awnirqa awniyanki, y mana cumpliyänayki kaptinqa ama awniyankisu. Jurayparaq awnirqa Satanás munashqannömi parlaykäyanki.
Chikimashqapis mana rabyapänansipaq Jesús yachasishqan
Lucas 6.29-30
38<<Musyankimi Moisés qelqashqan leykunacho kayno nishqanta: <Nawinta jorquptinqa kikinpa nawintapis jorqusun. Kirunta jorquptinqa kikinpa kiruntapis jorqusun>.#Éxo. 21.24; Lev. 24.20; Deut. 19.21. 39Sayno niptinpis noqa nï: Chikishuptikipis ama nanaparaysu. Laqyayäshuptikipis jukaq qaqlaykita kamapäyanki.#Lam. 3.30. 40Pipis demandashushpayki camïsaykita qechuyäshuptikiqa punchuykitapis kachapariykuyanki. 41Qepinta juk lëwayaq apapäyänaykipaq obligayäshuptikiqa ishkay lëwayaqpis apapariyanki. 42Imatapis <qaraykalämay> nir manakuyäshuptikiqa qaraykuyanki. Saynöla imatapis <manaykalämay> niyäshuptikiqa manaykuyanki.
Chikimaqninsita kuyanansipaq Jesús yachasishqan
Lucas 6.27-28, 32-36
43<<Saynöpis musyayankimi runakuna kayno niyashqanta: <Kuyanakuyashqaykiwanqa kuyanakuyanki. Chikishuqnikitaqa chikiyanki>. 44Sayno niyaptinpis noqa nï: Chikishuqnikikunata kuyayanki. [Ashliyäshuptikipis ali shimilaykipa parlapäyanki. Mana ali rikayäshuptikipis ali rikayanki. Manakaqman churayäshuptikipis y] nakasiyäshuptikipis paykunapaq Tayta Diosta manakuyanki. 45Tayta Diosqa ali runakunapaq y mana ali runakunapaqpis intita jeqasimunmi. Saynölami ali runakunapaq y mana ali runakunapaqpis tamyasimun. Jana pasacho kaykaq Taytayki kuyapäkuq kashqanno qamkunapis kuyapäkuq karqa paypa wamranmi kaykäyanki.
46<<Kuyanakuyashlaykiwan kuyanakurqa ama yarpäyaysu ali runa kayashqaykita. Impuestu cobraq runakunapis kuyanakuyashlanwanqa kuyanakuyanmi. 47Kiruyki tinkushlanwan ali kawarqa ¿ima alitataq ruraykäyanki? Jusasapa runakunapis saynölaqa kawayanmi. 48Jana pasacho kaykaq Taytayki jusaynaq kashqanno qamkunapis jusaynaq kayay.#Lev. 11.44-45; 19.2; Deut. 18.13.

© 2018, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Tayta Diospa Wilakuynin