Parallel
24
1Pe semána ñepyrũha árape#Upéva hína Domíngo. katu, oho jey hikuái upe tyvýpe pyharevete. Ogueraha umi mba'e ryakuã porã ombosako'i vaekue. 2Oguahẽvo, ojuhu hikuái pe ita ombotýva upe tyvy ndaiporiha hendápe. 3Oike hikuái, ha ndojuhúi Ñandejára Jesús retekue. 4Ha'e kuéra ndoikuaái mba'épa he'íta upévape. Ha peichahágui, ohecha hikuái mokõi kuimba'e oñembo'ýva ijypýpe kuéra, oñemondéva ao mimbipápe. 5Kyhyjepópe, ojayvy hikuái yvy peve, ha umi kuimba'e katu he'i chupe kuéra:
--Mba'ére piko peẽ peheka omanóva apytépe pe oikovévape? 6Ndaipóri ápe. Oikove jeýma. Pene mandu'áke pe he'i vaekue peẽmere, oĩ ramo gueteri Galiléape: 7Tupã ra'y, ou vaekue yvypóraicha, oñeme'ẽ vaerãha iñangaipáva pópe, oñemosãingo vaerã chupe kurusúre, ha mbohapy ára haguépe oikove jeytaha.#Mt 16.21; 17.22-23; 20.18-19; Mc 8.31; 9.31; 10.33-34; Lc 9.22; 18.31-33.
8Upépe ha'e kuéra imandu'a Jesús he'i vaekuére. 9Ha ojevývo upe itakuágui, omombe'u opa ko'ã mba'e umi 11 apóstolpe ha opavavépe. 10María Magdalena, Juana, Santiago sy María, ha ambue kuña ogueraháva hikuái pe marandu upéva umi apóstolpe. 11Umi apóstolpe guarã katu, itarováva rembiapo pe kuña kuéra he'íva, ha ndogueroviaséi chupe kuéra.
12Opáichavo, Pedro oho meme pe tyvy oĩháme. Ha oma'ẽvo hyepýpe, ohecha umi savanánte. Ha, oho jey hógape, ohecha ramo eterei pe mba'e ojehúva.
Emaús rapépe
(Mc 16.12-13)
13Upe árape voi, mokõi Jesús remimbo'e oho peteĩ táva hérava Emaúspe, opytáva 11 kilómetro rupi Jerusaléngui. 14Oñe'ẽ ohóvo hikuái umi mba'e ojehu vaekuére. 15Oñomongeta jave hikuái ohóvo, Jesús ete voi oñemboja ha oñepyrũ oguata hendive kuéra. 16Ha ohechárõ jepe chupe, ndohechakuaái mávapa ha'e. 17Jesús oporandu chupe kuéra:
--Mba'e piko peje pehóvo?
Opyta hikuái, hovasy ñembyasýgui. 18Ha peteĩva, pe Cleofás hérava, he'i:
--Nde añoite piko umi oĩ vaekue Jerusalénpe apytégui, pe oikuaa'ỹva mba'épa ojehu ra'e upépe, ko'ãva ko'ã ára ohasa vaekuépe?
19Ha'e oporandu chupe kuéra:
--Ha mba'e piko ojehu?
He'i chupe hikuái:
--Ha pe Jesús Nazaretgua rehegua, peteĩ maranduhára vaekue, ipu'akapáva ojapóvape ha he'ívape Tupã renondépe ha opavave renondépe. 20Ha umi pa'i ruvicha ha ñande ruvicha kuéra ome'ẽ ojejuka haguã, ha oñemosãingo chupe kurusúre. 21Ore roha'arõite vaekue ha'e oipysyrõtaha tetã Israélpe. Ha ojapóma mbohapy ára umi mba'e ojehu hague. 22Umi kuña oĩva ore ndive jepe ore mondýi kuri, oho niko hikuái ko'ẽ mboyve pe ityvýpe, 23ha ndojuhúi rupi hetekue, oho jey hikuái ha omombe'u, Tupã remimbou ojechauka hague chupe kuéra, ha he'i Jesús oikove jeyha. 24Oime ore apytégui ore irũ oho vaekue upe rire pe tyvýpe ha ojuhu umi kuña he'i hagueichaite. Jesúspe katu ndohechái.
25Aipórõ Jesús he'i chupe kuéra:
--Ndaikatúi ete voi ra'e peikuaa mba'eve ha hasy eterei peẽme perovia haguã opa mba'e he'i vaekue maranduhára kuéra! 26Ndohasái vaerã nga'u piko ra'e pe Mesías ko'ã mba'e, Tupã ndive omimbipa haguã yvágape?
27Upéi oñemoĩ omyesakã chupe kuéra opa umi oñe'ẽhápe hese Ñandejára Ñe'ẽ. Oñepyrũ Moisés kuatia kuéragui ha ohasa ohóvo opa maranduhára kuatia kuérape.
28Oguahẽvo pe táva ohohápe, Jesús ojapo ohóta ramo gua'u tenonderãvo. 29Ha'e kuéra katu ojoko chupe opyta haguã, he'ívo:
--Epyta ore ndive, ka'aruetéma niko. Pyharétama hína.
Jesús aipórõ opyta hendive kuéra. 30Oguapýmarõ hikuái mesápe, Jesús ohupi ipópe mbuja, ome'ẽ ijaguije Tupãme, ha omboja'o ha ome'ẽ peteĩ-teĩme. 31Upe javete ojehesa pe'a hikuái ha oikuaa Jesúspe. Ha'e katu okañy hesa renondégui kuéra. 32Ha he'i hikuái ojupe:
--Ajépa niko ñande py'a hendy vaekue hína ñande pyti'ápe jajúvo tapére, ku omyesakãrõ hína ñandéve Ñandejára Ñe'ẽ?
33Oha'arõve'ỹre, ojeity hikuái tapére ha ojevy hikuái Jerusalénpe. Upépe ojuhu hikuái ijaty hína umi 11 apóstol ha iñirũ nguéra, 34he'íva chupe kuéra:
--Añetehápe oikove jey Ñandejára, ha ojechauka Simónpe.
35Aipórõ ha'e kuéra mokõi omombe'u mba'épa ojehu chupe kuéra tapére, ha mba'éichapa oikuaa hikuái Jesúspe omboja'óvo mbuja.
Jesús ojechauka hemimbo'e kuérape
(Mt 28.16-20; Mc 16.14-18; Jn 20.19-23)
36Oñe'ẽ gueteri hikuái ko'ã mba'ére, oñemoĩ ramo Jesús mbytépe kuéra. Omomaitei chupe kuéra ha he'i:
--Py'a guapy peẽme guarã.
37Ha'e kuéra tuicha oñemondýi, oimo'ã ohecha hikuái póra. 38Jesús katu he'i chupe kuéra:
--Mba'ére piko peñemondýi? Mba'ére piko pende py'a mokõi, perovia ha ndaperoviái? 39Pema'ẽ che po ha che pýre. Che ha'e. Pepoko che rehe ha pehecha. Póra niko ndaho'ói ha naikanguéi, pehechaháicha arekoha che.
40He'ívo péicha, ohechauka chupe kuéra ipo ha ipy. 41Ha ndogueroviaséi hikuái, ovy'a ha ohecha ramoitereígui. Ha Jesús he'i chupe kuéra:
--Perekópa ko'ápe ja'u vaerã?
42Ome'ẽ chupe hikuái peteĩ pira mbichy pehẽngue, 43ha ha'e ho'u henondépe kuéra. 44Upéi katu he'i:
--Pe ojehu vaekue chéve niko, pe ha'e vaekue peẽme aimérõ gueteri pene ndive: oiko vaerãha che rehe pe oĩva Moisés rembiapoukapýpe, umi maranduhára kuatiápe ha Salmo kuérape.
45Aipórõ oikuaauka chupe kuéra pe Ñandejára Ñe'ẽ, 46ha he'i:
--Oĩ kuatiápe pe Mesías omano vaerãha, ha oikove jey mbohapy ára haguépe, 47ha hérape oje'e vaerãha opa tetãme, ojevy haguã hikuái Tupã gotyo, ha'e oheja rei haguã chupe kuéra iñangaipa. Peñepyrũ Jerusaléngui, 48peẽ pemombe'u vaerã ko'ã mba'e. 49Ha che amboúta pende ári pe che Ru oñe'ẽ me'ẽ hague.#Hch 1.4. Peẽ katu pepytánte ko'ápe, ko táva guasu Jerusalénpe, oguahẽ peve peẽme pe pu'aka oúva yvágagui.
Jesús ojupi yvágape
(Mc 16.19-20)
50Upe rire, Jesús ogueraha chupe kuéra upe távagui okápe, Betania peve, ha ohupi ipo yvate ha ohovasa chupe kuéra. 51Ha pe ohovasa aja chupe kuéra, ojei chugui kuéra ha ojereraha yvágape.#Hch 1.9-11. 52Ha'e kuéra, omomba'e guasu rire chupe, oho jey Jerusalénpe vy'apópe. 53Ha tapia oĩ hikuái Tupaópe omomba'e guasu Tupãme.