Parallel
2
Menda oiko vaekue táva Canáme
1Mbohapy ára rire oiko peteĩ ñemenda táva Canáme, opytáva yvy Galiléape. Jesús sy oĩ hína ra'e upépe. 2Jesús ha hemimbo'e kuérape avei oñemoguahẽ ñe'ẽ oho haguã. 3Kaguy opávo, Jesús sy oñemboja hendápe ha he'i chupe:
--Opa niko chugui kuéra ikaguy.
4Jesús he'i chupe:
--Mba'ére piko ere chéve upéva? Ne'ĩra gueteri niko oguahẽ chéve che ára.
5Isy he'i umi tembiguái kuérape:
--Pejapo opa mba'e ha'e he'íva peẽme.
6Oĩ upépe 6 kambuchi y reheve, judío kuéra oiporúva oñemopotĩ*f** haguã. Umi kambuchípe ija amo 50, 60 lítro kuéra rupi. 7Jesús he'i umi tembiguáipe:
--Pemyenyhẽ ýpe umi kambuchi.
Omyenyhẽ hikuái hembére, 8ha upéi Jesús he'i chupe kuéra:
--Ko'ágã penohẽ michĩmi ha peraha upe tembiguái kuérape omyakãvape ho'u haguã.
Péicha ojapo hikuái. 9Ha upe omyakãva tembiguái kuérape ho'u pe kaguy ýgui oiko vaekue, oikuaa'ỹre ha'e moõguipa osẽ. Umi tembiguái añónte umi oikuaáva, ha'e kuéra oguenohẽ haguére pe kambuchígui. Upéi pe omyakãva tembiguái kuérape ohenói pe omendávape, 10ha he'i chupe:
--Maymáva niko ikaguy iporãvéva raẽ ome'ẽ oje'u haguã, ha oje'u heta rire ae katu, oguenohẽ pe iporãvéva. Nde katu niko reheja pe iporãvéva ko'ágã guarã.
11Kóva ko mba'e Jesús ojapo vaekue Canáme, yvy Galiléape, mba'e hechapyrãva tenondetegua ha'e ojapo vaekue. Upéicha ha'e ohechauka ipokatu ha hemimbo'e kuéra ojerovia hese.
12Ko'ã mba'e rire Jesús oho Cafarnaúmpe.#Mt 4.13. Oho hendive isy, ityvýra kuéra ha hemimbo'e kuéra, ha opyta upépe ára mbovymi.
Jesús omosẽ Tupaógui mba'e ñemuhárape
(Mt 21.12-13; Mc 11.15-18; Lc 19.45-46)
13Hi'aguĩma Páskua arete,#Ex 12.1-27; Dt 16.1-8. ha upévare Jesús oho Jerusalénpe. 14Tupaópe ojuhu mba'e ñemuhára kuérape oguerekóva novíllo, ovecha ha pykasu oñemu haguã. Ojuhu avei upépe imesa kuérape oguapy hína, umi ojoguáva viru tetã ambuegua viru Tupaópe ojeporúvare. 15Upéva ohechávo, Jesús ipojái tukumbóre ha upévape omosẽmba Tupaógui opavavépe, ijovecha ha inovíllo kuéra reheve. Umi viru ojoguávagui katu omosarambipa iviru yvýre, ha oitypa imesa kuéra. 16Umi pykasúre oñemúvape katu he'i:
--Penohẽ umíva ko'águi. Che ru rógagui ani pejapo mba'e ñemuha renda.
17Upépe hemimbo'e kuéra imandu'a Ñandejára Ñe'ẽme he'iha: “Nde Tupao ahayhúgui tatáicha che rehe okaru”.#Sal 69.10.
18Umi judío kuéra oporandu chupe:
--Mba'épa hechapyrãva rejapóta rehechauka haguã oréve nde ikatuha reju rejapóvo ko'ã mba'e?
19Jesús he'i chupe kuéra:
--Peitypa ko Tupao, ha mbohapy árape amopu'ã jeýne.#Mt 26.61; 27.40; Mc 14.58; 15.29.
20Umi judío he'i chupe:
--Ko Tupao oñemopu'ã haguã niko 46 áño oñemba'apo vaekue, ha piko nde remopu'ã jeýta mbohapy árape?
21Jesús oñe'ẽvo tupaóre, hetére oñe'ẽ hína. 22Upévare, upe Jesús opu'ã jeývo omanóva apytégui, hemimbo'e kuéra imandu'a upe ha'e he'i vaekuére. Oguerovia hikuái upe Ñandejára he'íva ha upe Jesús he'íva.
Jesús oikuaa opavavépe
23Jesús oĩ aja Jerusalénpe Páskua arete jave, heta oĩ ojeroviáva hese ohechávo umi Mba'e hechapyrãva ha'e ojapóva. 24Jesús katu ndojeroviái hese kuéra, oikuaapágui ha'e chupe kuéra. 25Noikotevẽi ha'e avave he'i chupe mba'eve avavére. Ha'e ijehegui voi oikuaapa yvypóra py'apýpe oĩva.