Žalmy 118:1-29

Žalmy 118:1-29 SLB

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť! Nech povie Izrael: Naveky trvá Jeho milosť! Nech povie Áronov dom: Naveky trvá Jeho milosť! Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina: Naveky trvá Jeho milosť! "V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma. "Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?! Hospodin je pri mne, je medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa zahľadím na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá. "Obkľúčili ma všetky národy; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. ""Obkľúčili ma, áno, obkľúčili; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. ""Obkľúčili ma ako včely, zhasnú však ako oheň z tŕnia; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. ""Silno ma posotili, aby som padol; Hospodin mi však pomohol. "Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. "Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. "Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru! Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho. Hospodin je Boh, On nás osvietil. Priviažte obeť povrazmi o rohy oltára! "Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. ""Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!"
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Žalmy 118:1-29

Share