YouVersion Logo
Search Icon

Marek 10

10
O prepúšťaní manželky
1Keď sa odobral odtiaľ, prišiel do končín Judska a na druhú stranu Jordánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zástupy a On ich podľa svojho zvyku zase vyučoval.2I pristúpili farizeji a pokúšajúc Ho, spýtali sa: Či je mužovi dovolené prepustiť manželku?3Odpovedal im: Čo vám prikázal Mojžiš?4A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť ju.5Ale Ježiš im povedal: Pre tvrdosť vášho srdca napísal vám to prikázanie.6Od počiatku stvorenia však stvoril ich [Boh] ako muža a ženu.7Preto opustí človek otca i matku [a bude sa pridŕžať svojej manželky],8"a budú dvaja jedno telo; takže už nie sú dve telá, ale jedno."9Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!
10Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali.11Povedal im: Kto by prepustil svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou.12A ak ona prepustí muža a vydá sa za iného, cudzoloží tiež.
Ježiš – priateľ detí
13"Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal; ale učeníci im dohovárali."14Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.15Veru vám hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň.16A bral ich do náručia, kládol ruky na ne a požehnával ich.
Bohatý mládenec
17Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?18Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh.19Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku:20Odpovedal Mu: Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti.21"Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď [vezmi kríž] a nasleduj ma."22Ale on sa zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku.
23Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky!24Učeníci však žasli nad Jeho slovami. Ale Ježiš im znova odpovedal: Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo dúfajú v majetok].25Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.26Oni ešte väčšmi užasli a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený?27"Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.
"28Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa!29Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium,30žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku - keď aj s prenasledovaním - domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.31Mnohí prví budú poslední a poslední prví.
Ježiš tretí raz predpovedá
svoje utrpenie
32"Boli na ceste do Jeruzalema, a Ježiš išiel pred nimi; oni žasli a tí, čo Ho nasledovali, báli sa. Nato opäť vzal k sebe dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s Ním diať:"33Ajhľa, vystupujeme do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom.34Potom sa Mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
Zebedeovi synovia
35Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme.36A On im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil?37Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v Tvojej sláve.38Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?39"A oni Mu povedali: Môžeme. Nato riekol im Ježiš: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení;"40ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou, to (sa dostane) tým, ktorým je pripravené.
41Keď to počuli desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána.42Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi.43"Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom."44A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.45Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.
Slepec pri Jerichu
46I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimaios, syn Timaiov.47Ako počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať a volať: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou!48Mnohí mu dohovárali, aby zamĺkol, ale on tým väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!49Tu Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho! I zavolali slepca a povedali mu: Vzmuž sa, vstaň! Volá ťa.50A on zhodiac plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.51I oslovil ho Ježiš: Čo chceš, aby som ti urobil? A slepec odpovedal: Majstre môj, nech vidím!52Riekol mu Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A (slepý) hneď videl a nasledoval Ho na ceste.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy