Zjavenie Jána 22:12-15,20-21

Zjavenie Jána 22:12-15 SLB

Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov!Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta!Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Zjavenie Jána 22:20-21 SLB

Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď, Pane Ježiši! Milosť Pána Ježiša [Krista] so všetkými [svätými! Amen].
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share