Marek 12:28-34

Marek 12:28-34 SLB

Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správne odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán.Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania."Tu povedal Mu zákonník: Dobre, Majstre, pravdu si povedal, že jeden je [Boh] a niet iného okrem Neho;"a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete.Keď Ježiš videl, ako rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa Ho viac neopovážil spytovať.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share