Ján 8
SLB
8
Cudzoložnica
1Ježiš odišiel na Olivový vrch.2"Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich."3Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku4a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila,5"a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty?"6Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi.7Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom.8A zase sa zohol a písal po zemi.9Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku.10Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil?11Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.
Ježiš – svetlo sveta
12Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.13"I povedali Mu farizeji: Sám svedčíš o sebe; Tvoje svedectvo nie je pravdivé."14"Odpovedal im Ježiš: Keď aj sám svedčím o sebe, pravdivé je moje svedectvo, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem; vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem."15Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho.16A ak aj súdim, môj súd je spravodlivý, pretože nie som sám, ale so mnou je Otec, ktorý ma poslal.17A aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé.18Svedčím o sebe ja a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal.19"I povedali Mu: Kdeže je Tvoj Otec? A Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca; keby ste mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca."20"Tieto slová povedal pri pokladnici, keď vyučoval v chráme; a nikto Ho nezlapal, lebo ešte neprišla Jeho hodina."
Hádka so Židmi
o Ježišovom božstve
21"Potom im zase hovoril: Ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu; kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť."22I povedali na to Židia: Vari sa len nezabije sám, keďže hovorí: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť?23"On im odpovedal: Vy ste zdola, ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta."24Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch.25Povedali Mu teda: Kto si Ty? Ježiš im odpovedal: Som to, čo vám od počiatku aj hovorím!26Mnoho mám o vás hovoriť a súdiť vás, ale Ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja, čo som počul od Neho, to hovorím svetu.27Ale nerozumeli, že im hovoril o Otcovi.28Ježiš teda povedal: Keď povýšite Syna človeka, až potom poznáte, že ja som, a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil.29A Ten, ktorý ma poslal, je so mnou, nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé Jemu.30Keď takto hovoril, mnohí uverili v Neho.31I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.32A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.33"Odpovedali Mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu; akože teda hovoríš: Budete vyslobodení?"34Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.35"Otrok však nezostáva v dome naveky; syn zostáva naveky."36Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.37"Viem, že ste potomstvo Abrahámovo; a predsa ma chcete zabiť, pretože sa moje slovo neujíma vo vás."38"Ja hovorím, čo som videl u Otca; a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca."39"Odpovedali Mu: Naším otcom je Abrahám. Riekol im Ježiš: Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky;"40"ale vy ma chcete zabiť - človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ktorú som počul od Boha; to Abrahám neurobil."41Vy robíte skutky svojho otca. Povedali Mu: My sme sa nenarodili zo smilstva, máme jediného Otca, Boha.42"Ježiš im povedal: Keby Boh bol vaším Otcom, milovali by ste ma; veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal."43Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová.44Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.45Ale pretože ja hovorím pravdu, neveríte mi.46Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte?47"Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha."48Židia mu povedali: Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý?49Ježiš odpovedal: Ja nie som posadnutý, ale ctím si Otca. Vy ma však zneucťujete.50"Ja nehľadám svoju slávu; jesto, kto ju hľadá a kto súdi."51Veru, veru vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky.52Povedali Mu Židia: Teraz sme poznali, že si posadnutý. Abrahám umrel, i proroci, a Ty hovoríš: Kto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky.53"Či si Ty väčší ako náš otec Abrahám, ktorý umrel? I proroci umreli; kým sa robíš?"54Ježiš odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, že je vaším Bohom.55"Vy ste Ho však nepoznali, ale ja Ho poznám; a keby som riekol, že Ho nepoznám, bol by som luhárom vám podobným; ale poznám Ho a zachovávam Jeho slovo."56"Váš otec Abrahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa."57Povedali Mu Židia: Päťdesiat rokov ešte nemáš, a Abraháma že si videl?58Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som.59I zdvihli kamene, aby hádzali na Neho. Ježiš sa však ukryl a [prejdúc pomedzi nich], vyšiel z chrámu.