Ján 3
SLB

Ján 3

3
Ježiš a Nikodém
1Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi.2"Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním."3Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.4Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa.5Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.6Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.7Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť.8Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha.9Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať?10Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to?11Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo.12Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?13A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.14A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka,15aby každý veriaci mal v Ňom večný život.16Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.17Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.18Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.19A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.20Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo.21Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.
Posledné svedectvo Jána Krstiteľa
22"Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do Judska; pobudol tam s nimi a krstil."23"I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo bolo tam mnoho vody a (ľudia) prichádzali a dali sa krstiť;"24Ján totiž nebol ešte uvrhnutý do väzenia.25Tu medzi učeníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťovaní.26I prišli k Jánovi a hovorili mu: Majstre, Ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, a ty si svedčil o Ňom, ajhľa, krstí a všetci prichádzajú k Nemu.27Odpovedal Ján: Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba.28Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním.29Kto má nevestu, je ženích, a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná.30On musí rásť, a ja sa umenšovať.31"Kto prichádza zhora, je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský a zemsky hovorí; kto prichádza z neba, je nad všetkými"32a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma Jeho svedectvo.33Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý.34Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti.35Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky.36Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.