Hebrejom 10
SLB
10
Obete prestali
1Lebo zákon, ktorý je len tieňom budúcich hodnôt, a nie samým obrazom vecí, nemôže tými istými obeťami, každoročne nepretržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa ním približujú (k Bohu).2Či by ich inak neprestali prinášať? Veď tí, čo konajú bohoslužbu, nemali by viac vedomie hriechu, keby boli už raz navždy očistení.3A predsa z roka na rok pripomínajú hriechy,4lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy.5Preto pri svojom príchode na svet hovorí:
Obete ani dary si nechcel,
ale dal si mi telo:
6v zápalných obetiach
a v obetiach za hriech
nemal si zaľúbenie.
7Vtedy som povedal: Ajhľa, idem,
veď v Knihe je napísané o mne,
aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu.
8Najprv teda hovorí: Obete ani dary, ani zápalné obete, ani obete za hriechy si nechcel, ani si nemal v nich zaľúbenie, hoci ich prinášajú podľa zákona.9Len potom povedal: Ajhľa, idem, aby som plnil Tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé.10Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo.
11A potom, každý kňaz tam stojí každý deň, koná bohoslužbu, znovu a znovu prináša tie isté obete, ktoré nikdy nemôžu zahladiť hriechy.12On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy po pravici Božej13a teraz už čaká, kým Mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož.14Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť.15Dosvedčuje nám to aj sám Duch Svätý, lebo po slovách:
16Toto je zmluva,
ktorú uzavriem s nimi,
až uplynú tie dni,
hovorí Pán:
Svoje zákony im vložím do sŕdc
a vpíšem im ich do mysle
17a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím.18Kde sú však hriechy odpustené, niet už viac obetí za hriechy.
Vytrvať vo viere, láske a nádeji
19Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu20"touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo;"21a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím:22pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou.23Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie.24A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.25Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.
26Lebo ak úmyselne hrešíme, keď sme už prijali znalosť pravdy, niet už viac obete za hriechy,27len očakávanie súdu plné hrôzy a žeravý oheň, čo bude zožierať protivníkov.28Ktokoľvek pohrdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva musí zomrieť, keď dvaja alebo traja svedčia proti nemu:29uvážte teda, o čo ťažšieho trestu bude hoden ten, kto šliape po Synovi Božom, a krv zmluvy, ktorá ho posvätila, pokladá za obyčajnú krv a vysmieva sa Duchu milosti.30Veď poznáme Toho, ktorý povedal: Mne pomsta, ja odplatím. A zase: Pán si bude súdiť ľud.31Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha.
32Rozpomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste mnoho bojov utrpenia:33raz hanobení, raz sužovaní boli ste (svetu) divadlom, inokedy ste spolucítili s tými, ktorých stihlo to isté.34Veď ste spolutrpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý.35Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena.36Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie.
37Lebo ešte máličko,
a príde Ten,
ktorý má prísť, a nebude meškať.
38Môj spravodlivý bude žiť z viery,
ak sa však zbabelo utiahol,
moja duša nebude
mať v ňom zaľúbenie.
39Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli: my sme veriaci, aby sme si zachránili život.