Genezis 2
SLB

Genezis 2

2
1Tak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje.2"Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal."3Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať.
Druhá správa o stvorení. O raji
4Tak vznikli nebesá a zem, keď boli stvorené.
Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo -5a nebolo ešte nijakého poľného krovia na zemi a nijaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem, a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu,6len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy,7"vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme#v origináli: ako prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.
"8Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril.9Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla.
10Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu, a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená.11"Meno jedného je Píšón; ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato."12"Zlato z onej krajiny je vzácne; tam sa nachádza aj bdéliová živica a drahokam ónyx."13"Druhá rieka sa volá Gíchón; tá tečie okolo krajiny Kúš."14"Tretia rieka sa volá Chiddekela#Tigris; tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat."15Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.
Boží príkaz
16Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť,17ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.
Stvorenie ženy
18Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.19"Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve; každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek."20A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň.21"Vtedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok; keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mäsom."22Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku.23Nato povedal človek:
Toto je už kosť z mojich kostí
a telo z môjho tela.
Bude sa volať mužena,
lebo je z muža vzatá.
24Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.25Obaja však boli nahí, človek i jeho žena, ale nehanbili sa.